Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р инж. Мая Илиева

Геодезически факултет, Геодезия и геоинформатика - Преподавател (бивш)

доц. д-р инж. Мая Илиева
Кабинет Р313
Приемно време

за летен семестър на учебната 2016/2017 г в седмицата за заверки: 

понеделник (29.05) 14:00-17:00
вторник (30.05)         14:00-17:00

сряда (31.05)             14:00-17:00
четвъртък (1.05)       10:00-12:00
петък (2.06)                10:00-12:00

 

Приемно време на инж. Елица Узунова:
вторник (30.05)   18:00-19:00, зала 302
четвъртък (1.06) 18:00-19:00, зала 302
петък (2.06)          18:00-19:00, зала 302

 

Приемно време на инж. Ева-Мария Стоянова:
понеделник (29.05)  18:30-19:30, зала 302
сряда (31.05)             18:30-19:30, зала 302
 

Приемно време на Милена Борукова:

вторник (30.05)   14:00-17:00
четвъртък (1.05) 10:00-12:00
петък (2.06)          10:00-12:00

E-mail milieva_fgs@uacg.bg
Място и дата на раждане София

Лекционни курсове

Бази данни и графични системи за спец. Устройство и управление на земи и имоти

Геодезия за спец. Архитектура и УУЗИ

Образование

2007-2011 доктор по Геонауки – Университет “Пиер и Мари Кюри”-Париж VI (UPMC-Sorbonne Universités), Докторантско училище "Геонауки и природни ресурси", Франция
2005-2011 доктор по Обща, висша и приложна геодезия – Департамент по Геодезия, Национален           институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София
1999-2004 инженер-геодезист – Университет по архитектура, строителство и геодезия, София

Езици

Английски, руски и френски език

Научни интереси

Изследване на геодинамични процеси и деформации на земната кора чрез дистанционни методи и сеизмология, комплексни анализи, моделиране.

Научна дейност

от януари 2012 – асистент към Департамент по геодезия, Нацинален институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) – БАН, София
януари 2010 - декември 2011 – инженер към Департамент по геодезия, НИГГГ-БАН, София
ноември 2010 - май 2011 – инженер-изследовател към Национален център за научни изследвания - Франция (CNRS) в Лаборатория по геология, Департамент по геонауки, Ecole Normale Superieure, Париж

Членство

APECS International

APECS Bulgaria

Съюз на геодезистите и земеустроителите в България

Участие в научно-изследователски проекти

1. Изследване на съвременни активни разломи чрез геодезически методи. Ръководител: Ивайло Радев. ЦНИП – УАСГ, 2012-2013.
2. Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I. МОСВ и „Натура България“, Д-30-41/21.03.2011, 2011-2013
3. Комплексно изследване на съвременната геодинамика в района на Крупник – Кресна. Ръководител: Ивайло Радев. Фонд научни изследвания – МОН (Проект Млади учени) – НЗ-МУ-01/06, 2007-2009

Участие в международни проекти

1. BlackSeaHazNet: Complex Research of Earthquake’s Prediction Possibilities, Seismicity and Climate Change Correlation. FP7 of the European Union (Call: FP7-PEOPLE-2009-IRSES), Coordinator: INRNE-BAS, 2011-2012
2. ALEA_MARGE: Déformations et risque sismique le long de la marge nord algérienne. Coordination: Pierre Briole (ENS-Paris), K. Yelles-Maouche (CRAAG-Alger). CNRS, France, 2009-2012.
3. InSAR Modeling and Monitoring of Geological Disaster Phenomena in Caucasus Region – Armenia. Principal investigators: Andon Lazarov (Burgas Free University) and Marat Grigoryan (Yerevan State University). NATO Science for Peace and Security Programme, Collaborative Linkage Grant, 2010-2011
4. BALGEOS-II (BALkan GEodetic Observing System) Balkan countries integration into GGOS. Coordinator: Robert Weber (Institute of Geodesy and Geophysics, Vienna Technical University, Austria), 2009-2010
5. Investigation of the mechanisms of the superficial deformations of the litosphere in Bulgaria. Head: Dimitar Dimitrov, MES – RILA 3/29, 2007-2008

Научни и академични длъжности

от януари 2015 - член на Факултетен съвет към Геодезически факултет на УАСГ

от декември 2015 - член на Академичен съвет към УАСГ

Ключови думи за научно-изследователска дейност

геодинамика, InSAR, природни рискове, GPS, сеизмология

Други длъжности и дейности

от 2006 – технически секретар в Редакционната колегия на тематичната поредица на ЦЛВГ-БАН “Висша геодезия”

Публикации

2016:

Ilieva, M., Briole, P., Ganas, A., Dimitrov, D., Elias, P., Mouratidis, A., Charara, R. (2016), Fault plane modelling of the 2003 August 14 Lefkada Island (Greece) earthquake based on the analysis of ENVISAT SAR interferograms, Tectonophysics, doi: 10.1016/j.tecto.2016.10.021, IF(2015)=2.650, Abstract.

