Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Описание

Описание

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Специалности
Водоснабдяване и канализация
Магистър (MA)

Хидротехническо строителство
Магистър (MA)

Хидромелиоративно строителство
Магистър (MA)

Инженерна екология
Магистър (MA)

Водно строителство
Бакалавър (BA)

Хидротехническо строителство
Магистър (MA) за бакалаври

Хидромелиоративно строителство
Магистър (MA) за бакалаври

Управление на водни ресурси
Магистър (MA) за бакалаври

Водоснабдяване и канализация - ВК мрежи и съоръжения
Магистър (MA) за бакалаври

Водоснабдяване и канализация - Пречистване на води
Магистър (MA) за бакалаври

Газоснабдяване
Магистър (MA) за бакалаври

Инженерна екология
Бакалавър (BA)

Нефтогазово дело - Управление,мониторинг и експлоатация на газопреносни системи
Магистър (MA) за бакалаври

Хидротехническо строителство - задочно
Магистър (MA)

Водоснабдяване и канализация - задочно
Магистър (MA)

Хидромелиоративно строителство - задочно
Магистър (MA)

 

 

В над 65-годишната си история, Хидротехническият факултет на УАСГ е утвърдена и единствена акредитирана институция във висшето образование за обучение на магистри и докторанти и издаване на дипломи в областта на водоснабдяването, канализацията, пречистването на води, хидротехническото и хидромелиоративното строителство.

 

От учебната 2017/18 година се въвеждат две нови бакалавърски специалности:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Има ни и във:  https://www.facebook.com/Faculty.of.Hydraulic.Engineering/

 

 
Обучението в ХТФ отразява динамичните промени във водния сектор и е отговор на социалната поръчка на бизнеса и институциите и на изискванията на пазара на труда. ХТФ на УАСГ е движеща сила за обмен на знания между науката и практиката, с което способства за подготовка на високо квалифицирани съвременни кадри.

Обучението за специалности Водоснабдяване и канализация, Хидротехническо строителство и Хидромелиоративно строителство е в редовна и задочна форма.

Има възможност за кандидатстване за стипендии:

*Съюз на ВиК операторите; *Софийска вода

Специалност „Водоснабдяване и канализация“ има две специализации - “Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения” и “Пречистване на водите“. Специалност „Хидротехническо строителство“ е със специализации по “ВЕЦ и деривационни съоръжения” и “Хидротехнически съоръжения”. Специалност “Хидромелиоративно строителство” – съответно по “Напоителни системи” и “Отводнителни системи”.

Обучението в Хидротехническия факултет включва базовата инженерна подготовка по всички основни строително-конструктивни дисциплини. Върху тях се надгражда специализираната подготовка в областта на водното строителство и водните технологии.

Пазарът на труда за инженери по „Водоснабдяване и канализация” (ВиК) все повече се разширява в резултат на едновременното действие на редица фактори: европейски изисквания за опазване на околната среда и в частност на водите; европейски фондове за изграждане на ВиК инфраструктура; състояние на националните ВиК системи - остарели селищни мрежи, нуждаещи се от реконструкция и/или липса на канализационни системи и пречиствателни станции; разширяващо се партньорство на България с други страни с по-изостанала ВиК инфраструктура. Управлението на инвестиционния процес, проектирането, строителството, експлоатацията и управлението на ВиК инфраструктурни обекти изисква строителни инженери по “Водоснабдяване и канализация”, които единствено Хидротехническия факултет към УАСГ е акредитиран да подготвя.

„Хидротехническо строителство“ е широкопрофилна специалност в областта на водните проблеми. Студентите се обучават в проектиране, строителство и експлоатация на хидротехнически съоръжения, като язовирни стени, водноелектрически централи, хидротехнически тунели, водни пътища и пристанища, хвостохранилища и др. при съблюдаване и охрана на околната среда. Съществуването и бъдещото развитие на специалността се основава на големия брой изградени хидротехнически съоръжения, изискващи непрекъснато наблюдение и компетентно поддържане в нормална експлоатация и по-нататъшното развитие на хидроенергетиката в националната енергийна система.

