Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р арх. Тодор Цигов

доц. д-р арх. Тодор Цигов
Кабинет А720
Приемно време

БЕЗЛЕКЦИОННА СЕДМИЦА

ВСЕКИ ДЕН: 17-19 ч.

Телефон 9635245/457
E-mail tsigov_far@uacg.bg

Лекционни курсове

АРХИТЕКТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ, избираем лекционен курс (летен семестър), специалности: Архитектура - Vк.; Урбанизъм - ІІІк. Възможно е също записването на студенти от всички семестри преди посочените. Кредитните точки (ECTS 4,0) и оценките се запазват за 10 сем. Архитектура / 6 сем. Урбанизъм. ИЗПИТ: ЕСЕ (по избор на студента), свързано с тематиката на лекционния курс. Две изпитни есета от 2010 уч. г. бяха публикувани в списание "Архитектура" 4 / 2010 г. Лекционният курс дава ориентация за обширната и не твърде изучена област на въздействието на изкуствената жизнена среда върху психиката и поведението на хората, и разкрива отговорностите на архитекта и урбаниста за последиците от това ежедневно въздействие, сумиращи се с поколенията. Запознаването с единното въздействие на изкуствената жизнена среда създава обединяващ контекст за различните страни на архитектурата и дизайна (предмет на други учебни дисциплини). Това благоприятства формирането на лични професионални позиции. Проследяват се културните корени на формообразуването в архитектурата и дизайна във връзка с развитието на езика, сихиката и принципите на архитектурното възприятие. Разглеждат се съответствията между архитектурното пространство и парите: функционални ресрусни метафори, допускащи паралел между композиционните и финансовите закони. Съпоставят се културни и архитектурни постижения, породени от традиционни и търговски културни тенденции през различни епохи, по линия на официалната и на фолклорната култура.

Образование

1981 г. архитект; 2004 г. доктор архитект; от 2009 г. докторант за научна степен доктор на архитектурните науки.

Езици

Руски език: говоримо и писмено. Френски език: ползване. Английски език: ползване.

Професионални умения

MSOffice, AutoCAD, 3DS max, Photoshop.

Научни интереси

Теория на архитектурата: сугестивното въздействие на формите във връзка с културната традиция; аналогичност на архитектурата (организираното пространство) и парите като функционални ресурсни метафори; проектиране.

Научна дейност

2003 г. защитена дисертация по тема: "Митът архитектура: сугестивният потенциал на изкуствената жизнена среда" за образователна и научна степен "доктор"; от 2009 г. докторант по тема: "Тотем - архитектура / пари: функционално-метафорична организация на действителността" за научна степен "доктор на архитектурните науки"; публикации и участия в научни форуми.

Членство

 Камара на архитектите в България

Участие в проектиране и строителство

1981 / 1983 г. – редовна военна служба: проектант в проектантско поделение към Щаба на ПВО и ВВС, гр. София. ПРОЕКТИ: обществен център / хранителен блок в планинско военно поделение, контролно-пропускателен пункт в същото поделение, сграда за дежурния разчет в същото поделение; командно-диспечерски център на военните летища в гр. Балчик и гр. Добрич, и др. обекти. 1984 г. – главен архитект в Общински Народен съвет, гр. Велинград. ПРОЕКТИ: малък музей-мемориал „Домът на Баба Ката Калпазанова” в гр. Велинград (пристройка и преустройство на съществуваща жилищна сграда). 1985 / 1987 г. – проектант в Териториална проектантска организация, гр. Пазарджик. ПРОЕКТИ: спирки за градския транспорт в гр. Велинград; малка почивна станция в мест. “Беглика”; котелно в с. Якоруда; Дом на химика и строителя в гр. Пещера (пристройка и частично преустройство на представителна сграда); ново крило, надстройка и преустройство на училище в с. Нова махала; около двадесет фамилни жилищни сгради и др. обекти; ИНТЕРИОРИ – компютърен клуб в гр. Пазарджик, заседателна зала. От 1989 г. – преподавател в УАСГ. ПРОЕКТИ: остъкляване тераса на апартамент в гр. София; надстройка и преустройство на двуфамилна жилищна сграда в кв. Владая, гр. София; вила и гараж в с. Горна Диканя; фамилна жилищна сграда в С. О. “Сотира”, район Приморски, гр. Варна; стопанска постройка с оранжерия, мест. „Генино Валог” с. Желен, общ. Своге; ИНТЕРИОРИ – мезонет в гр. София, стоматологичен кабинет в гр. София, ресторант в гр. София (съавторство); ОФЕРТНИ ПРОЕКТИ: частен хотел в кв. Бояна, гр. София; казарма с кухня-столова и зала към Щаба на ПВО и ВВС в гр. София; пристройка и надстройка на многоетажна жилищна сграда в кв. Лозенец, гр. София; дача край гр. Москва, Русия; ваканционен комплекс в Gold Mohr Beach, гр. Аден, Йемен; изходен пункт на екопътеката до водопад “Падалото” в мест. "Сливов дол" край Асеновград и типови съоръжения от туристическата инфраструктура – билборд, мост, заслон – по проект BG 0202.02 “Развитие на българския екотуризъм”; реставрация, консервация и експониране на Светлището на нимфите и Афродита в мест. ”Гяур бунар” при с. Каснаково (съавторство); предложение за проучване, реставрация, консервация и експониране на светилището при с. Татул, община Момчилград (съавторство); нова преработка на музея-мемориал „Домът на Баба Ката Калпазанова” в гр. Велинград (експозиция, база за научни работници към Историческия музей Велинград, параклис, лятно културно средище: преустройство и пристройка на съществуваща жилищна сграда, ново строителство, паркоустройство); многофамилна жилищна сграда в кв. Овча купел, гр. София (съавторство).

