Home / Staff / Vacancies /

Обява за конкурси за заемане на академични длъжности в УАСГ

04.04.2023

 В държавен вестник брой 30/04.04.2023г. е публикувана следната обява

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва:

доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, по Картография и ГИС, за нуждите на катедра „Фотограметрия и картография“ – един, със срок 3 (три) месеца;

главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия,  за нуждите на катедра „Интериор и дизайн в архитектурата“ – един, със срок 2 (два) месеца;

главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия,  за нуждите на катедра „Технология на архитектурата“ – три, със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи по конкурсите се подават в отдел „Човешки ресурси“, кабинет №202, сграда Ректорат, бул. „Христо Смирненски” №1, гр. София, тел.   02/866-90-54.Source: "Човешки ресурси"