2014:

Serpetsidaki, A., Elias, P., Ilieva, M., Bernard, P., Briole, P., Deschamps, A., Lambotte, S., Lyon-Caen, H., Sokos, E. and Tselentis, G.-A. (2014). New constraints from seismology and geodesy on the Mw = 6.4 2008 Movri (Greece) earthquake: evidence for a growing strike-slip fault system. Geophys. J. Int.(September, 2014) 198 (3): 1373-1386 doi:10.1093/gji/ggu212, IF(2013)=2.853, Abstract.

2013:

Chobanov, D.P., Grzywacz, B., Iorgu, I.Ş., Ciplak, B., Ilieva, M.B., Warhałowska-Śliwa, E., (2013). Review of the Balkan Isophya (Orthoptera: Phaneropteridae) with particular emphasis on the Isophya modesta group and remarks on the systematics of the genus based on morphological and acoustic data. Zootaxa, 3658 (1): 001-081, ISSN 1175-5326 (Print Edition); ISSN 1175-5334 (Online Edition) (monograph), IF (2012)=0.974

2012:

Ilieva, M., Dimitrov, D., Georgiev, I., Botev, E., Mouratidis, A., Elias, P., Briole, P. (2012a). Primary investigation of the crust deformations after the 22 May 2012, Pernik, Bulgaria. Proc.: “International Jubilee Scientific Conference: Science & Practice”, 15 – 17 November 2012, UACEG – Sofia, vol. 1, 617-622.

Ilieva, M., Lazarov, A., Minchev, D., Aleksanyan, G.M., Grigoryan, M.A., Navasardyan, G. (2012b). Landslides in North-Eastern Armenia investigated by radar interferometry and GIS modelling. Proc.: “International Jubilee Scientific Conference: Science & Practice”, 15 – 17 November 2012, UACEG – Sofia, vol. 1, 463-468

2010:

Lazarov, A., Minchev, D., Aleksanyan, G., Ilieva. M. (2010). Landslide Phenomena In Sevan National Park - Armenia. Proc: “ESA Living Planet Symposium 2010”, 28 June - 2 July, Bergen, Norway, ISSN: 1609-042X, ISBN: 978-92-9221-250-6, CD-ROM

Mouratidis, A., Briole, P., Ilieva, M., Astaras, T., Rolandone, F., Baccouche, M. (2010а). Subsidence and deformation phenomena in the vicinity of Thessaloniki (N. Greece) monitored by ENVISAT/ASAR interferometry. Proc. “Fringe 2009 Workshop”, Frascati, Italy, 30 November – 4 December 2009 (ESA SP-677, March 2010), ISSN: 1609-042X, ISBN: 978922212414, CD-ROM. pdf

 Mouratidis, A., Briole, P., Astaras, A., Pavlidis. S., Tsakiri, M., Ilieva, M., Rolandone, F., Katsambalos, K. (2010b). Contribution of InSAR and kinematic GPS data to subsidence and geohazard monitoring in Central Macedonia (N. Greece). Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Proc. XIX CBGA Congress, Thessaloniki, Greece, Special volume 100, 535-545.

2009:

Ilieva, M. (2009). SAR Interferometry application for geodynamic investigations. Annual of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, International Conference UACEG2009: Science & Practice., 29-31 October 2009, Vol. XLIV, Fasc. III, 2009, ISSN: 1310-814X.

2008:

Georgiev, I, Beliyashki, T., Dimitrov. D., Pashova, L., Botev, E., Shanov, St., Nikolov. G., Ilieva, M. (2008). New results for the geodynamics of the region south of Sofia. Geodesy, 19, Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 50-65 (with Bulgarian summary), ISSN:0324-1114.

Ilieva, M. (2008). InSAR application for geodynamic studies – the 14 August 2003 Lefkada earthquake.Geodesy 21, Special issue: 60 anniversary of Central laboratory of geodesy, CLG – BAS, Sofia, ISSN: 0324-1114, p.121-127.

Mihaylov, E., Radev, I., Marinov, G., Georgiev, D., Ilieva, M., Matev, Kr. (2008). Gravimetric measurements in the region of the Krupnik fault and analysis of their results. Geodesy 21, Special issue: 60 anniversary of Central laboratory of geodesy, CLG – BAS, Sofia, ISSN:0324-1114, 147-151.

2006:

Georgiev, I, Dimitrov, D., Pashova, L., Ilieva, M., Shanov. St., Nikolov, G. (2006). Geodynamic study in the region south of Sofia by GPS. National conference "GEOSCIENCES 2006" - Proceedings, Bulgarian Geophysical Society and Bulgarian Geological Society, Sofia, 358-361 (with Bulgarian summary). pdf.

Курсови задачи и задания


Фото галерия

  • Практика Г1 2012 - отбор Шишарка
  • Практика Г1 2012 - отбор Шишарка
  • Студенти от ГФ-УАСГ на практика в Санкт Петербург, 2013
  • Студенти от Санкт-Петербургски държавен архитектурно-строителен университет на практика в България, Мусала, 2013
  • Студенти от Санкт-Петербургски държавен архитектурно-строителен университет и ГФ-УАСГ на практика в България, Мусала, 2013