Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р инж. Румяна Хаджиева-Захариева

Строителен факултет, Строителни материали и изолации

доц. д-р инж. Румяна Хаджиева-Захариева
Кабинет Блок Б, етаж 11, каб. 1112
Приемно време

Поправителният изпит по "Строителни материали" и "Строителни изолации" за студентите ССС-англоезично обучение  ще се проведе на 04.09.2017г. от 8.30ч. За зала - моля следете обявите на кат. "СМИ" и Деканата на СФ. Залата ще бъде обявена и на вратата на моя кабинет. Моля, носете си курсовите задачи.

The exam on "Construction materials" and "Building insulation" will take part on 04.09.2017, starting at 8.30 am. For the exam room - please follow further the information of the Dean office and of the Department "CMI". The room number will also be announced on the door of my office. Please do not forget your courseworks.

 

кабинет 1112, блок Б

Телефон 9635245/707
E-mail razdvatri@abv.bg
Място и дата на раждане София 28 август 1966
Семейно положение Омъжена

Лекционни курсове

"Строителни материали" за специалност ССС на български и английскиезик
"Строителни изолации"   за специалност ССС на български и английски език

"Авангардни строителни материали"  (АСМ) - избираема за ССС-5ти и 7ми семестър, на български и английски език; ЗАЛА 1109, бл. Б, от 14:15 до 16:00 ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК

"Повишане на ресурсната и енергийната ефективност в строителството" - избираема за ССС-8ми семестър и за магистърската програма по УПС

"Управление на строителните отпадъци" - за магистърската програма по УПС

"Естествени материали и технологии за строителство с тях" - към Центъра за следдипломно и електронно обучение

 "Строителни материали" за специалност ТС

Образование

1998 Доктор по специалността 02.15.05 "Стр. материали и изолации", Университет Artois, Франция, легализация от ВАК 1991 Следдипломна квалификация (магистър) по приложна математика и информатика, ИПМИ,ТУ (бивш ВМЕИ) 1989 Магистър-инженер по Строителство на сгради и съоръжения (бивше ПГС), УАСГ (бивш ВИАС)

Езици

Френски - писмено и говоримо, много добре

Английски - писмено и говоримо, много добре

Руски - писмено и говоримо, много добре

Професионални умения

Преподавател в областта на строителните материали и изолации

Изследовател в областта на строителните материали и изолации

Специалист по прилагане на принципите на устойчиво развитие в строителството

Експерт в областта на рециклирането и оползотворяването на строителни и други твърди отпадъци

Експерт към Лице за оценяване на съответствието на строителните продукти Експерт по изпитване на строителни материали/продукти и обследване на строителни конструкции

Експерт по международно академично сътрудничество (програми TEMPUS и ERASMUS) Експерт по международни проекти в строителството (по FIDIC)

Научни интереси

Приложение на 3D-печата като технология в строителството: аспект материали

Приложение на изкуствените невронни мрежи (ANN) като инструмент за анализ и прогноза

Супервисокоякостни бетони UHPC

Бетони с рециклирани добавъчни материали

Управление и оползотворяване на отпадъци за строителни цели

Оценка на жизнения цикъл на строителни продукти и системи

Членство

КИИП – рег. No 35068 с ППП – част „Конструкции”,

НТС по Строителство (член на Контролния съвет).

Член на технически комитети към Български институт по стандартизация:

            ТК -15 (Околна среда, представител на КИИП),

            ТК-94 (Опазване културно наследство, представител на УАСГ)

            ТК-101 (Устойчиво строителство, представител на УАСГ).  

Научни и академични длъжности

Член на Академичния съвет на УАСГ

Председател на Общото събрание на Строителен факултет

Член на Факултетния съвет на УАСГ

Друга информация

НАГРАДИ 1999 Награда на БАН « Марин Дринов » за млади учени 1995 18-месечна изследователска стипендия на Френското правителство 1989 Първенец на випуск 1989г. - ВИАС (сега УАСГ)

Хоби

Пътешествия. Народни танци. Танго. Цветарство. Шев и кройка