Начало / Преподаватели / Администрация /

гл.ас. д-р арх. Данаил Недялков

Архитектурен факултет, Промишлени и аграрни сгради

Архитектурен факултет, Лаборатория по информационни технологии - Ръководител лаборатория

гл.ас. д-р арх. Данаил Недялков
Кабинет А807, А718
Приемно време

Приемно време за индивидуални консултации за летен семестър 2020/2021, каб.807, (ЛИТ):
вторник: 11:00:00 -12:00:00 ч.
сряда: 14:00:00 -15:00:00 ч.
След предварително съгласуване на посочения мейл може да се уточни и друго приемно време за индивидуални консултации.

Телефон 9635245/367;9635245/389
E-mail dned_far@uacg.bg

Лекционни курсове

Ръководство на курсови проекти със студенти от ІІІ-ти и ІV-ти курс, преддипломанти и дипломанти към катедра “Промишлени и аграрни сгради”, Архитектурен факултет, УАСГ;

Водещ реподавател по дисциплините "Информатика в архитектурата - I част" - II курс, III семестър, "Компютърни технологии в архитектурата - І част" - ІІI курс, V семестър, "Компютърни технологии в архитектурата - ІI част" - ІІI курс, VI семестър, Архитектурен факултет, УАСГ;

Преподавател - Свободно избираем курс ”Специализирани компютърни технологии - ArchiCAD” - за спец. «Архитектура» - ІV и V курс, Архитектурен факултет, УАСГ; Преподавател - курс по следдипломна квалификация «Компютърни технологии за архитекти – ArchiCAD”, УАСГ

Водещ преподавател на дисциплината "Строително информационно моделиране (BIM)", Управление на проекти в строителството, Строителен факултет, УАСГ

 

 

Образование

 

1994 год. – Висше образование, специалност архитектура, УАСГ, София

2014 год. - научна степен "доктор", УАСГ, София

Участие в научно-изследователски проекти

 

"Изготвяне на методически указания за прилагане на информационните технологии в инвестиционното проектиране на сгради, съобразно критериите на устойчивата (отговорна) архитектура". (в колектив с ръководител проф. д-р арх.Ас.ПИСАРСКИ); ЦНИП при УАСГ, дог. № БН 146/13, финансиран от университетския бюджет за наука;

“Принципите на устойчивото развитие в архитектурата и строителството – възможности за приложение в образователния процес” (в колектив с ръководител доц. д-р арх. Ек.СЕНТОВА); ЦНИП при УАСГ, дог.№ БН 63/2005, частично финансиран научен проект от Бюджет наука на УАСГ;

“Планировъчна и пространствена организация на малките и средни предприятия (МСП) – хармонизация с европейските стандарти“ (в колектив с ръководител доц. д-р арх.Й.РАДЕВ) ; ЦНИП при УАСГ, дог. № БН 3/2001, частично финансиран от университетския бюджет за наука;

 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 

Приложна информатика в архитектурата

Промишлени сгради в енергетиката

Устойчива архитектура

Други длъжности и дейности

 

ръководител ЛИТ /Лаборатория по информационни технологии/, Архитектурен факултет, УАСГ

член на Факултетен съвет, Архитектурен факултет, УАСГ

член на Академичен съвет, УАСГ (2014-2015)

Публикации

 

Новите технологии в архитектурното образование за целите на устойчивата архитектура (6-та международна научна конференция “Архитектура, строителство – съвременност” 30 май -1 юни 2013. Варна, България)

Приложение на информационните технологии в проектантската практика - XIII-та международна научна конференция ВСУ’2013

Компютърното обучение и неговото практическо приложение в архитектурното образование - Университет по архитектура, строителство и геодезия, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012, 15-17 ноември 2012

Сградата и спестяването на ресурси като елемент на устойчивата архитектурна среда - Международна научно-приложна конференция УАСГ 2009, колектив

Учебни материали

Информация

Фото галерия

  • Курс - ArchiCAD, Artlantis
  • график XVI седмица