В специалност „Хидромелиоративно строителство“ (ХМС) студентите се обучават да проектират, изграждат и експлоатират: системи за напояване на селскостопански площи, оранжерии, дворни места, паркове и голф-игрища; дренажни мрежи на сгради и обработваеми земи; корекции на реки във и извън населени места; помпени станции и други съоръжения от хидромелоративната инфраструктура. Особено предимство са получените познания за проектирането на рибовъдни стопанства и извършването на водностопански и икономически изследвания.

За специалностите с образователно-квалификационна степен "магистър“ след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" се приемат студенти с придобито висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” от област 5 “Технически науки” на Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и успех от дипломата за висше образование съгласно ЗВО най-малко добър. Таксите за обучение се определят от Академичния съвет на база на годишната държавна издръжка за професионалното направление.

Образованието в специалност „Инфраструктурно инженерство“ специализация „Хидростроителство-немскоезиково обучение“ обхваща общо 4 семестъра и се провежда съвместно с ТУ Виена по общ утвърден учебен план. Студентите се обучават през трети учебен семестър на следването си и през последния дипломен семестър в ТУ Виена, а през първите два – в УАСГ.

Хидротехническият факултет разполага с богата лабораторна база (вкл. компютърни лаборатории) за практически занятия на студентите и за научноизследователска дейност в областта на хидростроителството и водните технологии.

Обучението в Хидротехническия факултет отговаря на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити ECTS (общоевропейска система за отчитане на учебната работа на студентите при усвояване на образователните дисциплини). Това позволява легитимно обучение на студенти в сродни Европейски университети.

Програма ЕРАЗЪМ дава възможност и субсидира студентски обмен между висши учебни заведения в страните-членки на Европейския съюз, както и в страни извън него. Студентите от ХТФ имат възможност за обучение за един-два семестъра (обикновено от 4-ти и 5-ти курс) в партниращи университети, с които има сключени двустранни договори за обмен: ТУ Виена, Австрия; ТУ Дрезден, Германия; Технологичен институт Карлсруе, Германия; Университет Генуа, Италия; Норвежки университет за наука и технологии, Трондхайм, Норвегия; ТУ Бърно, Чехия.

Чрез Централноевропейската програма за академичен обмен CEEPUS ежегодно в Хидротехническият факултет се реализира студентска мобилност по линия на двустранното сътрудничество с ТУ Виена, Австрия. 

Випускниците на Хидротехническия факултет се дипломират с държавни дипломи за висше образование на образователно-квалификационна степен “магистър”, като получават професионална квалификация строителен инженер по съответните специалности. Успешно завършилите обучението в магистърска програма „Хидростроителство – немскоезиково обучение“ съвместно с ТУ Виена получават дипломи за академична степен “магистър” по „Планиране и мениджмънт на инфраструкурата“ от ТУ Виена и за образователно-квалификационна степен “магистър” (т.е. професионална квалификация строителен инженер) по „Хидротехническо строителство“ от УАСГ

 

Завършилите студенти се реализират професионално в: проектантски, строително-монтажни, инженерингови и други фирми, занимаващи се с широкопрофилна конструкторска и строителна дейност, включително проектиране, строителство и експлоатация на хидроенергийни системи и съоръжения, хидромелиоративни системи и съоръжения, водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, пречистване на природни и отпадъчни (битови и промишлени) води, третиране на твърди отпадъци, газоснабдяване на населени места и сгради; звената по екологичен контрол – районни инспекции  за опазване на околната среда и водите (РИОСВ); речни басейнови дирекции и съвети, управленчески структури в съответните отдели и служби в министерства, областни, градски и общински съвети; инвеститорски звена към различните ведомства, фирми и предприятия; преподаватели в строителни техникуми и в УАСГ; научно-изследователски и контролни лаборатории; научно-изследователски звена и институти; търговски фирми и кантори, занимаващи се с посредническа и търговска дейност в областта на строителството; консултантски бюра, фирми и експертни звена; строителни специалисти в банки и застрахователни фирми и институти.

И малко история и спомени:

Декани на ХТФ

Преподаватели от Хидротехническия факултет, заемали ръководни длъжности в системата на държавната администрация

Преподавателски състав март 2002г. 

50 год. ХТФ през 1999г.: