Home / Staff / Vacancies /

Обява за конкурси за заемане на академични длъжности в УАСГ

03.11.2023

 В Държавен вестник брой 92/03.11.2023г. е публикувана следната обява:

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва:

доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за нуждите на катедра „Интериор и дизайн в архитектурата“ – два, със срок 3 (три) месеца;

доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, по Строителни конструкции (Стоманобетонни конструкции), за нуждите на катедра „Масивни конструкции“ – един, със срок 2 (два) месеца;

доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, по Стоманени и комбинирани мостове, за нуждите на катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции“ – един, със срок 2 (два) месеца;

главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за нуждите на катедра „История и теория на архитектурата“ - два, със срок 3 (три) месеца;

главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за нуждите на катедра „Обществени сгради“ – един, със срок 2 (два) месеца;

главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за нуждите на катедра „Технология на архитектурата“ - един, със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи по конкурсите се подават в отдел „Човешки ресурси“, кабинет №202, сграда Ректорат, бул. „Христо Смирненски” №1, гр. София, тел.   02/866-90-54.Source: "Човешки ресурси"