Начало / Преподаватели / Администрация /

Стефан Кръстанов

Сектор Обществени поръчки - Експерт

Стефан Кръстанов
Кабинет 177, ет. 1 в сградата на ДФСД -УАСГ
Приемно време

08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Телефон 02 9635245 вътр.543
E-mail krstanov_zop@uacg.bg
Семейно положение Женен
Постъпил в УАСГ 2010

Образование

Магистър по право, Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Езици

Английски

Участие в международни проекти

“Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и обновяване на библиотечния център на УАСГ”, финансирани по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-07/2009/003, сключен по Оперативна програма “Регионално развитие” (2007-2013) по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-07/2009 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1. “Социална инфраструктура”.

„Електронни форми за обучение в строителството, архитектурата и геодезията (ЕФОСАГ)” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по договор BG051PO001-4.3.04-0022.

Друга информация

Добра компютърна грамотност

Други

Информация


Фото галерия

  • Извлечение от Заповед №738/02.08.2012 г. за длъжностния състав на Координационен съвет по обществени поръчки
  • Заповед на Ректора по планиране на ОП за 2020 г.