Начало / Преподаватели / Търсене /

доц. д-р арх. Елена Димитрова

Архитектурен факултет, Градоустройство - Хоноруван преподавател

доц. д-р арх. Елена Димитрова
Кабинет A1006
E-mail eldim_far@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 1983

Лекционни курсове

“Анализ на градската среда”: бакалавърска програма, специалност Урбанизъм,първи семестър, 2002 - 2017;

“Устойчиво развитие – I ”: бакалавърска програма, специалност Урбанизъм, втори семестър, 2002 - продължава;

“Устойчиво развитие – II ”: бакалавърска програма, специалност Урбанизъм (избираем), трети семестър, 2002-2017;

“Системи за пространствено планиране в Европа”: бакалавърска програма, специалност Урбанизъм; шести семестър, 2004-продължава;

“Съвременна урбанистична практика”, бакалавърска програма, специалност Урбанизъм, избираем , осми семестър, 2006 – 2017;

“Теория на урбанизма –II ”: магистърска програма, специалност Урбанизъм,първи семестър, 2006-продължава;

“Съвременни пространствени политики за устойчиво развитие”: магистърска програма, специалност Архитектура, десети семестър, 2012 - продължава;

“Политика за опазване на околната среда и устойчиво развитие” – магистърска програма, специалност Архитектура, десети семестър, избираем, 2000 – продължава.

Образование

д-р по архитектура - 1990, Архитектурен факултет, Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС, след 1995 – УАСГ), София; Висше образование (1971 – 1976): Архитект; дипломна защита - юли 1976, Архитектурен факултет, ВИАС (след 1995 – УАСГ), София; Средно образование (1967 – 1971): 114 ЕСПУ с преподаване на английски език (сега Първа английска гимназия с преподаване на английски език), София. Следдипломно обучение и квалификация Специализации в чужбина: Норвегия - стипендия от Фонд на Европейското икономическо пространство (дог. No. ДО2 181/04.04.2012 ), двуседмична специализация в Националния технологичен универитет (NTNU), Трондхайм (април 2012); Швеция - стипендия на Шведския институт (дог. No. 00839/2005), двуседмична специализация в Университета Чалмърз (май-юни 2006), Гьотеборг; Германия - стипендия на Германската служба за академичен обмен (DAAD, секция 324, дог. No. A/02/14742); едномесечна специализация (юли-август 2002) във Фондация Баухаус, Десау, на тема “Влияние на преходния период върху социокултурната и пространствена идентичност на селищата и новите предизвикателства пред пространственото планиране в страните от Централна и Източна Европа Международен Залцбургски семинар, Австрия, май 2002 - сесия 399 на тема “Глобалният предприемчив град” (The Global Entrepreneurial City”). Международни семинари за устойчиво регионално развитие на фондация BAUHAUS, Десау, в Гливице, Полша, 1996; и Нотингам, Великобритания, 1997. Краткосрочни посещения в рамките на програма TEMPUS : TEMPUS S-JEP 12540/97 (Разработване на Европейска бакалавърска програма по урбанизъм); University College Dublin (1998); School of Arts; Herriot Watt University, Edinburgh (1999). TEMPUS S-JEP 11294/96 (Приложение на ГИС в градоустройството); East London University, UK (1998); Университет по архитектура, Венеция (1997, 1999); TEMPUS JEP-07312-94 (Изграждане на Междууниверситетски център за международни магистърски програми по управление); Technological Education Institute, Лариса, Гърция (1997), University of Lincolnshire & Humberside, UK (1996, 1997). Специализации в България Образователна програма "Общинското енергийно планиране и процесът на запазване на енергията" (сертификат, 2001);

Езици

Английски, руски, френски

Професионални умения

Ръководство на екипи и администриране на научно-изследователски проекти в областта на градското и регионално развитие и планиране; работа в европейски изследователски проекти по проблемите на устойчивото развитие; преподавателска дейност в програми по урбанизъм (на бакалавърско и магистърско ниво) и архитектура. Ръководство на докторанти и специализанти (на български и английски език); ръководство на студентски практики и семинари в страната и в чужбина. Консултантска и оценителска дейност при подготовка на международни научно-изследователски и образователни проекти; организиране на международни и регионални срещи, конференции и семинари в областта на академичното сътрудничество и научните изследвания.

Научни интереси

Пространствени и социокултурни аспекти на устойчивото развитие; интердисциплинни изследвания върху градската устойчивост; социопространствена и културна идентичност на европейския град; съвременни предизвикателства пред градовете в Югоизточна Европа.

Научна дейност

Пространствени политики за устойчиво развитие; методи за оценка на градската устойчивост; енергийна ефективност - регионални и локални аспекти; публично участие в градското планиране и управление; градска и регионална мобилност.

Членство

Съюз на архитектите в България; Съюз на урбаистите в България,  БНК на ИКОМОС; CIVVIH (Международен научен комитет на ИКОМОС за историческите градове и села )

Участие в научно-изследователски проекти

Участия в договори, сключени чрез конкурс в рамковите програми на Европейската комисия: 

2018-продължава, изследователски проект URBINAT (Програма Хоризонт 2020, дог. 776783), старши изследовател в екипа на УАСГ;

2016-2019, изследователски проект ECHOES (програма Хоризонт 2020, дог. 727470), ръководител екип на УАСГ;

Изследване на тема “Добри практики в градското развитие: проекти и подходи, подкрепени от Европейския фонд за регионално развитие в програмния период 2007-2013”, AEIDL (2013), договор 2011.CE.16.0.AT.035 с ЕК (DG REGIO), експерт експерт на местно ниво;

2002-2005, изследователски проект PETUS «Практически методи за оценяване на градската устойчивост», (Practical Evaluation Tools for Urban Sustainability), Пета рамкова програма на Европейската комисия, договор No. EVK4-CT-2002-00101, ръководител екип и контактно лице на УАСГ.

