Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Materials

Materials

PublicationsBooks

Специализирано картографиране в България
Пенев, П.Т., Кр. Микренска – Чернева


Conspects

Конспект по Геодезия за ФТС - 1 курс
проф..д-р инж. Васил Вълчинов


Тест по Геодезия II - летен 2015
кат. Геодезия и геоинформатика

Конспект_МОГИ_2017/2018
проф. д-р инж. Васил Вълчинов

Конпект по Геоинформатика, част I, 2017 год.
Конпект по Геоинформатика, част I, 2017 год.

Конспект Геодезия II част 2016_2017
доц. д-р инж. Иван Кунчев

Study materials


SHP_AutoCAD
I_Kunchev
План за упражнения по МОГИ -2012/2013
проф. д-р инж. Васил Вълчинов

Условни знаци 1:1000
Катедра "Геодезия и геоинформатика"

Упражнения по геодезия за студентите от УУЗИ
доц. Р. Янева, доц. В. Вълчинов, доц. М. Илиева

Тетрадка за упражнения по Геодезия за студентите от СФ, ТФ и ХТФ
проф. д-р инж. Васил Вълчинов, доц. П. Павлов и др.

материали CAD системи 2015
гл. ас. д-р инж. Иван Кунчев


Геодезия Арх 04
Лекционен курс по геодезия

Геодезия Арх 05
лекция по геодезия - архитектурен

Геодезия Арх 06
лекция по геодезия

Геодезия Арх_07
Геодезия Арх_07
Материали кадастър
материали по кадастър I

Материали кадастър
материали по кадастър IIМорска геодезия
Програма SeaGeo за РНС и генериране на измервания с GPS и Ехолот

Coursework ans assignments

Карта 10000 Семково
кат. Геодезия и геоинформатика

Въпроси и задачи за изпит
Изпит по геоинформатика III

Карнети за засечки
гл. ас. ВълчеваЗадание Геодезия, част I, Работа с топографски планове и карти
Работа с топографски планове и карти, M1:25 000, dH=10m

Examination rules


Informationоценки от изпит 14-03-2016
успешно положили изпит по кадастър и моги
Поправителна сесия, 2016
проф.д-р инж. Васил Вълчиноврезултати от изпит 13-06-2017
резутати от изпит по геодезия, Арх.I курс

Изпит по геодезия 14-06-2017, архитектура
Изпит по геодезия 14-06-2017, архитектура

резултати от изпит 04-09-2017
резултати от изпит, проведен на 04-09-2017
Програма за конвертиране на текстови файлове.
Конвертира между кодови таблици на DOS, Windows и DEC UNIX.