Начало / Студенти и Докторанти / Стипендии

Стипендии

Дейността по кандидатстване, обработка и верификация на данните и класиране на студентите за стипендии, кандидатстване и отпускане на награди и помощи се извършва от Комисия „Стипендии“, назначавана всяка година със заповед от Ректора на УАСГ. Комисията се председателства от Заместник Ректора по учебна дейност, качество и акредитация. Членове са представители на студентите, служители и преподаватели от УАСГ.

Заповед за назначаване на Комисия „Стипендии“

 

Стипендии по Постановление № 90 на МС

При кандидатстване за стипендии по Постановление № 90 на Министерски съвет от 26.05.2000 г. всеки семестър със заповед на Ректора се определя заделената сума за стипендии, сроковете и графика за кандидатстване и класиране. Комисията актуализира и приема „Условия и ред за предоставяне на стипендии“.

Забележка: За зимния семестър на учебната 2016-17 г. като единствен критерий за получаване на стипендия е приет "среден семестриален успех".

Кандидатстването за стипендии става on-line на сайта на УАСГ. Попълненият формуляр се въвежда в базата данни и се разпечатва в два екземпляра. За зимния семестър на учебната 2016-17 г. е утвърден следния график:

След подаване на необходимите документи на сайта на университета се публикува списък на кандидатите с указани нередовни документи.

Списък на студентите с указани нередовни документи за зимен семестър на учебната 2016-2017 г.

Поради наличност на достатъчно средства Комисия Стипендии смята за възможно да класира всички студенти, имащи право на стипендия. По тази причина студентите, непопълнили или попълнили неправилно номера на банковата си сметка (IBAN) в Банка ДСК, в срок до 17 ноември да подадат актуални номера на сметки при инспектор Стипендии. След изтичането на този срок студентите, непосочили номер на лична банкова сметка (IBAN), губят право на стипендия, независимо от причините за непосочването.

Класиране на студентите за зимен семестър на учебната 2016-2017 г.

 

Награди и помощи по Постановление № 90 на МС

Предоставянета на награди и помощи става въз основа на доклад или заявление до комисия "Стипендии". Отпускането им става въз основа на следния правилник

Награди на дипломирани студенти – випуск 2015-2016 г.

На основание решение на Комисия „Стипендии“ от 29.09.2016 г. и Заповед № 985/10.11.2016 г. на Ректора на УАСГ се награждават всички дипломирали се на първа сесия студенти от випуск 2015-2016 г., имащи успех от курса на следване не по-нисък от много добър (5.00) и успех от дипломна защита не по-нисък от много добър (5.00).

Комисия стипендии се обръща към всички наградени с молба да укажат своя банкова сметка (BIC и IBAN) за превод на наградата в срок до 30.12.2016 г. За целта дипломираните студенти трябва да представят Удостоверение по образец от съответната банка при инспектор стипендии или да изпратят сканирано копие на удостоверението на адрес mariasp_fso@uacg.bg.

Награди на отлични студенти за учебна 2015-2016 г.

На основание решение на Комисия „Стипендии“ от 06.11.2016 г. и Заповед № 1158/15.12.2016 г. на Ректора на УАСГ се награждават всички редовни студенти за учебна 2015-2016 г., имащи успех за учебната година не по-нисък от отличен (5.50).

Заповед за награждаване на отлични студенти за учебна 2015-2016 г.
 

 

Европейски стипендии за успех и специални стипендии

От 28 ноември 2016 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2016/2017 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”.
Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 15 януари 2017 г., а класирането ще бъде публикувано на 8 февруари 2017 г.

Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“ е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът се изпълнява в рамките на приоритетна ос „Образование и учене през целия живот” и е с обща продължителност 20 месеца (29.03.2016 – 29.11.2017 год.). В рамките на този период ще бъдат обхванати три учебни семестъра – летен семестър на 2015/2016 и зимен и летен семестър на 2016/2017 учебна година.

Проектът „Студентски стипендии – фаза 1” цели чрез система от стипендии да стимулира обучението в дадени области на висшето образование, определени като приоритетни за страната и да разшири обхвата на образователната услуга посредством допълнителен ресурс, който да направи следването по-достъпно.
 

График на кампанията

Условия и ред за предоставяне на стипендии

Вътрешни правила за предоставяне на стипендии за специални постижения

Служебна бележка - doc             Служебна бележка - pdf

Декларация - doc

Кандидатстването за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения се извършва чрез попълване на отделни формуляри в интернет страницата на проекта, които се разпечатват, подписват и се подават в УАСГ при инспектор стипендии.
http://eurostipendii.mon.bg/?m=5