Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р инж. Жулиета Манчева

Строителен факултет, Организация и икономика на строителството

доц. д-р инж. Жулиета Манчева
Кабинет 1036
Приемно време

 Понеделник 9:00-10:00 ч.

Четвъртък 11:00-12:00 ч.

На 03.01. и 04.01.2018 г.-12:00-13:00 ч. На 05.01.2018 г. 10:00-11:00 ч.

 

E-mail eng.mancheva@gmail.com
Постъпил в УАСГ 2006

Лекционни курсове

Образование

Университет по архитектура, строителство и геодезия

Доктор по научната специалност 05.02.21 „Организация и управление на производството (строителството)”,    тема на дисертацията "Оценка и оптимизация на риска при управление на разходите в инвестиционния строителен проект", научен ръководител: доц. д-р инж. Стефан Цонев

Университет за национално и световно стопанство

Специалност: Финанси-магистър

Университет по архитектура,строителство и геодезия

Специалност: Промишлено и гражданско строителство-магистър

Езици

английски език, руски език

Научни интереси

В областта на управление, икономика и организация на строителство.

Научни и академични длъжности

2011-до сега-доцент

2008 – 2011-главен асистент

2007 - 2008 старши асистент

2006 - 2007 асистент

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Управление на риска на проекта

Риск анализ

Оптимизация на риска

Разходи в строителството

Оценка на разходите през жизнения цикъл на проекта

Други длъжности и дейности

Член на Федерацията на Научните и Технически съюзи в България, ННТД МЕНИДЖЪМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ , Член на Съюза на учените в България, КИИП.

Публикации

Доклади на международни конференции:
1. Цонев, С.Н., Ж.С. Манчева. Вероятностен анализ при оптимизиране на финансовата ефективност на инвестиционни строителни проекти. 1ST International Conference “MANAGEMENT AND ENGINEERING”, Sofia, 2003.
2. Манчева, Ж.С. Риск анализ при финансова оценка на инвестиционни проекти в строителството. Международна научно приложна конференция УАСГ, София, 29-31 октомври 2009 г
3. Манчева, Ж.С. Вероятностен подход при съвместен анализ на разходите и календарното планиране за изпълнение на строителен проект. Международна научно приложна конференция УАСГ, София, 29-31 октомври 2009 г
4. Манчева, Ж.С. Probabilistic approach to establishing a bid price for infrastructure projects. Четвърта международна конференция БУЛАКВА 2011- Развитието на водния сектор – предизвикателства и възможности, 13-14 април 2011 г, София
5. Манчева, Ж.С. Модел за оптимизиране на концесионния период при публично частно партньорство чрез симулационен анализ. Четвърта международна конференция БУЛАКВА 2011- Развитието на водния сектор – предизвикателства и възможности, 13-14 април 2011 г, София
6. Манчева, Ж.С Модел за управление на риска при инвестиционни строителни проекти. ХI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВСУ’ 2011
7. Манчева, Ж.С. Д. Милчев. Проблеми и възможности пред бизнеса и публичните институции при реализацията на проекти, свързани с ремонт и строителство, финансирани от Европейския съюз. ХI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВСУ’ 2011.

8. Ж. Манчева. Алтерантивен модел за оценка на офертна цена чрез използване на статистически анализ. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Международна юбилейна научно-приложна конференция, 15-17 ноември 2012.
9. Ж. Манчева. Избор на параметри на финансови инструменти при кредитиране на строителните фирми с използване на симулационен анализ. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Международна юбилейна научно-приложна конференция,15-17 ноември 2012.

Доклади на национални конференции с международно участие:
10. Манчева, Ж.С., С.Н. Цонев. Влияние на взаимовръзката между стохастични променливи при модела за определяне на разходите за строителство. Трета национална конференция с международно участие, Пловдив, 2004 г.
11. Цонев, С.Н., Ж.С. Манчева. Модел за оценка на разходите през жизнения цикъл на сгради с прилагане на симулационна оптимизация, Юбилейна научна конференция 65 –годишнина на УАСГ , май 2007, София.


Списания:
12. Манчева, Ж.С. Анализ на риска с отчитане на корелации при оценка на строителните разходи. Сп. “Строителство” № 6, 2005, София.
13. Манчева, Ж.С. Избор на подходящо вероятностно разпределение за моделиране на строителните разходи. Сп. “Строителство” № 2, 2006, София.
14. Манчева, Ж.С. Модел за оценка на разходите за подмяна на инсталационни подсистеми в портфейл от сгради. Сп.“Строителство” №.4, 2008, София
15. Манчева, Ж.С. Оценка на строителната себестойност с многофакторен линеен регресионен модел. Сп. “Строителство” № 5, 2009, София.
16. Манчева, Ж.С. Симулационен анализ с отчитане функцията на полезност при инвестиции в строителната индустрия. Сп. “Строителство” № 2, 2010, София.
17. Манчева, Ж.С. Оптимизиране на eдиничните цени в ценова оферта за инвестиционен строителен проект. Сп. “Строителство” № 6, 2010, София.
18. Манчева, Ж.С Портфолио риск анализ при инвестиционни строителни проекти. Сп. “Строителство” № 2, 2011, София.
19. Манчева, Ж.С. Портфейлът от проекти в строителството. Сп. “Строителен бизнес” № 3 (април), 2008, София.
20. Манчева, Ж.С. Устойчивото строителство. Сп. “Строителен бизнес” № 5 (юни), 2008, София.
21. Манчева, Ж.С. “Да” или “не” на един проект. Сп. “Строителен бизнес” № 9 (ноември), 2008, София.
22. Манчева, Ж.С. Не всяко вложение на средства е инвестиция. “Строителен бизнес” № 10 (декември), 2009, София.
23. Манчева, Ж.С. Практическо приложения на методите за инвестиционен избор при алтернативни проекти. Сп. “Строителен бизнес” № 1 (януари), 2010, София.
24. Манчева, Ж.С. Практическо приложения на методите за инвестиционен избор при алтернативни проекти - продължение. Сп. “Строителен бизнес” № 2 (февруари), 2010, София.

Монографии
25. Манчева, Ж.С. Анализ на риска при оценка на разходите за строителни проекти. CD Строителен бизнес в Европейския съюз. Модул Финансови разчети. Резон Медиа Груп, юни 2008 г.

26. Ж. Манчева. Управление на риска в строителните проекти, София, 2014. ISBN 978-619-7084-11-5

Учебник:
Ц.Даковски, Ж. Манчева, Ст. Йотов. Икономика на строителството. София, 2011.

Друга информация

Външен експерт по чл.19, ал.2, т.8 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ към АОП с номер ВЕ-1034.

Публикации

Книги

Конспекти

Учебни материали

Курсови задачи и задания

Правила за заверка

Други

Информация