Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р инж. Румяна Захариева

Строителен факултет, Строителни материали и изолации - Ръководител катедра

Строителен факултет, Строителни материали и изолации

доц. д-р инж. Румяна Захариева
Кабинет Блок Б, етаж 11, каб. 1112
Приемно време

08.01.24: 11-12                   11.01.24: 9-10

09.01.24: 10-11                    12:01.24: 10-11

10.01.24: 11-12

 

 

 

 

Телефон 9635245/707
E-mail zaharieva_fce@uacg.bg
Място и дата на раждане София
Семейно положение Омъжена

Лекционни курсове

 "Строителни материали" за специалност ССС на български и английскиезик
"Строителни изолации"   за специалност ССС на български и английски език

"Авангардни строителни материали"  (АСМ) - избираема за ССС-6ти семестър, на български и английски език

"Повишане на ресурсната и енергийната ефективност в строителството" - избираема за ССС-8ми семестър и за магистърската програма по УПС

"Управление на строителните отпадъци" - за магистърската програма по УПС и към ЦЕСО

"Естествени материали и технологии за строителство с тях" - към Центъра за следдипломно и електронно обучение (ЦЕСО)

Образование

1998 Доктор по специалността 02.15.05 "Стр. материали и изолации", Университет Artois, Франция, легализация от ВАК 1991 Следдипломна квалификация (магистър) по приложна математика и информатика, ИПМИ,ТУ (бивш ВМЕИ) 1989 Магистър-инженер по Строителство на сгради и съоръжения (бивше ПГС), УАСГ (бивш ВИАС)

Езици

Френски - писмено и говоримо, много добре

Английски - писмено и говоримо, много добре

Руски - писмено и говоримо, много добре

Професионални умения

Преподавател в областта на строителните материали и изолации

Изследовател в областта на строителните материали и изолации

Специалист по прилагане на принципите на устойчиво развитие в строителството

Експерт в областта на рециклирането и оползотворяването на строителни и други твърди отпадъци

Експерт към Лице за оценяване на съответствието на строителните продукти Експерт по изпитване на строителни материали/продукти и обследване на строителни конструкции

Експерт по международно академично сътрудничество (програми TEMPUS и ERASMUS) Експерт по международни проекти в строителството (по FIDIC)

Научни интереси

 

Приложение на 3D-печата като технология в строителството: аспект материали

Приложение на изкуствените невронни мрежи (ANN) като инструмент за анализ и прогноза

Супервисокоякостни бетони UHPC

Бетони с рециклирани добавъчни материали

Управление и оползотворяване на отпадъци за строителни цели

Оценка на жизнения цикъл на строителни продукти и системи

Научна дейност

Над 350 цитирания на научните трудове

Повече от 100 броя научни публикации, от които 10 в реферирани международни издания.   

Ръководител на 4 докторантури (3 успешно защитени и 1 текущa)  и научен консултант на 2 докторантури.

Членство

КИИП – рег. No 35068 с ППП – част „Конструкции”,

 

Участие в научно-изследователски проекти

Участие в научно-изследователки проекти през последните 15 години: 

1 проект, финансиран по програма "Хоризонт Европа"

101091679 — MOBICCON-PRO — HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01

 2 проекта, финансирани от ОП „НОИР“:

          BG05M2OP001-1.002-0019 „Изграждане и развитие на Център по компетентност „Чисти             технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ 

      BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения             „Наследство БГ“

1 проект, финансиран от НФ „Научни изследвания“ – МОН 

1 проект, финансиран по ОП "Конкурентноспособност"

7 проекта, финансирани от ЦНИП при УАСГ

Участие в проектиране и строителство

Над 30 проекта по част „ПУСО“ на многоетажни жилищни и офис сгради, на обществени сгради и съоръжения, на индивидуални жилищни сгради и пътища, сред които: “Нов обществен асансьор за хора в неравностойно положение и реконструкция на прилежащо обществено пространство в зона "А-север",  „Джи Тауър”, „НВ Тауър ”,“Скай форт”,“Синерджи Тауър”, “AДОРА-3”, „Образователно-спортен комплекс Лозенец“ ЕАД, „Коноцентър „Бояна““, „София Бизнес парк БПС 13 и БПС 15“, „Радиана“-Козлодуй, „Детски научен център с Планетариум – Морска гара“ – Бургас, „Производствено-административен комплекс Десизо Мони М3”- Плевен, Път II-82 Костенец-Самоков-София  от км 0+000 до км 86+100 и др.

 

Консултант по част "ПУСО" (2014-2017) на над 10 проекта

 Строителен надзор по материалите и лабораторните изпитвания при Реконструкцията и разширението на летище София. Лот В2: Нова пистова система и съпътстващи съоръжения.

Участие в международни проекти

 „Създаване на общ протокол за управление на строителните отпадъци“ („Towards a Common Construction&Demolition Waste Management Protocol”), финансиран от ЕК по програма „Устойчив растеж и стратегия ЕС 2020“ („Sustainable Growth and EU 2020” (COM (2012) 433 final)

Оценка на качеството на 3 инфраструктурни проекта в Румъния, финансирани от Кохезионния фонд (екс-ИСПА)

Оценка на Европейската стратегия за здравословни и безопасни условия на труд 2007-2012г. /договор VC/20110510 на COWI A/S  с DG REGIO към EK/

Технически одит на Програмата в пътния сектор на Република Молдова, проект финансиран от Световната банка

Мониторинг на ТЕМПУС проект: Разработване на магистърска програма по екологично инженерство към Университета “Св.св. Кирил и Методий” в Скопие DEREL CD_JP -511001-Tempus-1-2010-1-IT-Tempus JPCR 


Мониторинг на ТЕМПУС проект: Разработване на бакалавърска специалност по екологично инженерство към Университета “Св.св. Кирил и Методий” в Скопие” DEREC CD_JEP -19028-2004 
 

 

Научни и академични длъжности

Ръководител на кат. "Строителни материали и изолации" (от 2020г.)

Член на Академичния съвет на УАСГ (от 2011г.)

Член на Факултетния съвет на Строителен факултет (от 2003г.)

Други длъжности и дейности

 Член на технически комитети към Български институт по стандартизация: ТК -15 (Околна среда, представител на КИИП) и ТК-101 (Устойчиво строителство, представител на УАСГ), 

Председател на ТК-94 (Опазване културно наследство, представител на УАСГ)

Експерт строителен инженер по проект BG161PO003-1.1.05-0270-C0001 „Топлоизолационни материали от текстилни отпадъци – разработване на иновативен продукт и технология за неговото производство”

 

Друга информация

НАГРАДИ 1999 Награда на БАН « Марин Дринов » за млади учени 1995 18-месечна изследователска стипендия на Френското правителство 1989 Първенец на випуск 1989г. - ВИАС (сега УАСГ)

Хоби

Пътешествия. Цветарство. 

Танго. Народни танци.