Начало / Преподаватели / Актуални конкурси /

Обява за конкурси за заемане на академични длъжности в УАСГ

09.05.2023

 В Държавен вестник брой 41/09.05.2023г е публикувана следната обява:

Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва:

  • доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика за нуждите на катедра „Математика“ – един, със срок 2 (два) месеца;
  • главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки за нуждите на катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ – един, със срок 3 (три) месеца;
  • главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика за нуждите на катедра „Математика“ – един, със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи по конкурсите се подават в отдел „Човешки ресурси“, кабинет №202, сграда Ректорат, бул. „Христо Смирненски” №1, гр. София, тел. 02/866-90-54.Източник: "Човешки ресурси"