Home / Staff / Vacancies /

УАСГ набира кандидати за академични длъжности

28.02.2023

 В Държавен вестник брой 19/28.02.2023г. е публикувана следната обява

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва:

доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за нуждите на катедра „Технология на архитектурата“ – един, със срок 2 (два) месеца;

главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия,  по Строителни конструкции (Стоманобетонни мостове) за нуждите на катедра „Масивни конструкции“ – един, със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи по конкурсите се подават в отдел „Човешки ресурси“, кабинет №202, сграда Ректорат, гр. София, бул. „Христо Смирненски” №1, тел.   02/866-90-54.Source: Човешки ресурси