Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

проф. д-р инж. Петър Пенев

Геодезически факултет, Фотограметрия и картография

проф. д-р инж. Петър Пенев
Кабинет Р226
Приемно време

присъствени: вторник 14 - 16

онлайн: по всяко време през пощата
penevpt_fgs@uasg.bg
ppenev@gmail.com

Телефон 9635245/415
Факс 8656863
E-mail penevpt_fgs@uacg.bg
Уебсайт https://uacg.bg/?p=109&l=1&id=422
Място и дата на раждане гр. Русе 04.07.1957
Семейно положение необвързан
Постъпил в УАСГ 1985

Лекционни курсове

 Картография
Специализирано картографиране

Образование

 1984 – 1989 г.  Доктор. Дисертация „Върху методите за определяне на площи за нуждите на кадастъра“, Висш институт по архитектура и строителство ВИАС, София, научна специалност 01.12.03 Картография (вкл. тематично географско картографиране)

1977 – 1982 г. Висш институт по архитектура и строителство ВИАС, София
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография
Образователна степен: Инженер по геодезия, фотограметрия и картография (дипломна работа по картография)

Езици

 Английски, руски

Научни интереси

 Изследователски интереси в областта на картографията и географските информационни системи, космическото картографиране и опазването на околната среда, тематичното и интернет – картографиране.

Научна дейност

 Образователни проекти по програма Леонардо да Винчи с чуждестранни партньори:

1. BG/01/A/F/EX-132 036 Уеднаквяване и развитие на учебната програма по географски информационни системи, 2001 г., отличен със сертификат за качество – ръководител. Контрактор: УАСГ – Геодезически факултет. Партньор: National Technical University of Athens – Department of Rural and Surveying Engineering, Гърция

2. BG/03/A/F/PL-166 160 Практика по дигитална фотограметрия, дистанционни методи и тематично картографиране, 2003 г., отличен с първо място за предложения – ръководител. Инициатор: Университет по архитектура, строителство и геодезия. Партньор: Estereophoto, Португалия


Проект на Министерство на образованието и науката:

1. Студентски практики, проект, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд, 2013, 2014 год. – академичен наставник

Членство

 Българска картографска асоциация - член на Управителния съвет

Българска асоциация Интелигентни транспортни системи - член на Управителния съвет

Участие в научно-изследователски проекти

Изследователски проекти към Национален фонд „Научни изследвания“


1. Стратификация на горите по основни таксационни показатели с използване на цветни аерофотоснимки. Ръководител – проф. дсн Иван Михов, дог. № СС-422/94 г. с НФНИ при МОНТ. Шифър 494. НИС ЛТУ – София; Вх.№ 11/27.04.98., отличен с трета награда от всички проекти по фонда за 1998 г. - член на колектива 

Изследователски проекти към НИПС – УАСГ

1. БН-20 Методически аспекти на приложението на информационните технологии в пространственото планиране, 2002 г. – ръководител

2. 134/2002 Създаване на междуфакултетен геоинформационен център за обучение в областта на инфраструктурното строително инженерство, 2002 г. – член на колектива

3. БН-44 Създаване на методика за непрекъснато следене и анализ на пътнотранспортни произшествия и причините за тях чрез географски анализи, 2003 г. - ръководител

4. БН-50 Географска информационна система за управление, мониторинг и картографиране на инфраструктурни мрежи, 2006 г. - ръководител

5. 809/2008 Приложение за колаборация между експерти и кандидати за европейски и национални програми за финансиране EXPERT BG, 2008 г. – ръководител

6. БН-167/14 Създаване на цифров картографски архив и каталог на картографски издания, 2014 г. – ръководител

7. Д-68/14 Изследване на възможностите на безпилотните летателни апарати за тематично картографиране, 2014 г. – ръководител

Участие в международни проекти

 1. CORINE Land Cover ‘1992 – EU Project, 1992 г.

2. CORINE Land Cover ‘2000 – EU Project, 2000 г.

3. OBSERVE – FP7 Project, 2011 – 2012 г. – координатор за България

4. Urban Sprawl Mapping in Slovakia and Bulgaria Based on an Extended CORINE Land Cover Nomenclature (Картографиране на разрастване на градовете в Словакия и България с използване на разширена номенклатура КОРИНЕ Земно покритие) / Bilateral project Bulgarian Academy of Sciences and Slovak Academy of Sciences/, 2012-2014 г. - член на колектива

