Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Преподаватели /

доц. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева

Строителен факултет, Катедра Автоматизация на инженерния труд

доц. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева
Кабинет Б5
Приемно време

Месец януари 2018 г.

18.01 (четвъртък) и 19.01 (петък), 11:00 -12:00, комп. л-я 513, СФ (УАСГ - корпус  Б)

24.01 (сряда) и 25.01 (четвъртък), 10:30-11:30, комп. л-я 513, СФ (УАСГ - корпус Б)

 

Телефон 9635245/306
E-mail kouteva_fce@uacg.bg
Място и дата на раждане гр. София, България, 30 май 1966
Семейно положение Омъжена
Постъпил в УАСГ 2013

Лекционни курсове

Компютърни системи в строителството ( ССС - български и английски, СТС)

Автоматизация на инженерния труд  ( ССС - български и английски)

Строително информационно моделиране (ССС, УПС, Устр, ЕЕС, СТС)

Управление на риска от природни бедствия и аварийни ситуации (ССС, УПС)

Приложна информатика (УУЗИ)

Информационни технологии (Урбанизъм)

 

Образование

 2012 Доктор по специалността "Механика на деформируемото твърдо тяло" (шифър на професионално направление 5.7., код на научна специалност 010204)

1990 Следдипломна квалификация (магистър) по приложна математика и информатика, ИПМИ,ТУ (ВМЕИ)

1990 Магистър-инженер по Международни инженерингови отношения с основна специалност Промишлено и гражданско строителство (сега ССС), УАСГ (ВИАС), София

1988 Магистър-инженер по Строителство на сгради и съоръжения (ПГС), УАСГ (ВИАС)

1983 Софийска математическа гимназия "Пайсий Хилендарски" 

 

Езици

 Английски, италиански, руски

Професионални умения

Преподавател в областта на компютърните системи в строителството; Изследовател в областта на инженерната сеизмология и сеизмичното инженерство; Квалифициран специалист по "Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради";   Експерт - оценител на международни изследователски проекти (EC - FP7 - ENV)

Членство

 2002 - EGS (Европейско геофизично общество)

0т 2011 - Научно технически съюз по строителство 

Участие в научно-изследователски проекти

 Участие в 13 международни проекта финансирани от НАТО, Европейската общност, ЮНЕСКО, Централната Европейска инициатива, включително и двустранни междуакадемични сътрудничества.

Участие в много Национални проекти, между които 8бр. с МОН (в 3 като ръководител), 2 с МРРБ, с частни предприятия. По-важни проекти:
• 2007-2009 г., ПРОМИРА: Система за наблюдение за Солното находище край гр. Провадия - начин за оценка и намаляване на естествените и технологични рискове, НФНИ;
• 2004–2006 г., H3 1202/2003 Сценарии за оценка на очакваното сеизмично натоварване за целите на сеизмичното инженерство, НФНИ – ръководител проект;
• 2007-2009г., Национално приложение на Еврокод 8: Дефиниране на параметрите на сеизмичното въздействие, МРРБ;
• 2011г. Оценка на въздействието от въвеждането на Еврокодовете в България, МРРБ.
 

Участие в международни проекти

 

  • 2007-2009г., Централна европейска инициатива (ЦЕИ): Детерминистичен анализ на сеизмичната опасност и зониране на териториите на Румъния, България и Сърбия;
  • 2006-2008г., ИНТАС Изследователски проект Research 05-104–7584: Числен анализ на тримерното разпространение на сеизмичните вълни с метода на модалното сумиране, МКЕ и МКР;
  • 2005-2007г., НАТО Наука за Мир (NATO SfP) 980468 проект: Хармонизиране на намаляването на сеизмичната опасност и сеизмичния риск в страните изложени на въздействието на Вранчанските земетресения".

Научни и академични длъжности

 0т 2013 г. : доцент в УАСГ, София

2010 - 2013 г.: научен сътрудник 1ст., НИГГГ-БАН

2001-2008 г.: асоцииран младши сътрудник в Международен център по теоретична физика, Триест, Италия

1991-2010г. : научен сътридник 1ст., ЦЛСМСИ - БАН

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 • Сеизмична механика
• Моделиране, анализ и оценка на силни земни движения
• Сеизмична опасност и сценарии за сеизмични събития
• Сеизмично микрорайониране
• Сеизмична зона Вранча
 

Други длъжности и дейности

2013 год.: Съорганизатор на Международна школа и симпозиум по „Нелинейна математическа физика и природни катастрофи”, които бяха проведени с подкрепата на ЮНЕСКО в периода 28.11 – 02.12.2013г. в София, в Дома на учения, БАН ( http://www.inrne.bas.bg/international-school-sofia/ )

2010 год.: Ko-директор (член на организационен комитет) на Коференция на тема "Намаляване на сеизмичния риск като елемент на устойчивото развитие" (Advanced Conference "Seismic Risk Mitigation and Sustaineble Development", http://cdsagenda5.ictp.trieste.it/full_display.php?email=0&ida=a09145) 10-15.05.2010 год., Международен центът по теоретична физика, Триест, Италия ( www.ictp.it)

2009-2011 год,: Ко-редактор на двутомно специализиано издание на pageoph:
1. Panza, G.F.; Irikura, K.; Kouteva-Guentcheva, M.; Peresan, A.; Wang, Z.; Saragoni, R. (Eds.) Part I: Seismic Hazard Assessment , Springer Basel, Softcover, ISBN 978-3-0348-0039-6, 1st Edition., 2011, VI, 366 p.
2. Panza, G.F.; Irikura, K.; Kouteva-Guentcheva, M.; Peresan, A.; Wang, Z.; Saragoni, R. (Eds.) Part II: Regional Seismic Hazard and Seismic Microzonation Case Studies, Springer Basel, Softcover, ISBN 978-3-0348-0091-4, 1st Edition., 2011, 320 p.

от 2002 г: Изпълнителен секретар на Комитет "Науки за Земята" при секция „Геофизика”, работна група "Наука и технология" на Централната европейска инициатива (изп. с-р от 2002 г.)

 

Публикации

 Общо 55 публикации, от които:
• 16 бр. публикувани в реферирани научни списания: 11 бр. в международни и 7 бр. в български списания;
• 35 бр. публикувани в сборници и CD-ROM от научни форуми
• 4 бр. в книги.

 

Друга информация

 1998 – 6 месечна научно-изследователска стипендия за южна и югоизточна Европа, Консорциум за международно развитие, Университет в гр. Триест, Италия

2000-2001 Мари Кюри стипендия в  Университет в гр. Триест, Италия

2001-2008 Младши асоцииран сътрудник в Междунарония Център по теоретична физика (ICTP) Триест, Италия

2010-2012 Лектор във ВСУ Л. Каравелов, специалност ССС, английски език

Координатор на Магистърска програма "Инженетрно сигуряване на защита от бедствия и аварии"

Фото галерия

  • Магистърска програма
  • УАСГ75
  • МКГ_лекциионни курсове