Home / Staff / Vacancies /

Обява за конкурси за заемане на академични длъжности в УАСГ

26.05.2023

 В държавен вестник бр.46/26.05.2023г. е публикувана следната обява:

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва:

главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, по дисциплини „Инженерна геодезия“, „Вертикално планиране“ и „Подробни

устройствени планове“, за нуждите на катедра „Приложна геодезия“ – един, със срок 2 (два) месеца;

главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия за нуждите на катедра „Техническа механика“ – един, със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи по конкурсите се подават в отдел „Човешки ресурси“, кабинет №202, сграда Ректорат, бул. „Христо Смирненски” №1, гр. София, тел.   02/866-90-54.Source: "Човешки ресурси"