5. SEE-ITS Intelligent Transport Systems in South East Europe, 2014 г. – до сега, член на колектива

6. COST (European Cooperation in Science and Technology) TD1202 “Mapping and the citizen sensor”, WG4, 2013 – до сега, член на работната група

7. Разработка на изисквания към навигационните карти и планове на градовете във формат SXF и проект на нормативни документи, определящи реда на достъп на потребителите до картите, Възложител – РОСРЕЕСТР - Държавна агенция по геодезия и картография на Руската федерация, 2014 - консултант

Научни и академични длъжности

Date: from (month/year) to (month/year)

1994 - 2000 Ръководител на Лаборатория по картография

2000 - 2004 Декан на Геодезически факултет

2004 - 2008 Ръководител на катедра Фотограметрия и картография

2008 - 2012 Заместник ректор на УАСГ 

2004 - 2008 Ръководител на катедра Фотограметрия и картография

2008 - 2012 Заместник ректор на УАСГ

Публикации

№ Год. Заглавие, съавтори Издание
1 1996 Европейският опит в екологичното картографиране Национална конференция с международно участие “Картография и Екология”, София, 9-10 май 1996
2 1997 Технология на цифровата картография (съавтор Ст. Василев) Международен симпозиум и изложба “Съвременни технологии в кадастъра”, София, 19-20 ноември 1997
3 1998 Cartographic Representation Using a Rational Cubic Spline with Tension Email Seminar of Cartography, 1998
4 2001 Cartographic Education for Geodesists in Bulgaria (съавтор Б. Коен) Email Seminar of Cartography, 2000 - 2001
5 2001 Висшето геодезическо образование в България (съавтор П. Д. Пенев) Международен симпозиум “Геодезически, Фотограметрични и спътникови технологии – развитие и интегрирано приложение”, София, 8-9 ноември 2001
6 2003 Методика за анализ на пътнотранспорните произшествия и причините за тях чрез географски анализи (съавтори Н. Найденов, Ил. Иванов) Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия 2002 – 2003, том XL, св. VI
7 2006 Structure and Realization of Еlectronic Аtlases 1-st International Conference on Cartography and GIS, Borovets, January 25-28, 2006
8 2006 Internet GIS and Internet Mapping 1-st International Conference on Cartography and GIS, Borovets, January 25-28, 2006
9 2006 Analysis of Internet Atlases 1-st International Trade Fair of Geodesy and Cartography GEOS 2006, Conference, Prague, 16-18 March 2006

10 2006 Internet GIS and Electronic Atlases 16-th International Symposium “Modern technologies, education and professional practice in Geodesy and related fields”, Sofia, November 09-10, 2006

11 2008 Project for an Internet Atlas of Bulgaria Second International Conference on Cartography & GIS, January 21-24, 2008
12 2008 Проект на интернет атлас на България Научна сесия „Почвената картография – основа за внедряване на научните изследвания”, София, 17ноември 2008

13 2010 Comparative Analysis of the Online Mapping Sites on the Example of a Part of Sofia City Third International Conference on Cartography and GIS, June 15- 20, 2010, Nessebar, Bulgaria.

14 2011 The OBSERVE Project - Strengthening and Development of Earth Observation Activities for the Environment in the Balkan Area (съавтори P. Patias, V. Tsioukas) GMES Operational Capacity Workshop, 17-18 March, 2011, Sofia, Bulgaria

15 2012 Earth Observation Activities for the Environment in Bulgaria (съавтори Р. Вацева, Н. Найденов) South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, Vol 1, No 1s, 2012

16 2012 The Project Observe Under 7-th Frame EU Program International Jubilee Scientific Conference Sciense & Practice, November 15- 17, 2012, UACG – Sofia

17 2012 The Statement and the Possibilities for Environmental Mapping in Republic of Bulgaria 4th International Conference on Cartography and GIS, June 18- 22, 2012, Albena, Bulgaria
18 2013 Earth Observation Capacity for Environmental Mapping in Bulgaria 26-th International Cartographic Conference, Dresden, Germany, 25–30 August 2013
19 2013 Картография Учебник, София, 2013

20 2014 In Search of Map Accuracy 5th International Conference on Cartography and GIS, June 15- 21, 2014, Riviera, Bulgaria

21 2015 Специализирано картографиране в България (съавтор Кр. Микренска – Чернева) Монография, Интел Ентранс, София, 2015
22 2015 On the Analysis and Assessment of Maps, 14th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST 2015, 3-5 September 2015, Rhodes, Greece

Друга информация

 Вписан в Регистъра на учените в България (НАЦИД)

Книги