Home / Research / General Information / Projects / Running Projects

Running Projects

Project BG05M2OP001-1.002-0019
2018 - 2023

„Clean technologies for sustainable environment – waters, waste, energy for circular economy“
 

Супер-високоякостни бетони – алтернатива за изграждане на високи сгради и транспортни съоръжения в Р. България.
2010 - 2013

Проектът цели създаването, изследването и установяване на предпоставки за приложение на нов вид строителен материал - супер-високоякостен бетон (СВБ), чийто якости (до около 375 МРа) и дълготрайност го правят алтернатива на други конструкционни материали (например стомана) при строителството на сложни транспортни и хидротехнически съоръжения, на високи сгради, резервоари и др.п. Същевременно, това е материал, който отговаря на политиката за устойчиво развитие посредством намаляване на необходимостта от поддръжка и рехабилитация на съоръженията, което означава по-малък дял на използваните ресурси и енергия, т.е по-малък натиск върху околната среда, както и по-дълъг експлоатационен цикъл.

The OBSERVE project
2010 - 2013

The OBSERVE project - Strengthening and development of Earth Observation
activities for the environment in the Balkan area

Petros Patias1, Petar Penev2, Vassilios Tsioukas1, Charalambos Georgiadis3
1School of Rural and Surveying Engineering, Aristotle University of Thessaloniki,
Thessaloniki, GREECE, patias@topo.auth.gr, tsioukas@topo.auth.gr
2University of Architecture, Civil Engineering & Geodesy, Sofia, BULGARIA,
ppenev@gmail.com
3School of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki,
Thessaloniki, GREECE, harrisg@civil.auth.gr

ПРОСТРАНСТВЕНАТА ПАМЕТ НА СЕЛИЩАТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ
2010 - 2013

Основната цел на проекта е създаване на методика за комплексно изследване и прогнозиране на развитието и трансформациите на урбанизирана среда с многопластов исторически ресурс чрез пилотен модел „Генотип на селище” за интерпретация на пространствената памет на селищата като инструмент за стратегическото им планиране.