Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р инж. Николай Найденов

Геодезически факултет, Фотограметрия и картография

гл.ас. д-р инж. Николай Найденов
Кабинет УАСГ, Ректорат, каб.226
Приемно време

за период 06.06 - 09.06/2023, 11.00 - 12.00, в зала 109.

Телефон 0887249536
Факс няма
E-mail neno.naydenov@gmail.com
Семейно положение женен

Лекционни курсове

Приложение на ГИС с отворен код, Картография, Навигационно картографиране, WEB картография

Образование

Магистър инженер геодезист, Университет по архитектура, строителство и геодезия, 09/1990г. -09/1995г.

Научно - образователна степен "Доктор" по картография, 2015 г.

Езици

английски, руски

Професионални умения

Високо ниво на компютърна грамотност, географски информационни системи, разработка на база данни, трафик моделиране, картографиране, лазарно сканиране, познаване на законовата уредбва в областа на устройство на територията, кадастъра, строителството, отлични умения за работа в екип и организационна дейност, комуникативност.

 

Научни интереси

 картография, гис, урбанизъм

Членство

• Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
• Камара на инженерите геодезисти
• Българска картографска асоциация
Член на експертен съвет по устройство на територията в община Правец
 

Участие в научно-изследователски проекти

Изследователски проекти към Цетър за научни изследвания и проектиране - УАСГ
1. БН-20 Методически аспекти на приложението на информационните технологии в пространственото планиране, 2002 г.
2. 134/2002 Създаване на междуфакултетен геоинформационен център за обучение в областта на инфраструктурното строително инженерство, 2002 г.
3. БН-44 Създаване на методика за непрекъснато следене и анализ на пътнотранспортни произшествия и причините за тях чрез географски анализи, 2003 г.
4. БН-50 Географска информационна система за управление, мониторинг и картографиране на инфраструктурни мрежи, 2006 г.
5. БН 118/2010 - Моделиране на гъвкави системи за мобилност в рядко населените райони на България, 2010 г.
6. БН 147/2013 - Приложение на ГИС с отворен код в пространственото планиране в България, 2013 г.
7. БН-167/14 Създаване на цифров картографски архив и каталог на картографски издания, 2014 г.
8. БН 173/2014 - „Оптимизиране на експертния капацитет за пространствено планиране в България“ 2014 г.
9. БН 182/2016 - Ефективност на инструментите за стратегическо пространствено планиране на местно ниво: система за оценяване, 2016 г.
 

Участие в проектиране и строителство

Териториално устройство
06/2005-04/2006 главен проектант ПУП - План за регулация, на с. Ковачите, община Сливен, 42 Ха
06/2005-04/2006 главен проектант ПУП - План за регулация, на с. Бело поле, община Благоевград, 32 Ха
03/2008 – 12/2010 главен проектант ПУП - План за регулация, на гр. Правец, община Правец, 242 Ха
06/2007-06/2008 главен проектант ПУП - План за регулация на с. Баня, община Разлог, 600 Ха
06/2006-06/2007 главен проектант ПУП - План за регулация на с. Бачево, община Разлог, 85 Ха
10/2007-12/2009 главен проектант ПУП - План за регулация на кв. Симеоново, околовръстен път, симеоновски лифт, гр.София (ИКЕА, София САУТ РИНГ МОЛ), 32 Ха
06/2009-10/2009 главен проектант Предпроектно проучване на вариантни решения за пешеходна зона по ул.”ХРИСТО БОТЕВ” и възможностите за проектиране на кръгови кръстовища в четири възлови точки от уличната мрежа на гр. Козлодуй
06/2009-07/2009 главен проектант Работен устройствен проект на търговската улица в гр. Козлодуй
03/2010-06/2010 ръководител проект ПУП – ПРЗ на централната градска част и пешеходна зона на гр. Първомай, фаза ПП
12/2007-08/2011 главен проектант ПУП - План за регулация на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД, 480 Ха
05/2010-09/2010 главен проектант Специализиран подробен устройствен план и специфични правила и норми на застрояване на зоната за защитни превантивни мерки около АЕЦ “Козлодуй”, 1950 Ха
02/2006-12/2006 главен проектант ПУП - План за регулация на златно находище „АДА ТЕПЕ”, общ. Крумовград, 360 Ха
01/2006-12/2010 главен проектант ПУП – План за регулация на производствена площадка за добив и преработка на полезни изкопаеми на „Челопеч майнинг” ЕООД, община Челопеч, 420 Ха
05/2010-09/2012 ръководител проект и главен проектант на планът за регулация Подробен устройствен план на площадка за национално хранилище за радиоактивни отпадъци "РАДИАНА", общ.Козлодуй”, 46 Ха, Национален обект
08/2006-05/2008 главен проектант ПУП - План за регулация на голф комплекс, местност „Садих”, с. Долно Драглище, община Разлог, 380 Ха
08/2010-12/2010 главен проектант ПУП - План за регулация на вилно селище, местност „Равните мочури”, община Разлог, 15 Ха
05/2009-12/2009 главен проектант ПУП - План за регулация по реда на Чл. 16 от ЗУТ в землището на с.Горни Лозен, община Столична, район Панчарево, 16 Ха
06/2012-10/2013 главен проектант ПУП - План за регулация на «Технологичен парк София», 4ти километър, 35 Ха

