Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища / Дисциплини

Дисциплини

Аеродрумно строителство
След завършване на лекционния курс студентът придобива умение да: разработва предпроектни проучвания за избор на мястото за летище; проектира летище; изготвя технологичен проект за строителство; определя показателите на ACN / PCN; оразмерява аеродрумните конструкции по ...
Аеродрумно строителство
Специалност:
След завършване на лекционния курс студентът придобива умение да: разработва предпроектни проучвания за избор на мястото за летище; проектира летище; изготвя технологичен проект за строителство; определя показателите на ACN / PCN; оразмерява аеродрумните конструкции по ...
Градоустройство, градско движение и улици
След завършване на курса на обучение студентът придобива умение да: проектира улична мрежа; планира и организира движението; проектира и оразмерява конструкции и съоръжения по нея; доказва икономическата ефективност при решаване на комуникационни проекти.
Градоустройство, градско движение и улици
Специалност:
След завършване на курса на обучение студентът придобива умение да: проектира улична мрежа; планира и организира движението; проектира и оразмерява конструкции и съоръжения по нея; доказва икономическата ефективност при решаване на комуникационни проекти.
Градско движение и проектиране на улици
В дисциплината се разглеждат основни въпроси от моделирането, управлението и организацията на градското движение, целите и насоките за развитие на транспортната инфраструктура на населените места, като част от общата инженерна инфраструктура. Отделя се специално ...
Градско движение и проектиране на улици
В дисциплината се разглеждат основни въпроси от моделирането, управлението и организацията на градското движение, целите и насоките за развитие на транспортната инфраструктура на населените места, като част от общата инженерна инфраструктура. Отделя се специално ...
Градско движение и проектиране на улици
В дисциплината се разглеждат основни въпроси от моделирането, управлението и организацията на градското движение, целите и насоките за развитие на транспортната инфраструктура на населените места, като част от общата инженерна инфраструктура. Отделя се специално ...
Организация и безопасност на пътното движение
Изучаваната дисциплина дава възможност на студентите след завършване на лекционния курс да прилагат принципите на организацията и управлението на пътното движение при проектиране и експлоатация на пътните обекти; да изследват аварийността и отчитат влиянието на ...
Организация и безопасност на пътното движение
Специалност:
Изучаваната дисциплина дава възможност на студентите след завършване на лекционния курс да прилагат принципите на организацията и управлението на пътното движение при проектиране и експлоатация на пътните обекти; да изследват аварийността и отчитат влиянието на ...
Поддържане и реконструкция на пътища
След завършване курса на обучение студентът придобива умение да: разработва системи за управление на пътна мрежа и настилки; обследва и оценява експлоатационното състояние на настилките; планира ремонтните работи; изготвя технологически проекти за ремонти на пътищата и ...
Поддържане и реконструкция на пътища
Специалност:
След завършване курса на обучение студентът придобива умение да: разработва системи за управление на пътна мрежа и настилки; обследва и оценява експлоатационното състояние на настилките; планира ремонтните работи; изготвя технологически проекти за ремонти на пътищата и ...
Проект по аеродрумно строителство
Студентите придобиват умения да изследват въздушните подходи и да определят мястото на летището и броя и дължината на пистите за излитане и кацане (ПИК). Конструират, оразмеряват и представят напречен разрез на настилката на ПИК с детайли. Изготвят генерален план на ...
Проект по аеродрумно строителство
Специалност:
Студентите придобиват умения да изследват въздушните подходи и да определят мястото на летището и броя и дължината на пистите за излитане и кацане (ПИК). Конструират, оразмеряват и представят напречен разрез на настилката на ПИК с детайли. Изготвят генерален план на ...
Проект по градоустройство, градско движение и улици
Студентите придобиват умения да правят преброяване и заснемане на кръстовище, да съставят картограми за транспортното натоварване, да изчисляват фазите и цикъла за регулиране на движението, да оразмеряват пешеходен тунел и спирки на градския транспорт. Изготвят ...
Проект по градоустройство, градско движение и улици
Специалност:
Студентите придобиват умения да правят преброяване и заснемане на кръстовище, да съставят картограми за транспортното натоварване, да изчисляват фазите и цикъла за регулиране на движението, да оразмеряват пешеходен тунел и спирки на градския транспорт. Изготвят ...
Проект по проектиране на пътища и възли
Студентите придобиват умения да проектират два варианта от трасето в ситуация с изчисляване на елементите на всички хоризонтални и преходни криви, надлъжни профили на вариантите с вертикални криви, да определят напречния габарит, да сравняват вариантите по геометрични ...
Проект по проектиране на пътища и възли
Специалност:
Студентите придобиват умения да проектират два варианта от трасето в ситуация с изчисляване на елементите на всички хоризонтални и преходни криви, надлъжни профили на вариантите с вертикални криви, да определят напречния габарит, да сравняват вариантите по геометрични ...