Участия в договори, сключени с конкурс на Австрийския офис за научно-изследователско сътрудничество в София (ASO Sofia):

Организация на Регионална конференция на тема «Променящата се култура на пространственото планиране в Югоизточна Европа», (Shifting Planning Culture in South-East Europe: Development of Strategic Approaches in Urban Planning), 18-20 април, 2008, Охрид; в партньорство с Архитектурния факултет на Университета “Св. Св. Кирил и Методий”, Скопие и с финансовата подкрепа на Федералното Министерство на науката и изследванията на Република Австрия в рамките на австрийската инициатива за научно коопериране с Югоизточна Европа.

Изследователски проект на тема: “Активиране потенциала на публичните градски зелени пространства”, (2005-2006), договор No. 2005-1101, партньори: Университет по науки за живота, Виена, УАСГ, Институт по социология при БАН, Университет, Скопие.

Изследователски проект на тема: “Методологичен обмен: управление и развитие на публичните зелени градски пространства: конфликта между обновяването и ежедневната употреба”, (2003); партньори: Университет по науки за живота, Виена , УАСГ, Институт по социология при БАН, ДАГ при Софийска община.

Участия в договори, сключени след конкурс на НФНИ при МОН:

“Формиране на интегриран подход за оценяване въздействието на екотуризма върху пространствената устойчивост на селата и околната им среда”, ТН 1403/04 (2004- 2007), ръководител колектив;

“Малките населени места от района на Столична община: насоки за устойчиво пространствено развитие”, договор ТН 712/97 (1997–2001), ръководител колектив.

Участия в договори, сключени след конкурс на ЦНИП при УАСГ - изследователски проекти:

2018-2019, „Влияние на интермодалните транспортни възли върху формирането и функционирането на градското публично пространство“, дог. Д-113/18, ръководител екип.

2016–2017, „Ефективност на инструментите за стратегическо пространствено планиране на местно ниво: система за оценяване", дог. БН 182/2016; ръководител колектив;

2013-2014, "Приложимост на географски информационни системи с отворен код в пространственото планиране в България" (БН 147/2013), ръководител колектив;

2010-2011, "Моделиране на гъвкави системи за мобилност в рядконаселените райони на България" (БН118/2010), ръководител колектив;

2009-2010, "Интегриран образователен подход към проблематиката на устойчивото градско развитие", (БН 103/2009), 2009-2010, ръководител колектив;

2009-2010, "Сеизмична уязвимост на съществуващи сгради в градски зони за условията на Р България и СР Виетнам" (БН 90/2009), в колектив;

2005-2007, "Принципите на устойчивото развитие в архитектурата и строителството – възможности за приложение в образователния процес", в колектив;

2003-2004, "Потребността от кадри в областта на урбанизма в България", в колектив;

"Отражение на идеята за устойчиво развитие върху теорията и практиката на пространственото планиране", 2001- 2003, ръководител колектив;

2001-2003, Пространствена организация на средните и малки предприятия – хармонизация с европейските стандарти, в колектив;

2001-2003, "Области на рационално приложение на строителните отпадъци", в колектив.

Участие в проектиране и строителство

Национални проекти - практическа дейност от общ характер, свързана с учебната област

2019-2021, План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021-2030 г., дог. СОА19-ДГ55-758/12.11.2019 г. между ДЗЗД ЕнЕфект Груп и СО, член на екип на ДЗЗД ЕнЕфект, експерт по градско планиране;

2016-2017, Задание за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад “Света Неделя”, гр. София, член на екип на УАСГ;

2016-2019, Проект „Визия за развитие на София и крайградските територии”, Мониторинг на аспекти „Устройствено планиране и използване на ГИС“, възложител Столична община, член на експертен екип;

2008, Становище относно “Проект за Рамкова програма за прилагане на ОУП на Столична община”, автор; възложител: КАБ.

Проект “Изграждане на знания и умения за насърчаване на енергийната ефективност в частните и обществените сгради в България” (Building the local Capacity for Promoting Energy Efficiency in Private and Public Buildings) (2006-2010), Глобален екологичен фонд, ПРООН; координатор : Център за енергийна ефективност - лекции и учебни материали.

Проект "Стратегия за енергийна ефективност и намаляване на парниковия ефект" 2000-2005, Програма за развитие на ООН – автор на лекционни материали и лектор в образователна програма по Общинско енергийно планиране, Енефект, теми «Устойчиво развитие» и «Комуникации при осъществяване на общинските програми за енергийна ефективност».
 

Участие в международни проекти

Международно сътрудничество в областта на научните изследвания:

Програма COST (Европейско коопериране в областта на научно-техническите изследвания):

Акция CA16222: WISE-ACT (Wider Impacts and Scenario Evaluation of Autonomous and Connected Transport), 2017-2022

Акция ТD1408: INTREPID (Interdisciplinarity in research programming and funding cycles, Интердисциплинността в програмирането на изследванията и циклите на финансиране: случаят на градското развитие), 2015-2019

Акция TU 1104: Региони с интелигентна енергия” (Smart Energy Regions)(2012-продължава) – национален представител в управителния съвет; 2012-2016

Акция С20 “Арената на градското знание” (The Urban knowledge Arena) (2005-2009) – член на работна група 1: “Характеристики на градското знание (теории, методи, инструменти) ”.

Координатор на Регионална академична среща по проблемите на градското развитие в Югоизточна Европа, май 2007, УАСГ, София; Архитектурен факултет в сътрудничество с финансовата подкрепа на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа, инициатива “Жилищна политика и градско управление”.

Координатор на Регионална кръгла маса на тема “Академично сътрудничество за устойчиво градско и жилищно развитие в Югоизточна Европа”, март 2006, УАСГ, София; инициатор катедра “Градоустройство”, Архитектурен факултет в сътрудничество с Център за енергийна ефективност Енефект и финансовата подкрепа на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа, инициатива “Жилищна политика и градско управление”.

Участие в международен научен семинар на тема “Публичното участие в процесите на градското и регионално планиране: приносът на науката, практиката и администрацията”, Joanneum Research Institute, Грац, 18-20 януари 2007; стипендия (след конкурс) на Австрийския институт за научно сътрудничество с Югоизточна Европа.

Предварително научно изследване във връзка с подготовка на проект на INTERREG IIIB на тема “Рехабилитация и развитие ма миньорските райони», акроним READY; дог. No. 2005-02 с Лайбниц институт за екологично и регионално развитие (IOER), Дрезден.

