Home / International office / International exchange programmes / Projects /

УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ - UE4SD

2014 - 2016

Ориентирано към бъдещето висше образование за един по-добър свят
Една нова образователна инициатива възнамерява да промени начина, по който се осъществяват ученето и преподаването на университетско ниво, така че да предоставят на студентите нужните им умения за противодействие на увеличаващите се социални, икономически и екологични неравнопоставености.

“Университетски преподаватели за устойчиво развитие” (UE4SD) е проект, който обединява 55 партньорски организации - главно университети - от 33 страни от Европа, за да преосмислят учебните си програми и възможностите им да обхванат проблематиката на устойчивото развитие. Тригодишният проект, финансиран от Европейската комисия в рамките на Програмата за учене през целия живот - Академични мрежи ЕРАЗЪМ, ще се фокусира върху свързването на образованието за устойчиво развитие с необходимостта от общо повишаване на качеството на висшето образование. UE4SD ще се стреми към обновяване на академичната практика и на учебните програми чрез създаването на възможности за университетските преподаватели да развиват своята професионална компетентност и способностите си за академично лидерство, свързани с образованието за устойчиво развитие. С други думи, проектът ще подкрепя колегите-преподаватели в усилията им да подготвят студентите, независимо от тяхната област и специализация, да разбират и да прилагат на практика своята професионална и глобална отговорност за постиагне на устойчиво развитие. В крайна сметка той ще се стреми да допринесе за пренасочване на висшето образование по начин, който го прави по-ориентирано към бъдещето и способно да подпомогне изграждането на един по-добър свят.
Проектът е иновативен, тъй като все още малко се знае за това как може да се подкрепи и повиши компетентността на университетските преподаватели в областта на образованието за устойчиво развитие. За преодоляването на тази бариера партньорите ще извършат проучвания в собствените си страни, като ще установят и анализират съществуващите възможности за професионално развитие в областта на образованието за устойчиво развитие на национално и регионално ниво.
Събраната и систематизирана информация ще послужи за изготвяне на четири регионални доклада и на обобщен доклад за състоянието това образование във всички 33 страни-участнички. Идентифицираните водещи практики ще бъдат в основата на специална публикация и на новоизграден виртуален ресурсен център. Тези ресурси ще подкрепят и създаването на Академия за образование за устойчиво развитие, която ще има за цел да подпомогне институциите на висшето образование в дейността им по промяна на учебните програми в областта на образованието за устойчиво развитие и за професионално развитие.
Дейностите на UE4SD са тясно свързани с обединението COPERNICUS Alliance, с Европейската мрежа на висшето образование за устойчиво развитие, и с Договора за висше образование Rio+20, иницииран по време на Конференцията за устойчиво развитие на ООН в Рио да Жанейро през 2012. Проектът се ръководи от Университета на Глостър, Великобритания, в тясно сътрудничество с три основни партньорски организации: Независимия университет на Мадрид (Испания), Карловия университет (Чехия), и Университет Льофана на Люнебург (Германия).
Два български университета – Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и Лесотехническият университет (ЛУ), са партньори в проекта UE4SD и ще споделят и сравняват професионалния си опит с останалите партньорски институции в областта на образованието за устойчиво развитие.
За повече информация:
електронен адрес: ue4sd@glos.ac.uk;
уеб страница: http://www.ue4sd.euAttachmentsПрессъобщение -януари 2016
доц. д-р арх. Елена Димитрова

Факсимиле на прессъобщение4
доц. Елена Димитрова