Участие в международни проекти

Дача край гр. Москва, Русия; ваканционен комплекс в Gold Mohr Beach, гр. Аден, Йемен (офертни проекти).

Научни и академични длъжности

1989 - 1993 г. асистент; 1993 - 1995 г. старши асистент; 1995 - 2010 г. главен асистент; от 2010 г. доцент.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Архитектура, дизайн, реални и наподобени прояви на същност, феноменологов преход между значение и предназначение, териториалност: маркиране, наименуване: инверсно маркиране на инструкции, сугестия, език, халюцинации, мит, ритуал, интуиция, вяра, сигнални (биологични) полета, информационно-езиково (медийно) сугестивно поле, ноосфера, организирано пространство и пари: функционални ресурсни метафори.

Други длъжности и дейности

1993 - 1998 уч. г. – хоноруван преподавател в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, гр. София, специалност Дизайн на кукленото изкуство към АМРКТИ; 2005 - 2011 г. хоноруван преподавател по архитектура и чертане в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, гр. София, факултет Сценични изкуства, катедра Актьорско майсторство и режисура за драматичен театър, специалност Сценичен и екранен дизайн.

Публикации

1. “СИНТЕЗ НА АРХИТЕКТУРА, МАТЕМАТИКА И ФИЛОСОФИЯ”, на с. 169 - 179 в: ГОДИШНИК НА ВИСШИЯ ИНСТИТУТ ПО АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО, том ХХХІІ, 1985-1986 г., свитък ІІ: ТЕОРИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА; гл. ред. проф. инж. Георги Стефанов, з.д.н., изд. на ЕЦНПКФКС - Издателско-печатна база, София, 1986 г.; 2. Писмо: участие в “ПОЛЕМИКА” (рубрика), по тема “ЕСТЬ ЛИ У АРХИТЕКТУРЫ БУДУЩЕЕ?”, на с. 75 (74 - 77) от бр. 2/1988 г. в: сп. АРХИТЕКТУРА СССР (Издается с июля 1933 г.) Орган Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР и Союза архитекторов СССР; гл. ред. В. С. Тихонов, изд. Стройиздат, Москва, 1988 г. Начало на темата: на с. 82-85 от бр. 3/1987 г. в: сп. АРХИТЕКТУРА СССР; 3. “МИТЪТ АРХИТЕКТУРА”: на с. 155 - 164 в: МИФ . МИТОЛОГИЯ, ИЗКУСТВО, ФОЛКЛОР . ІІ, Българска академия на науките, Институт по проблеми на изкуствознанието, Институт за фолклор; състав. Васил Гарнизов, Издание на ЦК на ДКМС и КК на ДКМС при Българската академия на науките, София, 1989 г.; на с. 109 -116 в: ГОДИШНИК НА ВИСШИЯ ИНСТИТУТ ПО АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО, том ХХХІV, 1988-1989 г., свитък ІІ: ТЕОРИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА; гл. ред. проф. д.т.н. инж. Георги Стефанов, изд. на ЕЦНПКФКС - Издателско-печатна база, София, 1989 г.; 4. “ГРАДЪТ: ИЗНЕНАДИТЕ”, на с. 18 - 19, 31 от бр. 4/1989 в: сп. ФЕП . ФАНТАСТИКА, ЕВРИСТИКА, ПРОГНОСТИКА (година 2); гл. ред. Румен Иванчев, Издание на в-к “НАРОДНА МЛАДЕЖ”, София; 5. “БЕЗПЛЪТНАТА АРХИТЕКТУРА”, на с. 123 - 131 в: ГОДИШНИК НА ВИСШИЯ ИНСТИТУТ ПО АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО, том ХХХV, 1989-1990 г., свитък ІІ: ТЕОРИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА; гл. ред. проф. инж. Георги Стефанов, изд. на ЕЦНПКФКС - Издателско-печатна база, София, 1991 г.; 6. “МАЙСТОРЪТ И АВТОРЪТ”, на с. 5 - 6 от бр. 6/1996 г. в: сп. АРХИТЕКТУРА (година 43), Издание на Съюза на архитектите в България. Списание за архитектурно творчество, архитектурна теория и критика; и.