Участие (след конкурс) в международна научна борса COPEX 2000 за коопериране между Източна и Западна Европа организирана от Бюрото за международни изследвания и технологично сътрудничество и Австрийския институт за изследвания на Източна и Югоизточна Европа, Виена 5-6 юни 2000, представено предложение за научен проект на тема: “Периферията на града; динамика на пространствената идентичност в локалния социокултурен контекст”.

Международни проекти в областта на образованието по архитектура и урбанизъм:
Проект HURBE (Developing Higher Education in Architecture and Construction in Bosnia and Herzegovina), програма ERASMUS+, 2018-2021, член на екип на УАСГ

Проект за изграждане на образователна мрежа “Университетски преподаватели за устойчиво развитие” UE4SD (University Educators for Sustainable Development), 2013-2016, координатор за УАСГ

Европейска програма ERASMUS-MUNDUS
Проект AUSMIP+ (2011- 2015), дългосрочна мобилност на докторанти, 13 партньорски организации и 11 асоциирани партньорски организации от ЕЦ, Япония, Корея, Австралия и Нова Зеландия. http://www.ausmip.org; координатор за УАСГ.

Европейска програма ERASMUS
Интензивен проект ATOMS&BITS (2009-2010, координатор IUAV, Venice, партньорски организации от Италия, Дания, Холандия, Португалия, България); ръководител на студентски екип от УАСГ в двуседмичен семинар в IUAV, Венеция, юли 2010.

Програма ЦЕПУС
Проект URBAN INNOVATION NETWORK (Мрежа за градски иновации, 2010- продължава, C III-SK-0606-01-1112), координатор за УАСГ.

Европейска програма TEMPUS:

TEMPUS S-JEP 12540/97 (Разработване на Европейска бакалавърска програма по урбанизъм); партньори: УАСГ (координатор); University College Dublin; School of Arts; Herriot Watt University, Edinburgh.

TEMPUS S-JEP 11294/96 (Приложение на ГИС в градоустройството); East London University, UK (координатор); Университет по архитектура, Венеция; УАСГ, София;

TEMPUS JEP-07312-94 (Изграждане на Междууниверситетски център за международни магистърски програми по управление); University of Lincolnshire & Humberside, UK (координатор); УАСГ, София; Technological Education Institute, Larissa, Greece.

Едногодишен българо-австрийски образователен проект на тема «Bulgarian Black Sea Coast: Integrating Preservation and Development» (“Българското черноморско крайбрежие: интегриране на опазването и развитието”, 2007/2008; участие на 14 български студенти, Магистърска програма по урбанизъм, партньор: Технологически университет, Виена.

Програма на Фондация Ромуалдо Дел Бианко, Флоренция (http://www.fondazione-delbianco.org): Ръководител на студентски групи от УАСГ, участващи в Зимните срещи на Фондацията (едноседмични семинари на тема “Градът като образователен полигон”), 2001, 2005 и 2007 г; 2002 - Проект за едноседмичен семинар на тема “Приближаване чрез откриване на непознатото: предизвикателства на културния туризъм към устойчивото градско развитие (изследване на културната връзка Балканите – Кавказ)” (в съавторство с арх. Хр. Станева) и ръководител на българската група.

Участие в международни научни и образователни семинари

Advisory Bodies World Heritage Workshop, 18 to 22 March 2013, IUCN (International Union for Conservation of Nature), ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property), and ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) IUCN headquarters, Gland, Switzerland.

Интердисциплинарен френско-български семинар на тема “Монументалните комплекси на комунистическия режим в съвременния европейски град. Едно бъдеще под въпрос”, октомври 2008, София, организатори: Асоциация “Аршинеф”, Лион, Франция; Колектив “Имаж-а-мо”, Париж, Франция; Фондация “Пясъчен часовник”, София - презентация на тема: “Метаморфози на публичното пространство в пост-социалистическия български град: изпитания на паметта».

Международен семинар на тема "Компютърни технологии в градското планиране", юни 1999, София - доклад на тема: "Индикатори за устойчиво просстранствено развитие - предизвикателства към образованието по градоустройство"(Indicators for sustainable spatial development - challenges to the education in urban planning).

Участия в международни срещи и конференции

Пета международна конференция в Барселона по проблемите н висшето образование, Universitat Politècnica de Catalunya, Барселона, Ноември 2010.

Четвърта международна конференция по проблемите на образованието за устойчиво развитие, 14-16 септември 2011, Университет Leuphana, Люнебург, Германия - доклад на тема: Интегриран подход към концепцията за устойчиво развитие в образованието по урбанизъм: една българска пътека.

Международен семинар върху изследователските и образователни тенденции в полето на пространствената икономика и планиране в страните от Централна и Източна Европа, Лудж, Полша – доклад на тема “Oбразованието по пространствено планиране в България: традиции, проблеми и алтернативи за нови подходи”.

Пета регионална среща за прилагането на Виенската декларация, Подгорица, Черна гора, организатори: Пакт за стабилност на Югоизточна Европа, Министерство на икономическото развитие на република Черна гора, октомври 2007 - презентация на тема: “Интегриране на академичния изследователски потенциал за посрещане на възникващите урбанистични предизвикателства в региона”. (“Integrating Academic Research Potential in South-Eastern Europe to Meet Emerging Urban Challenges”).

Архитектурен симпозиум на тема: Градски движения, Европейски форум Alpbach 2007 под надслов “От Виена до Истанбул – градското разнообразие” (Architecture Symposium: Urban Movements, European Forum Alpbach 2007 “From Vienna to Istanbul – Urban Diversity”), август 2007, Алпбах, Австрия - презентация на тема: София 2007: образи на промяната» (Sofia 2007: Images of Change).

Регионална академична среща по проблемите на градското развитие в Югоизточна Европа, май 2007, УАСГ, София; Архитектурен факултет в сътрудничество и с финансовата подкрепа на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа, инициатива “Жилищна политика и градско управление” - презентация на тема «Градската устойчивост в регионалния контекст: предизвикателства и резултати в полето на научните изследвания» (Urban Sustainability in the Regional Context: Research Challenges and Outcomes)

Международен симпозиум на тема "Обновяването на града" (Renewal of the City), Скопие, ноември 2004, организатори: град Скопие и Goethe-Institute - доклад на тема "София: социални трансформации, пространствена идентичност и предизвикателства към устойчивостта в съвременното градско развитие" (Sofia: Social Transformations, Spatial Identity and Challenges to Sustainability in Recent Urban Development).

