Начало / Факултети / Геодезически факултет / Специалности

Специалности

Геодезия - регулирана професия
Магистър (MA)

 Специалността „Геодезия“ е широкопрофилна, като инженер-геодезистите се подготвят да извършват дейности по изработване на едро- и дребномащабни топографски карти, кадастрални и специализирани карти, проекти за вертикално планиране и регулационни планове, устройствени планове на извънселищни територии, трасировъчни дейности, оценки на земи и имоти, изследване на деформации, сеизмични и свлачищни процеси и др.

Геодезия - задочно - регулирана професия
Магистър (MA)

Специалността „Геодезия“ е широкопрофилна, като инженер-геодезистите се подготвят да извършват дейности по изработване на едро- и дребномащабни топографски карти, кадастрални и специализирани карти, проекти за вертикално планиране и регулационни планове, устройствени планове на извънселищни територии, трасировъчни дейности, оценки на земи и имоти, изследване на деформации, сеизмични и свлачищни процеси и др.

Устройство и управление на земи и имоти
Бакалавър (BA)

 Специалността „Устройство и управление на земи и имоти“ осигурява теоретични знания и практически умения по устройство на териториите, управление на земи и имоти, оценка на недвижимата собственост. Обучението се извършва само в една форма – редовна.

Управление на европейски инфраструктурни проекти - задочно
Магистър (MA) за бакалаври

 Обучението в магистърската програма е насочено към управлението на европейски инфраструктурни проекти в съответствие с философията и функционирането на европейските програми и отговарящи на съвременните насоки на развитие, фокусиращи се в тази област към интернационализация на инженерната инфраструктура, хармонизацията на инфраструктурните мрежи и опазването на околната среда.

Кадастър
Магистър (MA) за бакалаври

 С магистърската програма по „Кадастър” се подготвят магистри за важна област от геодезията – кадастъра. Изучават се основни въпроси и технологии от геодезията (вкл. GPS, ГИС, Информационни системи в кадастъра и поземлената регистрация), свързани със създаване на геодезически мрежи и измервания за целите на кадастъра, създаване и поддържане на кадастрални карти и кадастрални регистри.

Фотограметрия и пространствени информационни системи
Магистър (MA) за бакалаври

Магистърската програма е предназначена за завършили бакалаври и магистри в област на висше образование 5. Технически науки – основно за професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, както и за професионални направления от област на висше образование Технически науки, свързани с електротехника, електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, математика и информатика.

Геодезия
Магистър (MA)
Геодезия - задочно
Магистър (MA)