Картография и Географски информационни системи (ГИС)
10/2010-03/2011 Експерт по картография и ГИС Предпроектни проучвания в община Разлог за: Гъвкав, групов, нощен транспорт (ГГНТ);
Междуселищни велосипедни маршрути и тяхното популяризиране; Повишаване на ефективността на паркирането в град Разлог,
по проект „MMOVЕ” - УПРАВЛЕНИЕ НА МОБИЛНОСТТА В ЕВРОПА: ПРОМЯНА НА ОБРАЗЦИТЕ ЗА МОБИЛНОСТ” ИНТЕРРЕГ IVC
10/2012-03/2013 Експерт по картография и ГИС Предпроектни проучвания за приложение на добри практики по Мобилност, проект „EPTA”, Компонент 4 - Предпроектни проучвания
10/2009-03/2010 Ръководител на проект и експерт по картография и ГИС Проект ”Устойчиво управление на градския трафик, анализ на трафика в град Велико Търново”,съгласно Програмата за сътрудничество между Фландрия и България (BG/08/002)
10/2008-03/2009 Експерт по картография и ГИС Проект “Подобряване на трафик организацията в Смолян”, Програмата за сътрудничество между Фландрия и България
10/2009-12/2009 Ръководител на проект и есперт по картография и ГИС Изследване на паркирането в град София – централна градска част
10/2011-12/2012 Експерт по картография и ГИС Проект “Моделиране на гъвкави системи за мобилност в рядко населените райони в България, Тематично направление №1: Устойчиво развитие на регионите
08/1999-09/2000 Експерт по картография и ГИС проект „Помощ при внедряването на новата законова уредба по кадастър и публичност на информацията” по програма PHARE
08/2005-06/2007 Експерт по картография и ГИС Проект „Техническа помощ при изготяне на проект „Повишаване на капацитета за прогнизиране на наводненията””, Phare CBC 2005 Bulgaria-Turkey Project
03/2008-12/2008 Експерт по картография и ГИС Проект “Наблюдения и внедряване на най – добри практики за смекчаване на последствията и защита от наводнения” (“Monitoring, forcasting and best practices for FLOOD Mitigation and prevention in the CADSES region, съкр. FLOODMED”)
09/2011-11/2011 Експерт по картография и ГИС Проект « Подпомагане на дейностите на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – гр. Благоевград по изготвяне на Предварителна оценка на риска от наводнения по Методика по чл.187, ал.2, т.6 от Закона за водите»
03/2012-06/2013 Експерт по картография и ГИС Проект «Изготвяне на Регионални Генерални планове за ВиК системите в Западния регион на България»
03/2012-12/2013 ГИС експерт Проект «Приложимост на информационни системи с отворен код в пространсвеното планиране в България»
01/2012-08/2013 Експерт по кадастър, картография и ГИС Интегриран план за градско възстанояване и развитие на гр. Габрово
04/2014-07/2014 Експерт по кадастър, картография и ГИС Концепция за пространствено развитие на Община Мизия
08/2014-04/2015 Експерт по картография и ГИС КОНСУЛТАНТСКА ПРОГРАМА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА
СЕКТОР ВиК;
Предотвратяване на прекомерни разходи чрез дефиниране на агломерациите и насоки за прилагане на индивидуални и други подходящи решения за отпадъчните води в България;
Задача 4.Предефиниране на агломерациите. Карти на агломерациите
12/2013-12/2016 Експерт по кадастър, картография и ГИС Общ устройствен план на община Мизия
04//2014-12/2016 Експерт по кадастър, картография и ГИС Общ устройствен план на община Брацигово
04/2016/-05/2016 Експерт по картография и ГИС “Експертиза по ДОВОС на инвестиционно намерение “добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище “грънчрица-център””.