Международна конференция по градско планиране на тема “Наследството: възможност или заплаха? От опазване към устойчиво градско развитие”, Охрид, Македония, 2-6 септември 2000; (презентация, репортер на работна група 3: Обновяване и културно наследство).

Европейска конференция на тема "Човешки ресурси и културни инфраструктури: достъп до нова интерпретация на европейската интеграция”, Лайпциг, 17-20 юни 1999.

Международен семинар, посветен на Валтер Гропиус, Фондация Баухаус, Десау, Германия, ноември 1999 - презентация.

Конференция за разширяването на ЕС, организирана от групата на Зелените партии в Европейския парламент и Европейската федерация на Зелените партии, Варшава, 23-27 март 1998, (презентация на тема “Sustainable Development of the Settlement Network in Bulgaria: Local Dimensions of European Strategies”);

Регионална конференция за устойчиво развитие в Централна и Източна Европа, организирана от Кампанията за европейски устойчиви градове, София, ноември 1998 - репортер на секция “Финанси и управление”, публикуван доклад.
 

Научни и академични длъжности

Член на СНС по архитектура при ВАК (2007 – 2009); член на ФС на Архитектурен факултет (2003 – продължава).

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Пространствени политики за устойчиво развитие; методи за оценка на градската устойчивост; енергийна ефективност - регионални и локални аспекти; публично участие в планирането ; регионална и градска мобилност; образование за устойчиво развитие, градска и регионална мобилност, опазване и управление на културното наследство

Други длъжности и дейности

Зам. председател на БНК на ИКОМОС (2011- 2022);

Член на Управителния съвет (от 2019) и вицепрезидент (2021- продължава) на CIVVIH (Междунаросен научен комитет на ИКОМОС за историческите градове и села). 

Член на работна група на на ИКОМОС по Целите на устойчивото развитие 2030 акто представител на БНК на ИКОМОС

Член на Комитета по избора за наградите на Европа Ностра в категория „Образование, обучение и придобиване на умения“, издание 2022 година

Член на работна група на ИКОМОС-Европа по приложението на Принципите на качеството за финансирани от ЕС проекти с потенциално въздействие върху културното наследство (приети от Генералната асамблея на ИКОМОС през 2021 г.

Член на Комитета на националните представители в AESOP (Асоциация на училищата по планиране в Европа)(от 2006 - 2016);

Контактно лице на УАСГ в ATLAS (Европейска асоциация за образование в областта на туризма и отдиха) (до 2007);

Контактно лице на УАСГ в SPA-CE.NET (Мрежа на изследователски институции от Централна и Източна Европа в областта на пространственото планиране); до 2017 г.

Член на на Националния съвет на експертите на Фондация «Ромуалдо дел Бианко», Флоренция, Италия;

Представител на САБ в работна група на Съвета на архитектите в Европа (САЕ) - тематична област 3: «Проблеми на градската среда» (от 2008 - продължава).

Член на Комисията по научно-изследователска, информационна и издателска дейност при САБ (от 2007 - 2009).
 

Публикации

Книги/ глави от книги

Dimitrova, E. (2021) Partnerships for Urban Regeneration: Who Needs Academic Research? Chapter 07. In Josefine Fokdal, Olivia Bina, Prue Chiles, Liis Ojamäe, Katrin Paadam (eds) Enabling the city. Interdisciplinary and Transdisciplinary Encounters in Research and Practice. PART II: Urban Stories Beyond Disciplines, 1st edition, Routledge, pp 139-153; https://doi.org/10.4324/9780429297649

Dimitrova, E. M. Tasheva-Petrova, A. Burov, I. Mutafchiiska (2018) Energy Sensitive Spatial Planning as a Public Sector Tool towards Sustainable Economic and Territorial Development. Chapter in Finka, M., Jaššo, M. (Eds.): The Role of Public Sector in Innovative Local Economic and Territorial Development (In Central, Eastern and Southeastern Europe), Springer.

Andersen, H.T., E. Dimitrova, K. Schmeidler (2013). Urban Knowledge and Large Housing Estates in Europe. In Andersen, H. T., R. Atkinson (eds). Production and use of Urban Knowledge. European experiences. Springer, pp. 103-132.

Dimitrova, E. (2007) L’espace public en Bulgarie: transformations et raisons d’etre au debut du XXIe siecle. ETUDES BALKANIQUES. Recherches interdisciplinaires sur les mondes hellenique et balkanique. Cahiers Pierre Belon, 14-2007, L’espace public dans le Sud-Est europeen, volume dirige; par K. Tsoukala, De Bocard, pp.161-182

Статии в чуждестранни реферирани списания.

Tasheva-Petrova, M., E. Dimitrova, A. Burov, I. Mutafchiiska (2021). Re-claiming space for public life: messages from the north-western periphery of Sofia. In Urbani izziv, Volume 32, No. supplement, December, pp. 91-105; DOI: 10.5379/urbani-izziv-en-2021-32-supplement-6

Tasheva-Petrova, M., E. Dimitrova, A. Burov (2020) Urban Morphology and Mobility Patterns: Myths and Real-Life Transformations of a Large housing Estate in Sofia. in Fikfak, A., Nikšič, M., Mady, C., Bizjak, I. & Blenkuš, M. (Eds.)(2020). Streets for 2030: Proposing Streets for Integrated, and Universal Mobility. Book of proceedings. Ljubljana, University of Ljubljana, Faculty of Architecture, Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia. pp. 165-172, https://cs4.uirs.si/portals/cs4/posters/CS4_2020_BOP.pdf

Dimitrova, E., M. Tasheva-Petrova, I. Mutafchiiska, A. Burov (2019) Energy-Related Policy in the Housing Sector of Bulgaria: In Search for a Meeting Point of Social and Technical Dimensions. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 329, conference 1, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/329/1/012005

Yolova, M., E Dimitrova (2019). Teenagers in Urban Space and Urban Life: Policy Gaps and Planning Chances in Sofia Peripheries. In Terra Spectra Planning studies, vol.11, 2/2019, pp. 3-11. Available at: https://spectra-perseus.org/layout/set/print/TERRA-SPECTRA/TERRA-SPECTRA-Planning-Studies-online-version/TERRA-SPECTRA-02-2019.

