Начало / За Университета / Служби и отдели към Ректората / Отдел "Докторанти и продължаващо обучение"

Отдел "Докторанти и продължаващо обучение"

Отдел „Докторанти и продължаващо обучение“ осъществява оперативната дейност и има
координиращи функции, свързани с приемането на докторанти (български граждани), с
обучението и защитата на докторантите, издава дипломите и ги регистрира в НАЦИД. Отделът
поддържа досиета на всички докторанти, като ги окомплектова със заповеди, индивидуални
учебни планове, протоколи, отчети, атестационни карти, платежни документи, за времето от
приемането, по време на обучението и до защитата. На основание решенията на факултетните
съвети изготвя и съгласува заповедите за зачисляване, отчисляване, за прекъсване и
възстановяване на обучението, за промяна на формата на обучение, за удължаване на срока на
докторантурата. Отделът поддържа електронно досие на докторанта, съхранява и завежда
регистрационната книга на издадените дипломи и регистъра на издадените дипломи в
електронен вид. Отделът приема документите за кандидатстване на докторантите (български
граждани) по време на двете докторантски сесии, а по време на цялата учебна година – на
докторантите на самостоятелна подготовка (български граждани). Предоставя данни за
редовните докторанти по държавна поръчка към сектор „Стипендии“, както и данни, свързани
с актуалния статус на докторантите към Университетския център за информационни
технологии и дистанционно обучение. Обобщава заявките на факултетите за прием и ги
изпраща в МОН, подготвя обявата за конкурсите на редовните и задочни докторанти по
държавна поръчка (български граждани) и я изпраща в Държавен вестник, а впоследствие я
публикува на страницата на УАСГ. Отделът предоставя информация на заинтересованите лица,
на външни институции (МОН, НАОА, НАЦИД), на ръководството на университета, изготвя
справки и анализи, свързани с обучението в докторантура, участва в актуализацията на
вътрешно-нормативните документи, касаещи докторантските процедури. Организира курс по
Академично писане и научна комуникация за докторантите от УАСГ.
Отделът координира приема на студентите (български граждани) в кратките магистърски
програми след завършено висше образование, изготвя заповедите на приетите студенти и ги
предоставя на факултетните канцеларии за записване.