Начало / Наука и проектиране / Направление "Научни изследвания" / Проекти / Текущи проекти

Текущи проекти

Проект BG05M2OP001-1.002-0019
2018 - 2023

УАСГ е партнъор по проект „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“.
 

Супер-високоякостни бетони – алтернатива за изграждане на високи сгради и транспортни съоръжения в Р. България.
2010 - 2013

Проектът цели създаването, изследването и установяване на предпоставки за приложение на нов вид строителен материал - супер-високоякостен бетон (СВБ), чийто якости (до около 375 МРа) и дълготрайност го правят алтернатива на други конструкционни материали (например стомана) при строителството на сложни транспортни и хидротехнически съоръжения, на високи сгради, резервоари и др.п.

The OBSERVE project
2010 - 2013

The OBSERVE project - Strengthening and development of Earth Observation
activities for the environment in the Balkan area

Petros Patias1, Petar Penev2, Vassilios Tsioukas1, Charalambos Georgiadis3
1School of Rural and Surveying Engineering, Aristotle University of Thessaloniki,
Thessaloniki, GREECE, patias@topo.auth.gr, tsioukas@topo.auth.gr
2University of Architecture, Civil Engineering & Geodesy, Sofia, BULGARIA,
ppenev@gmail.com
3School of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki,
Thessaloniki, GREECE, harrisg@civil.auth.gr

Пространствената памет на селищата като инструмент за изследване и стратегическо планиране
2010 - 2013

Основната цел на проекта е създаване на методика за комплексно изследване и прогнозиране на развитието и трансформациите на урбанизирана среда с многопластов исторически ресурс чрез пилотен модел „Генотип на селище” за интерпретация на пространствената памет на селищата като инструмент за стратегическото им планиране.