Dimitrova, E., V. Madzhirski, (2018) Challenges and Lessons Learned During the Initial Implementation of EU Urban Mobility Policy in Bulgarian Cities in the Period 2007-2017. Space Crossing Borders, First Central and Eastern European Planning Conference, Corvinus University of Budapest, 23-24 May, http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/6654/.

Biresselioglu, M.Efe, A. Burov, G. Carrus, M. H. Demir, E. Dimitrova, I. Fritsche, I. Kaplan, D. Melike, C. Klöckner, G. Koksvik, G. Masson, M. Tasheva, L. Tiberio, D. Velte, S. Vesely (2017). Social Science Perspectives on Electric Mobility, Smart Energy Technologies, and Energy Use in Buildings – A comprehensive Literature Review. Technical Report.: ECHOES - Energy Choices suppting the Energy union and the Set-plan.

Dimitrova, E. (2014). The 'Sustainable Development' Concept in Urban Planning Education: Lessons Learned on a Bulgarian Path. In Journal of Cleaner Production, Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.06.021

Dimitrova, E., A. Burov (2010). Current Challenges and Innovative Approaches in the Development of Peripheral Regions in Bulgaria (the Case of Ivaylovgrad Municipality). In SPATIUM International Review, no. 23, October, Belgrade, Serbia, pp. 1-8.

Dimitrova, E. (2007) Testing PETUS: Expectations and outcomes of the Theory-Practice Dialogue on Urban Sustainability. In Indoor and Built Environment, International Society of the Built Environment, SAGE Publications, Vol. 16, issue 3, June, pp. 216-225.

Hadjieva-Zaharieva, R., E. Dimitrova, F. Buyle-Bodin (2003). Building Waste Management in Bulgaria: Challenges and Opportunities. Waste Management, Elsevier, vol. 23, issue 8.

Статии в национални списания и годишници

Димитрова, Е., В. Маджирски (2019). Влияние на интермодалните транспортни възли върху формирането и функционирането на градското публично пространство в София. Годишник на УАСГ, т. 52, св.3. Научни изследвания, сс. 913-928

Димитрова, Е ., М. Ташева-Петрова, А. Буров, И. Мутафчийска (2018). Стратегическите пространствени планове на местно ниво в България: принос в процеса към устойчиво развитие. Годишник на УАСГ, Свитък Научни изследвания, 2016-2017, София; т. 51, бр. 12, с.211-225.

Димитрова, Е., А. Буров, Х. Николов (2013). Велосипедното движение в живота на града. Сп. Инженерни науки, кн. 4 (под печат).

Димитрова, Е. (2012). Съвременните императиви за ресурсна и енергийна ефективност: отражения върху етиката на пространственото планиране. Доклади, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012, том 1, сс. 249-254.

Димитрова, Е. (2012). Международни професионални мрежи в полето на урбанизма: възможности за образователно и изследователско сътрудничество. Доклади, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012, том 1, сс. 331-336.

Димитрова, Е., Х. Николов (2012). Гъвкавите транспортни системи в концепцията за устойчива мобилност в рядконаселените райони. Годишник на УАСГ, Том XLV, Свитък VIII, Научни изследвания 2011, сс. 37-44.

Димитрова, Е. (2010). Днешният ден на София: уязвимост и жизненост на публичното градско пространство. Сборник материали от научна конференция на тема: “Проблеми на културното наследство на София: проблеми и перспективи”, Общинско предприятие Стара София, Софийски исторически музей, с. 234-238.

Димитрова, Е. (2010). Интегриран образователен подход към проблематиката на устойчивото градско развитие. Годишник на УАСГ, Международна научно-приложна конференция УАСГ 2009, Том XLIV, Св. I, Архитектура, сс. 53-64.

Димитрова, Е. (2009). Екотуризмът – интегрирани подходи в пространственото планиране и управление. Сп. Инженерни науки, кн. 3/2009, година XLVI, БАН, София, с. 77-94.

Димитрова, Е. (2008) Градовете в Югоизточна Европа: предизвикателства пред пространствените политики за устойчиво развитие. Юбилейна научна конференция на тема “Строително предприемачество и недвижима собственост”, посветена на 55-та годишнина от създаването на катедра „Икономика и управление на строителството Икономически университет – Варна, сс. 30-36.

Димитрова, Е. (2008) София като буквар: сетивен прочит на съвременния град в образованието по урбанизъм. Във Върбанова, В, Н. Кирова (ред) “София и нейното културно историческо наследство”, том 4, Софийска община, ОП “Стара София” и Софийски исторически музей, Издателство за териториално устройство и строителство, София; сс. 220-223
Grimm-Pretner, D., E. Dimitrova, P. Rode, (2007) Open space: planning with respect for the urban context. Proceedings, Jubilee Conference with International Participation, May 2007, UACG, Sofia.

Димитрова, Е. (2007) Образование за устойчиво развитие: между теорията на пространственото планиране и практиката на градското управление. Юбилеен годишник, УАСГ, София.
Димитрова, Е., А. Маркова, И. Ковачева (2007) Приложното научно изследване върху градската устойчивост: методически подходи и ефективност на практическите резултати. Юбилеен годишник, УАСГ, София.

Димитрова, Е. (2006) Техническа инфраструктура и градска устойчивост: поуки от европейската наука и практика, Сборник материали от научна конференция с международно участие на тема «Строително предприемачество и недвижима собственост», Икономически университет, изд. Наука и икономка, Варна, ноември 2006, стр. 46-52.

Димитрова, Е. (2006) Предизвикателства на идеята за устойчиво развитие към образователния процес по архитектура и урбанизъм. Сборник доклади, Научна конференция с международно участие, Висше строително училище “Л. Каравелов”, май 2006, София, том III - Архитектура, с. 27-32.

