Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Транспортни съоръжения / Дисциплини

Дисциплини

Антисеизмично осигуряване на транспортни съоръжения
Положилите успешно изпит по дисциплината ще познават основните изисквания на проблемите на сеизмичното осигуряване на строителните конструкции изобщо. Също така ще са запознати с основните специфични изисквания за сеизмичното осигуряване на мостовите конструкции. Ще ...
Въжени линии
Учебната дисциплина "Въжени линии" е профилираща. След изучаването й и успешното полагане на съответния изпит студентите са в състояние сами да решават проблемите, свързани с проектирането, оразмеряването и изпълнението на пътническите и товарните въжени линии, както и ...
Комбинирани мостове
Положилите успешно изпит по дисциплината ще могат да проектират различни комбинирани стомано-стоманобетонни елементи: плочи с гладка и профилирана ламарина, натиснати елементи, плочи с вбетонирани профили, пълностенни и прътови греди с монолитни или сглобяеми плочи. ...
Компютърен анализ на транспортни съоръжения
В предложения курс студентите получават знания, свързани с дисциплините: Строителна статика, Теория на еластичността и пластичността, Устойчивост и динамика на строителните конструкции. Разработени са алгоритми за изследване на нелинейното поведение на конструкциите в ...
Обследване и изпитване на транспортни съоръжения
Дисциплината дава достатъчен минимум от знания и умения на бъдещите строителни инженери по транспортно строителство как да анализират действителното напрегнато и деформирано състояние на конструкциите на мостове и съоръжения при експлоатацията им и как да оценяват ...
Поддържане и реконструкция на мостове
Положилите успешно изпит по дисциплината ще познават поддръжката, състоянието и особеностите по ремонта на пътните и железопътни стоманобетонни и стоманени мостове в България. Ще са придобили основни познания по реконструкция и усилване на съществуващи стоманени и ...
Подземни транспортни съоръжения
Завършилите курса на обучение придобиват умения за проектиране и строителство на подземни транспортни съоръжения изпълнявани по открит способ (с изкопаване и допълнително засипване) както следва: тунели за пътно и железопътно движение, метрополитени, пешеходни подлези, ...
Пристанища
Дипломираните инженери от тази специалност ще могат да работят като проектанти в колективи, разработващи генерални планове за нови морски и речни пристанища, разширяване и реконструкция на съществуващи пристанища. Самостоятелно ще могат да проектират гравитационни и ...
Пристанищно строителство
Дипломираните инженери от тази специалност ще могат да работят като проектанти в колективи, разработващи генерални планове за нови морски и речни пристанища, разширяване и реконструкция на съществуващи пристанища. Самостоятелно ще могат да проектират гравитационни и ...
Проект по въжени линии
С направата на курсовия проекта студентите допълват знанията си в областта на проектирането и строителството на този специфичен вид транспорт и добиват известен практически опит. В проекта се набляга основно на конструктивната част - оразмеряване на носещите елементи ...
Проект по комбинирани мостове
Успешно завършилите куса ще са проектирали връхна конструкция на пътен мост. В проекта ще се включени проектирането на главен носач от гредов тип с изследване на отделните строителни и експлоатационни състояние и връзката между стоманената греда и стоманобетонната ...
Проект по подземни транспортни съоръжения
С изработването на проекта студентите се обучават да избират подходяща конструкция на тунел изпълняват по открит способ. Придобиват се умения по изчисляването и конструирането на подземни транспортни съоръжения.
Проект по пристанища
Успешно завършилите курса ще са проектирали ново морско пристанище. Проекта включва аналитично изчисляване на параметрите на вълната в плитководна и дълбоководна зона, проектиране на генерален план, оградни съоръжения с откосен профил, оразмеряване на основни ...
Проект по пристанищно строителство
Успешно завършилите курса ще са проектирали ново морско пристанище. Проекта включва аналитично изчисляване на параметрите на вълната в плитководна и дълбоководна зона, проектиране на генерален план, оградни съоръжения с откосен профил, оразмеряване на основни ...
Проект по стоманени мостове
Успешно завършилите куса ще са проектирали пътен, респективно - железопътен мост със стоманена или комбинирана връхна конструкция. В проекта ще се включени проектирането на пътната конструкция, пространственото укрепяване и главния носач - всички с характерни детайли. ...
