Начало / Международна дейност / Новини /

Втора покана за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика по Програма Еразъм+

04.05.2018

Център за международна дейност и мобилност /ЦМДМ/ обявява Втора покана за набиране на кандидати за студентска мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за академичната 2018-2019 г.

В срок до 1.06.2018 г., 17ч. студентите подават в ЦМДМ, каб. 206, Ректорат, следните документи:

1. Формуляр за кандидатстване - попълва се електронно и се изпраща по мейл на aceint@uacg.bg. След това се разпечатва, подписва и оставя в каб. 206, ЦМДМ в посочения срок.
2. Справка за успех - удостоверяваща курса, степента на обучение и средния успех от следването до последен завършен семестър вкл. (не по-нисък от мн.добър 4,50); Попълва се от студента само с личните данни без да се изчислява успех и се предава в ЦМДМ. Справката по служебен път се изпраща на факултетната канцелария за изчисляване на успех. Дипломантите трябва да подадат документи преди явяване на дипломна защита. Докторантите представят копие от решението за зачисляване в докторантура;
3. Сертификат за владеене на чужд език - ниво мин. В2 (копие);
4. Уверение за статут на студента;
5. Писмо-покана от работодател (ако е приложимо, не е задължително при кандидатстване на първи етап)

За повече информация - Международна дейност/Еразъм+ Програмни страни/Студентска мобилност с цел практика: http://www.uacg.bg/?p=422&l=1