д. гл. ред. Росен Вълков, изд. ЕФ “Вълков-Арт”, София; 7. “МИТЪТ АРХИТЕКТУРА: СУГЕСТИВНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА ИЗКУСТВЕНАТА ЖИНЕНА СРЕДА”, на с. 54 - 57 от бр. 1/2003 г. в: сп. АРХИТЕКТУРА (година 50), Издание на Съюза на архитектите в България. Списание за архитектурно творчество, архитектурна теория и критика; гл. ред. Росен Вълков, изд. ЕТ “Вълков-Арт”, София; 8. “ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНО И СТОКОВО-ПАРИЧНО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА”, на с. 20 - 21 от бр. 29 (588), сряда, 16 - 23 юли 2003 г. във: в-к АРХ & АРТ БОРСА (година 12). Национален седмичник на българските архитекти, строители и художници. Официален информатор на Камарата на архитектите в България; гл. ред. Ленко Петков, издател: “Арх & Арт”, София; 9. “КУЛТУРАТА: ХАЛЮЦИНАЦИИТЕ И АРХИТЕКТУРАТА”, на с. 178 - 190 от бр. 1-2/2004 г. в: сп. ФИЛОСОФСКИ АЛТЕРНАТИВИ (година 13), Списание на Института за философски изследвания - БАН; гл. ред. Анани Стойнев, Печатница на Академично издателство “Марин Дринов”, София; 10. “ПРОБЛЕМЪТ С КАНОНА ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА СЪВРЕМЕННИЯ ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ: НЕДОСТИГАЩАТА ПОДГОТОВКА НА АРХИТЕКТА”, на с. 58 - 60 от бр. 2-3/2006 г. в: сп. АРХИТЕКТУРА (година 53), Издание на Съюза на архитектите в България. Списание за архитектурно творчество, архитектурна теория и критика; гл. ред. Росен Вълков, изд. ЕТ “Вълков-Арт”, София; 11. “ВАКАНЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГРАД АДЕН, РЕПУБЛИКА ЙЕМЕН”, на с. 96 - 99 от бр. 6/2007 г. в: сп. АРХИТЕКТУРА (година 54), Издание на Съюза на архитектите в България и Камарата на архитектите в България. Списание за архитектурно творчество, архитектурна теория и критика; гл. ред. Росен Вълков, изд. ЕТ “Вълков-Арт”, София; 12. “АРХИТЕКТУРНО ВЪЗПРИЯТИЕ - ФОРМАТ / СТИЛ”, на с. 41 - 43 от бр. 2/2010 г. в: сп. АРХИТЕКТУРА (година 57), Издание на Съюза на архитектите в България. Списание за архитектурно творчество, архитектурна теория и критика; гл. ред. Росен Вълков, изд. ЕТ “Вълков-Арт”, София; 13. “ALIENATION FROM THE CULTURAL HERITAGE” (в съавторство с арх. Искра Кънева), на с. 1419 - 1429 в: алманах HERITAGE 2010 - HERITAGE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Proceeding of the 2nd International Conference on Heritage and Sustainable Development, Évora, Portugal, 22 - 26 June, Vol. II, Ist edition; Edited by Rogério Amoêda, Sérgio Lira, Cristina