Инвестиционно проектиране по част „Геодезия”

2010-2011 проектант Търговски комплекс „София Саут Ринг Мол”, район „Витоша”, гр.София
2011-2012 проектант Магазин – „Декатлон”, «Околовръстен път», София, 27 142кв.м,
2012 проектант Рехабилитация на обществена зелена площ- парково пространство в УПИ XVIII, кв.3 по плана за регулация на гр.Правец, община Правец

2012-2013 проектант Магазини “LIDL” , райони „Младост”, „Надежда”, гр.София
2012-2013 проектант Реновиране на съществуващ парк "СУХОТО ДЕРЕ", район „Младост”, гр.София
2012-2013 проектант Парк, кв.1, район Витоша, гр.София (зад ИКЕЯ)
2012-2013 проектант Инвестиционен проект в УПИ I "за научно технологичен парк София", гр.София
2013 проектант „Регионална система за управление
на отпадъците в регион Велико Търново”
2012-2013 проектант Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк „СВЕТА ГОРА“, гр. Велико Търново
2013 проектант Изграждане на алея за пешеходен туризъм и колоездене от о.т. 182,322,170,1262,1263 до о.т. 1264, по плана за регулация на гр. Правец”
2015 проектант Комплекс от многофамилни жилищни сгради с подземни паркинги УПИ VII-2643, кв. 5, гр.София, р-н Витоша, в.з. Малинова Долина - Резедншънъл Парк София, II фаза
2009 проектант ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ (ППП) НА ВАРИАНТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПЕШЕХОДНА ЗОНА ПО УЛ.”ХРИСТО БОТЕВ”, МЕЖДУ О.Т. 373 И О.Т. 448
И възможностите за проектиране на кръгови кръстовища в четири възлови точки от уличната мрежа на ГР. КОЗЛОДУЙ
2001 Проектант Хотелски комплекс “Тича”, 11500 кв.м., гр. Обзор
2004 Проектант Етнографски комплекс, 12000 кв.м., с. Медово
2004 Проектант Паркинг 60 места, кв. Подуяне, гр. София
2004 Проектант Паркинг 50 места, “Сточна гара”, гр. София
2002 Проектант ТИР – паркинг с облужващи сгради - “ГЕЯ 96”, кв. “Д. Богоров”, гр. София 4500 кв.м.
2001 Проектант Хотелски комплекс “АМОНА ТУР”, гр. Копривщица - 2000 кв.м
2002 Проектант Хотелски комплекс - гр. Априлци, кв. Видима” - 4500 кв.м
2003 проектант Реконструкция на дървообработващ цех, гр Костенец - 1500кв.м.
2009 проектант Физкултурен комплекс и спортни площадки на 199 училище „Йоан Богослов”, гр. София 5200 кв.м.
2007 проектант Част от жилищен комплекс кооперация „Магнолия”, 2 еднофамилни къщи - кв. Драгалевци - 8400 кв.м.
2006 проектант Жилищна сграда "БЕЛФИЛД РЕЗИДЪНС", гр. София УПИ ІІ, кв. 120, местност "Студентски град" гр. София - 4200 кв.м.
2007 проектант Жилищна сграда в УПИ II 151, 152, кв. 197, м. Лозенец – II част, гр. София 3100 кв.м.
2007 проектант Многофамилна жилищна сграда с магазини и подземни гаражи" в жк. "Манастирски ливади-запад", кв.7, УПИ I-1503, район Витоша, гр.София , 4500 кв.м.
2004 проектант Стопанство за отглеждане на фазани, 230 дка, с. Буковлък, гр. Плевен
2006 проектант Административна сграда и склад - УПИ I-1693, кв.134, гр. София, местн. "Кръстова вада" 2800 кв.м.
2000-2016 проектант Над 50 еднофамилни къщи.
 

Участие в международни проекти

Проект „Техническа помощ при изготяне на проект „Повишаване на капацитета за прогнизиране на наводненията””, Phare CBC 2005 Bulgaria-Turkey Project

OBSERVE – FP7 Project, 2011 – 2012 г.

