Начало / Всички новини /

Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" към катедра "Автоматизация на инженерния труд"

16.12.2016

Във връзка с обявения в ДВ бр. 64 от 16.08.2016 г. конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент" в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (в строителството)”, за нуждите на катедра „Автоматизация на инженерния труд” към СФ на УАСГ, с настоящата обява публикуваме заповедта за назначаване на научното жури, списъка с научни трудове на кандидата гл. ас. д-р арх. Стоянка Маринова Иванова, списъка с резюметата на научните трудове, резюмета на монография и учебник, както и изготвените рецензии/становища на членовете на научното жури.Източник: катедра "Автоматизация на инженерния труд"