Home / International office / International exchange programmes / Projects

Projects

УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ - UE4SD
2014 - 2016

Ориентирано към бъдещето висше образование за един по-добър свят
Една нова образователна инициатива възнамерява да промени начина, по който се осъществяват ученето и преподаването на университетско ниво, така че да предоставят на студентите нужните им умения за противодействие на увеличаващите се социални, икономически и екологични неравнопоставености.

AUSMIP+ - програмата Erasmus Mundus
2011 - 2015

В резултат на успешно кандидатстване по програма Erasmus Mundus (Акция 2, направление 2, етап 2) УАСГ е партньор в европейски проект AUSMIP+ за многостранно сътрудничество, позволяващ осъществяването на мобилност за докторанти, пост-докторанти, академичен и административен персонал на участващите университети.

URBAN INNOVATIONS NETWORK
2011 - 0000

CIII-SK-0606-01-1112 - CEEPUS III