Димитрова, Е. (2005) “Добрите практики”: приложимост на локалния практически опит в урбанистичното научно изследване, Сборник доклади, международна конференция, Висше строително училище “Л. Каравелов”, София, том 1, с.III-77-82

Димитрова, Е. (2004) Практически подходи за оценяване на градската устойчивост: взаимодействие между европейския и локалния български контекст. Сборник доклади, международна конференция, Висше строително училище “Л. Каравелов”, София, т. 1, с.II-216-220

Димитрова, Е. (2004) София – живият град. В Желева-Мартинс, Д. и др. (ред.) София и нейните образи. Материали от симпозиум с международно участие, СУБ, ЦА при БАН, НХГ,СГХГ, CD-ROM.

Димитрова, Е. (2003) Оценяване на градската устойчивост – взаимодействие между урбанистичната теория и практика. В Сборник доклади, Юбилейна научна сесия на Висшето строително училище “Л. Каравелов”, София, том 1, с. II 31-36.

Димитрова, Е., Б. Скарел (2002). “Свиващи се” европейски градове: предизвикателства към устойчивото градско развитие. В Юбилеен годишник, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София, с.177-186.

Димитрова, Е., Р. Хаджиева-Захариева (2002). Екологичен отпечатък на града: рециклирането на строителните отпадъци в контекста на устойчивото градско развитие. В Юбилеен годишник, УАСГ, София, с. 187-196

Димитрова, Е. (2002). Устойчива градска среда: европейски приоритети и предизвикателства към българските градове. В Сборник доклади,Научна сесия на Висшето строително училище “Л. Каравелов”, София, май 2002, София, т. I, с. II 107-112.

Димитрова, Е. (2001) Пространственото планиране като инструмент на политиката към устойчиво развитие. В Сборник доклади, Научна сесия на Висшето строително училище “Л. Каравелов”, май-юни, София, т. 3, с. II 62-69.

Dimitrova, E. (2000). ‘Sustainable Development’ Dilemmas in the Education of Bulgarian Town Planners. Annual of the University of Architecture, Civil Engineering & Geodesy (UACG), Vol. XV, Notebook I, 1999-2000, Sofia, pp.255-263.

Димитрова, Е. (1997). Проблеми на интердисциплинния диалог върху устойчивото развитие на селищните структури. Годишник на УАСГ, том ХХХIX, свитък V, Архитектура, София, стр. 119-125.

Димитрова, Е. (1997). Селскостопанските училища в България - традиции и перспективи на териториалното и пространствено развитие. Годишник на УАСГ, свитък том ХХХIX, свитък VI, Архитектура, София, стр.43-53.

Димитрова, Е. (1996). Един язовир ... и още нещо (преддипломният проект по ландшафтно устройство върху развитието на екотуризма в района на язовир "Йовковци"), сп. Архитектура , бр.6, стр. 7-8.

Димитрова, Е. (1994). Продължаващата жизненост на Модернизма. Сп. Архитектура, No 1, стр. 46-49.

Доклади пред международни форуми, включени в сборници или реферирани

Димитрова, Е. (2020). Интердисциплинните изследвания върху устойчивото обществено развитие: предизвикателства пред докторантските програми по урбанизъм в Р България. В Сборник доклади, ХХ международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ'2020, София.

Ташева - Петрова, М., Е. Димитрова (2019) „Градското здраве“ като урбанистично предизвикателство: изграждане на изследователски и образователен капацитет. IX международна научна конференция по архитектура и строителство ArCivE 2019, Варна.

Димитрова, Е., М. Ташева-Петрова, А. Буров, И. Мутафчийска (2019). Енергийната трансформация в българските градове: социокултурен контекст. IX международна научна конференция по архитектура и строителство ArCivE 2019, Варна.

Dimitrova, E. (2013). Towards an energy-efficient Bulgaria. Interview. In Energy efficient cities. Joint action for the built environment, EUKN.

Dimitrova. E., A. Burov, N. Naydenov (2013). The ‘Open Source’ Approach in Spatial Planning: Applicability Challenges in Bulgaria. SPACE-NET, 10th Network Conference on the Role and Future of Spatial Planning in Central, Eastern and South-Eastern Europe, 26-27 September 2013, Dresden.

Dimitrova, E. (2013). International networks in planning education: do they bring us closer in a changing world? Abstracts, Joint AESOP-ACSP Congress “Planning for resilient cities and regions”, UCD, Dublin.

Dimitrova, E. A. Burov, H.Nikolov (2013). Demand Responsive Transport Systems: Energy And Social Efficiency In The Sparsely Populated Regions Of Bulgaria. Proceedings, 3rd International Exergy, Life Cycle Assessment and Sustainability Workshop & Symposium (ELCAS3), 07-09 July, 2013, Nisyros, Greece.

Dimitrova, E. (2012). Socio-Spatial Dimensions in Sustainable Resource and Energy Management in Bulgaria. Proceedings, 26th AESOP Annual Conference, METU, 11-15 July 2-12, Ankara.

Dimitrova, E. (2012). Integrating Past and Present in Sofia City Centre. World Heritage Cities in the 21st Century, International Colloquium on Challenges and Opportunities for the Conservation and Management of Urban Heritage. May 31st & June 1st, 2012, Bruges.

Dimitrova, E. (2012). Costs and Values in Facing the Historic Layers of Sofia City Centre. CIVVIH Scientific Symposium “Multilayered Historic Towns'', 18 - 20 May 2012, Izmir, Turkey.

Dimitrova, E., K. Nakova (2012). Urban aspects of energy efficiency: social dimensions and planning implications in current Bulgarian context (Урбанистични аспекти на енергийната ефективност: социални аспекти и измерения на планирането в съвременните български условия.). Paper, Renewable Energy Research Conference (RERC 2012), Trondheim.

Dimitrova, E. (2012). SEE Challenges to Context Sensitive Urban Research. Open Discussion on ‘Architecture and the city’, Thematic axis: Architectural Research, Exhibition of Schools of Architecture, Thessaloniki , January-2012.

Dimitrova, E. (2011). Integrated Approach to the ‘Sustainable Development’ Concept in Urban Planning Education: a Bulgarian Path. Fourth International Conference on Higher Education for Sustainable Development, Leuphana University of Lüneburg, Germany, September 14-16, 2011.

