Обучение

Студенти и Докторанти

Прием

Наука и проектиране


Важни съобщения

Излезе брой 4 на том 51 на годишника на УАСГ

Този брой е посветен на международната научно-приложна конференция "75 години УАСГ" и съдържа статиите от шести национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции.

УАСГ е партньор по Проект BG05M2OP001-1.002-0019:

„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

VIZAR 2018

Европейските награди за българска архитектура

Admission of foreign students

Offered degree's programs