Начало / Факултети / Геодезически факултет / Описание

Описание

Геодезическият факултет при УАСГ извършва обучение на студенти и докторанти в трите образователно квалификационни степени - бакалавър, магистър и доктор на професионално направление Архитектура, строителство и ГЕОДЕЗИЯ.

Геодезическият факултет при УАСГ е единствен в страната и като такъв основното и водещото звено за осигуряване нуждите на страната с професионални кадри в областите: Геодезия, Картография, Кадастър, Фотограметрия, Дистанционни изследвания на Земята, оценка на недвижими имоти, управление на земеделски земи и имоти, управление на европейски инфраструктурни проекти, земеустройство, екология и опазване на околната среда.

Специалността Геодезия е наследник на една от първите две ( Строително и Земемерно инженерство ) специалности, открити през 1942 година в най-старото висше техническо училище в България.

брошура Геодезия

брошура УУЗИ

Геодезическият факултет се обособява като самостоятелна единица през учебната 1951/1952 година с две специалности: Земемерство и Земеустройство. По-късно специалността Земемерство се преименува в Геодезия, фотограметрия и картография. През 1992 година двете специалности се закриват и се открива една специалност Геодезия.

Териториално Геодезическият факултет се намира в сградата на Ректората на УАСГ на бул."Хр.Смирненски" № 1.

За периода 1942 - 2000 год. в Геодезическия факултет на УАСГ са се дипломирали 3600 инженери геодезисти и земеустроители, от които 1228 са жени.

Обучението във факултета се провежда в две форми - редовна и задочна. Редовното обучение е с продължителност 10 семестъра, от които 9 са учебни и един за разработване на дипломна работа. Задочното обучение е с продължителност съответно 10 и 1 семестъра. Всяка година в специалността Геодезия се приемат средно по 80 студента за редовно и 20 студента за задочно обучение. Колективът на Геодезическия факултет се състои от 80 души щатен персонал, от тях 67 са висококвалифицирани преподаватели, от които 32% са хабилитирани. Лекциите по учебните дисциплини се четат от хабилитираните преподаватели, а упражненията и лабораторните занятия се провеждат от целия преподавателски състав, включително и от хонорувани преподаватели с богат практически опит.

В геодезическия факултет има пет специализирани и една общообразователна катедри.

Факултетът разполага със съвременна материално-техническа база от геодезически инструменти, уреди и апарати, които се съхраняват в отделен геодезически склад, както и съвременно оборудвани компютърни и специализирани лаборатории. Факултетът ползва и учебно-спортната университетска база, която е в близост до с.Веринско ( на около 40 км от София ), за провеждане на учебни практики в полски условия. Голяма част от упражненията по учебните дисциплини Геодезия, Висша геодезия, и Фотограметрия се провеждат в реални условия, с цел по-ефективно усвояване на геодезическите и фотограметрични технологии. Специфична особеност на обучението в Геодезическия факултет е провеждането на учебни практики с продължителност от 2 до 4 работни седмици в края на всяка учебна година.

Студенти от факултета участвуват в станалите вече традиционни ежегодни международни геодезически студентски срещи.

Випускниците на факултета се дипломират с държавни дипломи за висше образование, като получават квалификацията “инженер – геодезист”. Знанията и уменията, които придобиват по време на обученито си, им дават възможност да се реализират професионално в различни фирми – геодезически, строителни, транспортни и др., в проектантски бюра, в научно – изследователски звена и институти, в Агенцията по кадастъра и нейните областни звена, техническите служби на общините, в средни и висши училища и т.н. Специалността Геодезия е широкопрофилна, което позволява на инженерите – геодезисти да извършват богат набор от дейности – изработване на едро и дребномащабни топографски планове и карти, кадастрални планове и карти, проекти за вертикално планиране, регулационни планове на населени места, устройствени планове на извънселищни територии, противоерозионни проекти на земеделски земи, оценки на земи и имоти, изследване на сеизмични и свлачищни процеси и т.н.

Много инженери - възпитаници на Геодезическия факултет са работили, а други работят и сега извън пределите на България - в страни от Близкия изток, Африка, Европа, Куба, Аржентина, Русия и др. Навсякъде по света те получават висока оценка за своята теоретична подготовка и професионална квалификация.

Висш орган на управление на Геодезическия факултет е Общото събрание. То избира Декан на факултета, ръководители на катедрите и членове на факултетния съвет. В общото събрание на факултета участвуват преподавателите и представители на служителите и студентите. Текущото управление на факултета се осъществява от декана, заместник-деканите и факултетния съвет. Академичните и факултетни ръководства се избират с четиригодишен мандат. Деканският съвет е съвещателен орган, в който участвуват декана, заместниците му и ръководителите на катедрите. Административната работа се организира и осъществява от Деканата / факултетната канцелария /.Намира се на втория етаж в сградата на Ректората на бул."Хр.Смирненски" №1. Секретарките на катедрите придвижват текущите административни задачи за всяка катедра. От тях студентите могат да получат актуална информация, свързана с учебния процес и преподаваните учебни дисциплини

Общият адрес на електронната поща за Геодезически факултет е : fgs@uacg.bg

В обучението на студентите по Геодезия  участват и преподаватели от катедри на други факултети в УАСГ.
 
Строителен факултет 

  • Метални, дървени и пластмасови конструкции
  • Автоматизация на инженерния труд

Архитектурен факултет

  • Градоустройство 

Факултет по транспортно строителство

  • Математика
  • Пътища
  • Железници
  • Обществени науки

Хидротехнически факултет 

  • Физика
  • Хидравлика и хидрология