Dimitrova, E. (2010). Facing Challenges of Preservation and Development in Bulgarian Cities of Today. Annual Meeting and Scientific Symposium “Management Plans for Mediterranean Historic Cities and Sustainability'', 19 - 20 November 2010, Nicosia, Cyprus

Dimitrova, E. (2009). Urban Planning Education for Sustainable Development: Building Partnerships to Last. In Proceedings, Ecocity World Summit 2009, Istanbul.

Dimitrova, E. (2009). Planning Education in Bulgaria: A Rejected Past Revisited on the Way to a New Planning Culture. Abstracts, AESOP Congress 2009, Liverpool, UK.

Dimitrova, E. (2008) Urban Planning Education for Sustainable Development: Linking Professional Capacity to Personal Value Systems and Motivation for Action, EESD conference, Graz, Austria (Урбанистичното образование за устойчиво развитие: обвързване на професионалния капацитет с личностната ценностна система и мотивацията за действие, конференция на EESD (Engineering Education for Sustainable Development, Мрежа на технически университети «Инженерно образование за устойчиво развитие»), Грац, Австрия.

Dimitrova, E. (2007) Public participation in spatial planning: challenges to the planning profession in SEE countries, the case of Bulgaria (Публичното участие в пространственото планиране:предизвикателства към урбанистичната професия в страните от ЦИЕ, случаят на България), презентация, Международен семинар на тема «Публичното участие в процесите на градското и регионално планиране: приносът на науката, практиката и администрацията (“Public involvement in urban and regional planning processes: the contribution of science, practice and administration”), Joanneum Research Institute, Грац, 18-20 януари;

Dimitrova, E. (2006) PETUS Project: Linking Knowledge to Action on Urban Sustainability. Presentation, COST C20 meeting, Gothenburg, September;

Dimitrova, E. (2005) Testing PETUS: expectations and outcomes of the ‘theory-practice’ dialogue on urban sustainability, PETUS International Conference “Building a sustainable future”, Cardiff, Wales, UK.

Dimitrova, E., T. Stoykova (2005) Urban planning practice, research and education: learning together, Poster, Abstract, Proceedings of International Conference for integrating urban knowledge and practice, Gothenburg, Sweden, p.206.

Димитрова, Е. (2005) Публичното пространство на днешните български градове в диалога между локалното и глобалното. В: Дандолова, И. (ред.) Градове и неравенства. От локалното до глобалното, Сборник материали от френско-български колоквиум по урбаносоцилогия, Асоциация на изследователите на жилищното и градско развитие (HURA), София, с. 94-101.

Dimitrova, E. (2004) Challenges to Planning Education: Linking ‘Sustainable Development’ Theory to Bulgarian Local Practice. Abstract, AESOP 2004 Congress, Metropolitan Planning and Environmental Issues, Grenoble, France, July, p.183

Димитрова, Е. (2004) Съвременният балканският град: възможности за интегриране в европейския научно-изследователски диалог върху устойчивото градско развитие. В Сборник доклади, Балканска конференция на архитектите “Архитектура и устойчиво развитие на Балканите” под патронажа на Президента на Р България, Съюз на архитектите в България, Камара на архитектите на Турция, София, 03-04 април 2004.

Dimitrova, E. (2002) Teaching Urban Sustainability to Architects and Planners: the Intercultural Challenge. Abstract. Proceedings, XVI AESOP Conference, University of Thessaly, Volos, Greece, 10-15 July, p.300.

Dimitrova, E., R. Hadjieva-Zaharieva (2001) Building-Waste Recycling in the Process towards Urban Sustainability in CЕЕ Countries, 2nd COST UCE Conference "The Future of the City. New Quality for Life, Bled, Slovenia, September 2001, pp.127-130.

Dimitrova, E. (2001) Planning Ethics In Transition – Challenges to Spatial Planning Education, First World Congress of Planning Schools, Abstracts. Planning for Cities in the 21st century. World Planning Schools Congress, Shanghai, July 11-15, ACSP, AESOP, APSA, ANZAPS, abstract No. 12010, p.279.

Dimitrova, E. (2000) Spatial Aspects of the Socio-Cultural Local Context in Post-socialist Urban Planning. In J. Benson, M. Toe (ed) Urban lifestyles: Spaces, Places, People. Proceedings of an International Conference on Cities in the New Millennium, Newcastle upon Tyne, Sept 2000, Balkema, Rotterdam/Brookfield, pp.139-145.

Dimitrova, E. (2000) Spatial Planning Education in Capacity-Building for Sustainable Development International Conference on Urban Planning “Heritage: Opportunity or Threat?”, September, 2-6, Ohrid, Macedonia.

Dimitrova, E., K. Sentova (2000) The Cost of Sustainability Values in Urban Planning - Who Pays the Bill? Third Conference of the European Society for Ecological Economics, Vienna.

Dimitrova, E. (1999). Small Settlements at the Urban Fringe - Meeting Points for Theory and Practice. Paper, International Conference on Sustainable Development in the European Territory, Technical University of Athens, 12-17 May.

Dimitrova, E. (1995). Bulgarian Villages: Problems of Sustainable Development under Changing Social Conditions, Abstract. Proceedings, 9th AESOP congress, 16-19 August, Glasgow.
 

Друга информация

Лекции в европейски университети

Dimitrova (2020-2022).The social and ethical responsibility of architects in building healthy urban environment. Faculty of Architecture, University of Sarajevo, HURBE project, ERASMUS+ Programme, Architecture and Health 1, elective course, winter semester.

Dimitrova, E. (2013). The City of Sofia: Urban Transformations and Sustainability Challenges. CEEPUS Programme, Urban Innovations Network Project, University of Prishtina, Chair of Urban Design and Planning, May 2013,Prishtina, Kosovo.

Dimitrova, E. (2013). Planning For Sustainable Development: Students as Agents of Change. CEEPUS Programme, Urban Innovations Network Project, University of Prishtina, Chair of Urban Design and Planning, May 2013,Prishtina, Kosovo.

