Home / Staff / Vacancies /

УАСГ набира кандидати за академична длъжност "асистент"

28.04.2021

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” по стоманобетонни мостове в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 1 (едно) място, за нуждите на катедра „Масивни конструкции“ при Строителен факултет, със срок за подаване на документите  1 (един) месец.

Срокът започва да тече от датата на публикуване на обявата.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет №202, сграда Ректорат, за справки тел.: 02/963-52-45/вътр.449 и 02/866-90-54
Source: Човешки ресурси