Научни и академични длъжности

Главен асистент в катедра „Фотограметрия и картография”, Геодезически факултет

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Преподавателска дейност, участие в научно -приложни проекти

Публикации

1. Пенев П., Найденов Н. Създаване на цифров картографски архив и каталог на картографски издания. Годишник УАСГ. 2015
2. Naydenov N.S., Navigation cartography for bicycling tourism, 5th International Conference on Cartography and GIS. 2014.
3. Dimitrova E., Burov A., Naydenov N. The ‘Open Source’ Approach in Spatial Planning: Applicability Challenges in Bulgaria. 10th Network Conference “The Role and Future of Spatial Planning in Central, Eastern and South-Eastern Europe”. Dresden. 26-27 September 2013,.
4. Petar Penev, Rumiana Vatseva, Nikolay Naydenov – Contributors. Roadmap and Strategy plan for strengthening EO capacity in the Balkans for environmental monitoring. FP7 Project “OBSERVE”. October 2012,
5. Naydenov N., Parking survey - methodology, Third International Conference on Cartography and GIS. Nessebar, Bulgaria. June 15- 20, 2010,
6. Naydenov N., Parking survey – methodology and case study in Bulgaria. FIG Congress 2010, Sydney, Australia. April 11-16, 2010
7. Naydenov N., Parking studies in Bulgarian cities: lessons learned through the academic cooperation between UACЕG and University Ghent, open seminar “Urban mobility and spatial planning”, Ghent, Belgium. March 26, 2010,
8. Найденов Н., Изследване на паркирането в гр. Велико Търново. Международна научно-приложна конференция «Политика за паркиране и устойчиво управление на градската мобилност». София. 05 Октомври, 2009.
9. Naydenov N., Gillis D., Tools for efficient and sustainable road network management through GIS technology, Second International Conference on Cartography and GIS, Borovets, Bulgaria. January 20-25, 2008
10. Naydenov N., Tomov. H. Automated mapping of dynamic linear segmented data from road network. First International Conference on Cartography and GIS. Borovets, Bulgaria, January 25-28, 2006.
11. Kirilova S., Naydenov N. GIS application for risk assessment in a water crisis situation. First International Conference on Cartography and GIS. Borovets, Bulgaria, January 25-28, 2006.
12. Кунчев И., Найденов Н. Rъководство „Курс по географската информационна система AutoDesk MAP 2004”, 2004
13. Найденов Н., Томов Х. ГИС за управление и картографиране на линейни инфраструктурни мрежи. Международен симпозиум «Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области». София, 04-05 Ноември, 2004 г.
14. Найденов Н., Иванов И. “Технология за автоматизирано картографиране на пътнотранспортните произшествия”. Международен симпозиум «Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в един глобализиращ се свят». София, 06-07 Ноември, 2003 год.
15. Найденов Н. Работа с карти и Атласи в началното образование. Списание «Обучението по География». Брой 6 2003 г.
16. Найденов Н. “Информационни технологии” - Глава 8 от “Справочник по кадастър и публичност на поземлената информация”. – издание на Асоциация за поземлени проучвания - Париж, Национално у-ще по пътно и мостово строителство – Париж, университета в Руан,Франция и НСОРБ. 1999
17. Кунчев И., Рангелов Т., Тодорова Е., Найденов Н. “Информационна система ползваща кадастралната информация и осигуряваща публичност на информацията за недвижимата собственост. Международен симпозиум “Съвременни информационни и GPS технологии – аспекти и последици от тяхното приложение”. София, 11-12 Ноември.
 

Друга информация

• Обучение по „Теория и практика на лазарно сканиране”.
• Обучение по „Английски език за преподаватели”.
• Обучение по „Разработване на проектни предложения за участие в национални и международни научно-изследователски програми”.
• Обучение по „Методика на академичното преподаване”
енерите по геодезия, рег. № 0156
4. Certificate of Attendance, Nikolay Naydenov participated at the “Earth Observations for the Social Benefit of the Balkans Post – GEO Workshop”, held in Istanbul, Turkey, 18-19 November 2011
5. Certificate attended the ISPRS WG VI/5 and sc 2nd summer School in the scope of 32 lectures hours: Theory and application of laser scanning from 1st to 7th of July 2007 in Ljubljana (Slovenia) as an active member
 

Учебни материали
Курсови задачи и задания


Други


Информация


Хоби

 пътешественик