Проект по пътища (общ курс)
Студентите придобиват умения да полагат теоретично трасе и да оформят пътния полигон, да проектират пътя в ситуация и надлъжен профил с изчисление на преходни и хоризонтални криви, да изследват видимостта в хоризонтални криви, да оразмеряват пътната конструкция и ...
Проект по пътища (общ курс)
Студентите придобиват умения да полагат теоретично трасе и да оформят пътния полигон, да проектират пътя в ситуация и надлъжен профил с изчисление на преходни и хоризонтални криви, да изследват видимостта в хоризонтални криви, да оразмеряват пътната конструкция и ...
Проект по пътно строителство
Студентите придобиват умения да проектират път в ситуация, надлъжен и напречни профили, да изчисляват елементите на преходни, хоризонтални и вертикални криви, да изследват видимостта и преоформят напречния наклон в крива, да оразмеряват конструкцията на пътна настилка.
Проект по пътно строителство
Специалност:
Разработвайки проекта, студентите придобиват знания и умения за оразмеряване на асфалтобетонови пътни настилки с оглед на допустимите деформации и извършване проверка на опънните и срязващите напрежения, конструиране на типови и подробни напречни профили, изчисляване ...
Проект по строителство на пътища
Студентите придобиват умения да оразмеряват асфалтобетонови пътни настилки по допустима деформация с проверка на опънните и срязващите напрежения, да конструират типови и подробни напречни профили, да изчисляват земните маси и да изравняват Брукнеров полигон. Проектът ...
Проект по строителство на пътища
Специалност:
Студентите придобиват умения да оразмеряват асфалтобетонови пътни настилки по допустима деформация с проверка на опънните и срязващите напрежения, да конструират типови и подробни напречни профили, да изчисляват земните маси и да изравняват Брукнеров полигон. Проектът ...
Проект по улици
Студентите придобиват умения да проектират улици в ситуация и надлъжен профил, да конструират напречни профили с разположение на подземни комуникации и да изготвят вертикална планировка на кръстовище.
Проектиране на пътища и възли
Студентите придобиват умения да проектират два варианта от трасето в ситуация с изчисляване на елементите на всички хоризонтални и преходни криви, надлъжни профили на вариантите с вертикални криви, да определят напречния габарит, да сравняват вариантите по геометрични ...
Проектиране на пътища и възли
Специалност:
Студентите придобиват умения да проектират два варианта от трасето в ситуация с изчисляване на елементите на всички хоризонтални и преходни криви, надлъжни профили на вариантите с вертикални криви, да определят напречния габарит, да сравняват вариантите по геометрични ...
Пътища (общ курс)
Предвиденият за изучаване материал дава възможност на студента след завършване на лекционния курс и курсовия проект да определя и избира възможните направления на трасето на пътя; да проектира пътя в ситуация, надлъжен и напречен профил; да изгражда отводнителни ...
Пътища (общ курс)
Предвиденият за изучаване материал дава възможност на студента след завършване на лекционния курс и курсовия проект да определя и избира възможните направления на трасето на пътя; да проектира пътя в ситуация, надлъжен и напречен профил; да изгражда отводнителни ...
Пътно строителство
Предвиденият за изучаване материал дава възможност на студента след завършване на лекционния курс и курсовия проект да определя и избира възможните направления на трасето на пътя; да проектира пътя в ситуация, надлъжен и напречен профил; да изгражда отводнителни ...
Пътно строителство
Специалност:
Предвиденият за изучаване материал дава възможност на студента след завършване на лекционния курс и курсовия проект да определя и избира възможните направления на трасето на пътя; да проектира пътя в ситуация, надлъжен и напречен профил; да изгражда отводнителни ...
Строителство на пътища
След завършване курса на обучение студентът придобива умения да: проектира и ръководи строителството на пътища и отводнителните съоръжения по тях, конструира, оразмерява и контролира изпълнението на пътните настилки.
Строителство на пътища
Специалност:
След завършване курса на обучение студентът придобива умения да: проектира и ръководи строителството на пътища и отводнителните съоръжения по тях, конструира, оразмерява и контролира изпълнението на пътните настилки.
Съвременни технологии в транспортното строителство
След завършване на курса на обучение студентът придобива умения да прилага технологии, които имат реално приложение в пътното строителство; да управлява основните групи от пътно-строителни работи - земни работи; производство на строителни материали - инертни материали, ...
Транспортни системи и съоръжения
Основната задача на дисциплината е да се запознаят и обучат студентите с основните въпроси за технико-икономическото проучване, планиране и проектиране на пътища и транспортни съоръжения. Разглеждат се основните проблеми - движение на товарите, определяне на ...
Транспортно планиране
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината изследва еволюцията в транспортната политика и нейното отражение върху транспортните условия, земеползването, и рамките, в които се управлява транспортното планиране днес. Тя представя методите за транспортно планиране и инструментите, които ...
Улици
След завършване на лекционния курс студентът придобива умения да ползва съществуващата нормативна база относно градоустройствените проблеми, да проектира улици и изготвя проекти за реконструкция на съществуваща улична мрежа. Придобиват се знания относно основните ...