Pinheiro, издание на Green Lines Institute for Sustainable Development, Barcelos, Portugal, June 2010; 14. “АРХИТЕКТУРНО ВЪЗПРИЯТИЕ - ИПОСТАСИ”, на с. 52 - 57 от бр. 5/2011 г. в: сп. АРХИТЕКТУРА (година 58), Издание на Съюза на архитектите в България. Списание за архитектурно творчество, архитектурна теория и критика; гл. ред. Росен Вълков, изд. ЕТ “Вълков-Арт”, София; 15. “АРХИТЕКТУРНО ВЪЗПРИЯТИЕ - ХОРИЗОНТ / СТОЙНОСТ”, на с. 44 - 48 от бр. 3/2012 г. в: сп. АРХИТЕКТУРА (година 59), Издание на Съюза на архитектите в България. Списание за архитектурно творчество, архитектурна теория и критика; гл. ред. Росен Вълков, изд. ЕТ “Вълков-Арт”, София; 16. “АРХИТЕКТУРНО ВЪЗПРИЯТИЕ - ЛОГОПТИКА”, на с. 53 - 58 от бр. 3/2014 г. в: сп. АРХИТЕКТУРА (година 61), Издание на Съюза на архитектите в България. Списание за архитектурно творчество, архитектурна теория и критика; гл. ред. доц. д-р арх. Мария Давчева, графичен дизайн и предпечат РА Яйцето, София; 17. “АРХИТЕКТУРА, УРБАНИЗЪМ, ПРИВИДНИ ЗАКОНИ”, на с. 71 - 86 от бр. 3/2015 в: сп. ФИЛОСОФСКИ АЛТЕРНАТИВИ (година 24), Списание на Института за изследване на обществата и знанието - БАН; гл. ред. проф. д.ф.н. Мартин Табаков, печат Доби прес ЕООД, София; 18. “ПАРК «СЛАВЕЙКОВИ ДЪБОВЕ» - НЕИЗВЕСТНОТО СОФИЙСКО СЪКРОВИЩЕ” (в съавторство с Деница Кюранова), в сайта http://bepf-bg.org на фондация ЕкоОбщност, началото на 2016 г. (текстовете към трите публикувани студентски проекта са на техните автори); 19. Отзив: за Манифеста на новата социална поезия от проф. д.ф.н. Владимир Сабоурин, в сайта https://vladimirsabourin.com/2016/09/09/манифест-на-новата-социална-поезия-11/, 11. 08 2017 г., София; 20. “ЕЗИК И АРХИТЕКТУРА”, в: бр. 8, септември, 2017 на електр. сп. НОВА СОЦИАЛНА ПОЕЗИЯ, http://newsocialpoetry.trubadurs.com/2017/09/02/arh-todor-tsigov-ezik-i-arhitektura/, гл. ред. проф. д.ф.н. Владимир Сабоурин, София; 21. “АРХИТЕКТУРЕН АКТИВИЗЪМ / ПАРАМЕТРИЗЪМ - ЛОГОПТИКА: ТЕЗА / АНТИТЕЗА - СИНТЕЗ”, на с. 126 - 143 от бр. 5/2017 в: сп. ФИЛОСОФСКИ АЛТЕРНАТИВИ (година 25 или 26?), Списание на Института за изследване на обществата и знанието - БАН; гл. ред. проф. д.ф.н. Мартин Табаков, печат Доби прес ЕООД, София; 22. “АРХИТЕКТУРЕН СЛОВОГЛЕД”, на с. 70 - 73 от бр. 11 (107), ноември 2017 в: СПИСАНИЕ ОСЕМ 8 - ЗА ТВОЯ КОСМОС, гл. ред. Ганета Сагова, изд. “Клуб 8” ООД, София; 23. “ДВОЙНАТА ВИНТОВА АНФИЛАДА НА АРХИТЕКТ ГЕОРГИ БЕРБЕРОВ”, монография, София, 2020, изд. “Даниела Убенова” ISBN: 978-954-791-303-5; 24. “ЗА «ДВОЙНАТА ВИНТОВА АНФИЛАДА НА АРХИТЕКТ ГЕОРГИ БЕРБЕРОВ»” (резюме на монографията № 23 с рецензии), на с. 156 - 160 от бр. 5 - 6/2022 г. в: сп. АРХИТЕКТУРА (година 69), Издание на Съюза на архитектите в България. Списание за архитектурно творчество, архитектурна теория и критика; отг. ред. проф. д-р арх. Тодор Булев, арх. Евгения Кукушева, печат: Мултипринт ООД, София.

Публикации

Учебни материали