Dimitrova, E. (2012). Energy efficiency for sustainable development: social and spatial challenges in current Bulgarian context. Lecture, MSc in Ecological Planning, NTNU, Trondheim (“Енергийна ефективност за устойчиво развитие: социални и пространствени предизвикателства в съвременния български контекст” (“Energy efficiency for sustainable development: social and spatial challenges in current Bulgarian context”) , Трондхайм, Норвегия;

Dimitrova, E. (2012). Communicating Planning Considerations in Bulgarian Local Context: Languages to Learn. Lecture, MSc in Ecological Planning, NTNU, Trondheim, April 2012. “Представяне на съображенията в областта на планирането в българския локален контекст” (“Communicating Planning Considerations in Bulgarian Local Context”) в рамките на редовните съвместни занимания на Магистърски програми по Екологично планиране и Устойчива архитектура.

Dimitrova, E. (2011). Bulgarian cities of today: planning challenges of preservation and development. Lecture, ERASMUS Exchange Programme, Course title: Special topics in urban planning: The European cities. School of Architecture, Department of Urban and Regional Planning, National Technical University of Athens, Greece.

Dimitrova, E. (2011). Socio-spatial aspects in developing integrated planning approaches in Bulgaria. Lecture, ERASMUS Exchange Programme, Course title: Dynamics of spatial structures and land use practices and modern design, April 6th 2011, National Technical University of Athens, Greece.

Dimitrova, E. (2010). The ‘Open-Source’ Approach: Is Urban Planning Ready to Face an Extended Public Space? Lecture, ATOM&BITS Erasmus Intensive Project, July 2010, IUAV, Venicе.

Dimitrova, E. (2010). Bulgarian Cities of Today: Social Processes, Spatial Transformations and Mobility Challenges, Erasmus lecture, Open Seminar on Urban mobility policies: confrontation between Flemish and Bulgarian practice, University of Ghent, March 26, 2010.

Dimitrova, E. (2009). Bulgaria 2009: Spatial Development on the European Path: from Hopes to Reality. Erasmus lecture, Seminar on Spatial and Environmental Planning in Central and Eastern Europe, May 13, Vienna University of Technology, Centre for Regional Planning and Regional Development, Department of Spatial development, Infrastructure and Environmental Planning.

Dimitrova, E. (2007). Bulgaria: Regional Policy and Spatial Development. Challenges on the European Path. Presentation. Seminar on Spatial and Environmental Planning in Central and Eastern Europe, презентация, семинар, Centre for Regional Planning and Regional Development, Department of Spatial Development, Infrastructure and Environmental Planning, University of Technology, Vienna, January 11-12, 2007.

Публични лекции и презентации в България:

Димитрова, Е. (2011). Никозия – история, политика и съвременни предизвикателства пред управлението на културното наследство. Впечатления от срещата на Международния научен комитет на ИКОМОС по опазване наследството на историческите градове в Никозия, БНК на ИКОМОС, САБ, ноември 2010

Димитрова, Е. (2011). Публичното градско пространство: осмисляне и отстояване в началото на 21 век. Честване на Световния ден на урбанизма, АСУБ, СУБ, 8 ноември 2011.

Димитрова, Е. (2011). Градът като културен проект. Научен семинар на БНК на ИКОМОС, НАИМ-БАН, 16 април, Археологически музей, София,

Димитрова, Е. (2008) Българското Черноморско крайбрежие: между опазването и развитието. Един международен проект с участието на студенти от магистърските програми по урбанизъм (УАСГ, София) и по регионално и градско планиране (ТУ, Виена). Международен ден на урбанизма, 8–ми ноември 2008.

Димитрова, Е. (2012). Аспекти на енергийната ефективност в градското и регионално планиране Конференция на тема “Енергийна ефективност и отговорна архитектура” Български Ден за енергийна ефективност в рамките на Европейската седмица за устойчива енергия, 21 юни 2012, ВБ Студио, САБ, КАБ, Централен дом на архитекта, София

Димитрова, Е. (2010). Образователната програма по урбанизъм в УАСГ: нов подход към градското развитие и планиране, презентация, Дни на градското планиране, Габрово, 8 -12 септември 2010, Община Габрово, Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013, проект BG161PO001/4.2-01/2008/109 , Развитие на устойчива градска среда чрез междурегионално сътрудничество

Dimitrova, Е. (2010). Bulgarian Cities оf Today: Planning Challenges оf Preservation and Development, Byzantine Churches, Symposium, 08-10 October, Nessebar Municipality, Bulgarian National Committee of ICOMOS, Hellenic National Committee of ICOMOS Nessebar, Bulgaria

Димитрова, Е. (2011). Две десетилетия български ‘пост-социалистически’ градове – а утре накъде? Конференция на тема: Пространственото планиране: проблеми и перспективи II, Катедра „Градоустройство“, Архитектурен факултет при УАСГ, Национален клуб на урбанистите към САБ, Асоциация на студентите по урбанизъм в България, София, 19-20 май 2011.

Димитрова, Е. (2010) ‘Работа в мрежа’ в полето на урбанизма: възможности и предизвикателства на професионалното партньорство в европейското пространство. Конференция на тема: Градоустройството – проблеми и перспективи, София, 12 ноември, Катедра Градоустройство, Архитектурен факултет, УАСГ, Национален клуб на урбаниста, САБ, Асоциация на студентите по урбанизъм в България .

Презентаци пред международни научни семинари

E. Dimitrova, A. Burov , H. Nikolov (2011). Demand-responsive Transport Systems as a Factor of Sustainable Development in Low-density Regions in Bulgaria. Towards the Implementation of Ecological Development, RSA Research Network, Second workshop organised by the University of Hull, 16-17 May 2011, Hull, UK.

Dimitrova, E., A. Burov (2010) Current Challenges and Innovative Approaches in the Development of Peripheral Regions in Bulgaria. Territorial cohesion in Central and South-Eastern Europe – Challenges ahead for strategic planning and urban-regional governance. Spa-ce.net conference 2010, Belgrade, 22-24 September.

Dimitrova , E., A. Burov (2010). Sustainable socio-spatial networks: setting into motion innovative institutional approaches and life strategies in peripheral rural areas. The case of Ivaylovgrad municipality, Bulgaria. Seminar, Dresden.