Начало / Библиотека / Структура и статут на Библиотеката

Структура и статут на Библиотеката

СТАТУТ:

 • Библиотечно-информационният, научен и образователен център (БИНОЦ) е част от структурата на Университета по архитектура, строителство и геодезия, в който се комплектува, каталогизира, съхранява и се предоставя за ползване библиотечно-информационния фонд на УАСГ.
 • БИНОЦ обслужва преподавателския състав, студентите и служителите на УАСГ.
 • Всички външни потребители могат да ползват само читалните.

БИНОЦ при УАСГ разполага с ценна техническа, справочна и друга литература, актуални периодични издания и електронни източници.

 

СТРУКТУРА:

Оперативното ръководство на БИНОЦ при УАСГ се осъществява от Ръководител.

БИНОЦ разполага с високо квалифициран персонал от библиотечни специалисти, които са специализирани в определени дейности.

Различните видове дейности са организирани в следните направления и отдели: 

 

 НАПРАВЛЕНИЕ “Комплектуване, каталогизация и управление на библиотечния фонд”:

 

 • Комплектуване на книги,
 • Електронни носители на информация,
 • Периодични издания и др.материали
 • Книгообмен
 • Каталогизация
 • Финансова отчетност

 

НАПРАВЛЕНИЕ “Библиотечно-информационно обслужване и фондове”:

 • Библиотечно-информационно обслужване
 • Международно и междубиблиотечно книгозаемане
 • Поддържане на система от хранилища и читални
 • Развиване на научно-информационна, библиографска и издателска дейност
 • Провеждане на индивидуално и групово обучение за повишаване на информационната компетентност

 

НАПРАВЛЕНИЕ "Дигитализационна дейност и информационни технологии"

 • Осигуряване в електронен вид на издания, автореферати на дисертации и дигитализация на други материали в помощ на учебния процес
 • Осигуряване защита на авторските права на дигитализираните издания чрез организационни и технически средства
 • Администриране на информационните технологии в БИНОЦ

 

 
 
вр.и.д. РЪКОВОДИТЕЛ на БИНОЦ:
Цветана Георгиева
e-mail:  cvgeo_lib@uacg.bg
 
ОТДЕЛ „ Комплектуване и каталогизация“:
Цветана Георгиева – библиотекар 
Сектор Комплектуване на книги
e-mail : cvgeo_lib@uacg.bg
 
Ирина Александрова – библиотекар 
Сектор Комплектуване на периодични издания
e-mail : aleksandrova_lib@uacg.bg
 
ОТДЕЛ „ Регистрация и Заемна служба“ :
Нели Кайкова – библиотекар
Сектор Заемане за дома, Сектор Читални
e-mail : kaykova_lib@uacg.bg
 
Ивайло Дончев – библиотекар
Сектор Заемане за дома, Сектор Читални
e-mail : idonchev_lib@uacg.bg
 
ОТДЕЛ „ Справочно – информационна и библиографска дейност“:
Зорница Димитрова – библиограф–информатор 
e-mail : zdimitrova_lib@uacg.bg
 
ОТДЕЛ „Дигитализационен център и информационни технологии”: 
инж. Божан Ганев – системен администратор 
e-mail : bganev_lib@uacg.bg