Проект по стоманени мостове
Успешно завършилите куса ще са проектирали пътен, респективно - железопътен мост със стоманена или комбинирана връхна конструкция. В проекта ще се включени проектирането на пътната конструкция, пространственото укрепяване и главния носач - всички с характерни детайли. ...
Проект по стоманени мостове – II част
Успешно завършилите куса ще са проектирали пътен, респективно - железопътен мост със стоманена връхна конструкция. В проекта ще се включени проектирането на пътната конструкция, пространственото укрепяване и главния носач - всички с характерни детайли. Ще е направен ...
Проект по стоманобетонни мостове
С изработването на проекта студентите се обучават да разполагат мостова конструкция над дадено препятствие. Придобиват се умения за отчитането на постоянните и подвижни натоварвания. В проекта са включени проверки за поемане на огъващи и усукващи моменти, както и ...
Проект по стоманобетонни мостове
С изработването на проекта студентите се обучават да разполагат мостова конструкция над дадено препятствие. Придобиват се умения за отчитането на постоянните и подвижни натоварвания. В проекта са включени проверки за поемане на огъващи и усукващи моменти, както и ...
Проект по стоманобетонни мостове
В проекта е предвидено да се изпълни следното: - По зададено пътно решение (надлъжен профил и ситуация) да се проектира стоманобетонен мост. Видът на конструкцията и технологията са по предложение на студентите, съобразено със заданието. - След изясняване на конструкцията ...
Проект по транспортни тунели
Проектът е неотменна част от основния лекционен курс по едноименния предмет. С направата на курсовия проекта студентите допълват знанията си в областта на тунелното строителство и добиват известен практически опит. В проекта са застъпени основно съвременните методи за ...
Стоманени мостове
Успешно завършилите курса на обучение ще могат да проектират главни носещи системи на стоманените мостове от следните видове: Пълностенни греди: просто подпряни, непрекъснати, комбинирани, кутиеобразни; Прътови греди: просто подпряни, непрекъснати. Те ще са запознати с ...
Стоманени мостове
Успешно завършилите курса на обучение ще могат да проектират главни носещи системи на стоманените мостове от следните видове: Пълностенни греди: просто подпряни, непрекъснати, комбинирани, кутиеобразни; Прътови греди: просто подпряни, непрекъснати. Те ще са запознати с ...
Стоманени мостове – I част
Положилите успешно изпит по дисциплината ще познават функциите на главните части на връхната мостова конструкция. Ще познават пътните конструкции на мостовете, тяхното изчисление и конструктивно детайлиране. Ще имат представа от видовете пътни настилки върху пътните ...
Стоманени мостове – II част
Положилите успешно изпит по дисциплината ще познават конструкциите, изчислението, детайлирането и начина на монтаж на различни системи главни носачи, а именно: пълностенни греди, кутиени греди - прости и непрекъснати, дъгови конструкции, вантови конструкции, висящи ...
Стоманобетонни мостове
Завършилите курса на обучение по дисциплината придобиват умения да проектират често прилаганите стоманобетонни мостове, вкл. изчисляване и конструиране на елементите на връхните конструкции, лагерите, стълбовете и устоите, както и противосеизмичното им осигуряване. ...
Стоманобетонни мостове
Завършилите курса на обучение по дисциплината придобиват умения да проектират често прилаганите стоманобетонни мостове, вкл. изчисляване и конструиране на елементите на връхните конструкции, лагерите, стълбовете и устоите, както и противосеизмичното им осигуряване. ...
Стоманобетонни мостове
Положилите успешно изпит по дисциплината ще познават проблемите на функционалните елементи, формообразуването, специфичните изисквания за анализ, изчислителни проверки, детайлирането и начина на изграждане на различни видове гредови стоманобетони пътни и железопътни ...
Транспортни тунели
Учебната дисциплина "Транспортни тунели" е профилираща. Знанията, придобити по време на следването чрез изнасянето на лекции, онагледяване с диапозитиви и снимки, посещение на обекти, направата на курсов проект и разработването на дипломни работи от определена част от ...