Начало / Международна дейност / Новини /

NextGen Engineers - курсове за напреднали BIP - 17-31 август 2024 г.

08.05.2024

В нашия двуседмичен интензивен курс ще се впуснете в преодоляване на сложни инженерни предизвикателства, използвайки съвременни инструменти и установявайки тяхната научна значимост в рамките на съществуващи интердисциплинарни проекти с акцент върху устойчивостта, използвайки съвременни инструменти и съобразявайки проектите си с Целите за устойчиво развитие (ЦУР). Този курс предлага задълбочено навлизане в специализирани теми от областта на строителното инженерство, като гарантира, че ще разработвате решения, които са не само иновативни, но и устойчиви.

Краен срок за кандидатстване 23 май 2024 г. 

Формуляр за кандидатстване: тук

Проучване на текущите разработки в областта на визуализацията, моделирането, оценката на реакциите, анализа и симулационните методи за целите на устойчивото развитие.

Тази година нашият курс ще ви потопи в най-съвременните теми в областта на строителното инженерство, ще проучите последните постижения в използването на полимер-модифицирани бетони, както и симулацията, усъвършенстваното моделиране и оптимизационното проектиране за надеждност и ефективност на строителните конструкции, оценявайки тяхната устойчивост във връзка с повишената абстрактност и намалената размерност. Освен това ще се запознаете с предизвикателствата и решенията, свързани със силите на вятъра върху сградите и конструкциите, което е съществен фактор за устойчивото и гъвкаво проектиране. Ще се справите със сложността на исторически и съществуващи зидани конструкции, като прилагате усъвършенствани техники за моделиране, за да оцените и подобрите тяхната дълготрайност и безопасност при различни условия на натоварване, включително сеизмични събития. Ще бъдете обучени в използването на най-съвременни методи за проектиране, анализ и симулация, като се набляга на интегрирането на устойчиви практики при запазването и модернизирането на съществуващи структури, което съответства на целите на устойчивото развитие чрез минимизиране на използването на ресурси и разширяване на полезността на изградените активи.

Тази година курсът ни прави значителна крачка напред, като интегрира Целите за устойчиво развитие (ЦУР) в учебната си програма. Разбирайки решаващата роля на инженерите в изграждането на устойчиво бъдеще, ние вплитаме принципите на устойчивостта във всички модули на нашия курс. Благодарение на тази интеграция ще се научите да подхождате към инженерните предизвикателства не само с напреднали технически умения, но и с внимание към тяхното въздействие върху околната среда, социалната справедливост и икономическата жизнеспособност.

Международен експертен опит и посещения на място
Нашият курс ви дава възможност да се запознаете с текущи изследователски проекти и тенденции в международното развитие, като надхвърля техническите умения, насърчава мултидисциплинарния подход и ви насърчава да мислите критично за ролята на инженерните науки в решаването на глобални предизвикателства. Ще имате възможност да се учите от международни експерти, да участвате в посещения на място с екскурзии до строителни обекти и/или водещи компании и да участвате в групови проекти, които симулират реални инженерни задачи.
Актуалното състояние на техниката по горепосочените теми ще бъде представено в лекциите и допълнено от индивидуални гост-лекции на международни експерти. Специални теми по отделните тематични области ще бъдат разработени съвместно с участниците в рамките на груповия проект. Освен това чрез интердисциплинарното сътрудничество между участващите членове ще се търси отговор на сложни и технически предизвикателни инженерни въпроси.

Имате ли желание да...
да се свържете със съмишленици и да създадете приятелства,
да научите нещо ново,
да се потопите в международната атмосфера и немската култура/традиция
да направите нещо различно?
... тогава кандидатствайте СЕГА и направете първата стъпка към това да станете лидер в областта на устойчивото инженерство.

!! КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УАСГ:

  • 2 студенти от Строителен факултет или от Факултета по транспортно строителство (до изчерпване на местата)
  • завършен 2-ри курс на обучение, като предимство се дава на студенти от по-горен курс на обучение
  • среден успех минимум 4,00


Финансиране по програма "Еразъм+" за участниците в BIP: дневната стипендия за студенти е 79 евро (за 5-14 дни) и 56 евро (за 15-30 дни).

За повече информация, моля, пишете на: gribneva_int@uacg.bg или aceint@uacg.bgИзточник: Bauhaus Summer School