Начало / За Университета / Служби и отдели към Ректората / Финансово-счетоводен отдел

Финансово-счетоводен отдел

 Дейности на финансово – счетоводен отдел

Изготвяне на правилник за съставянето, приемането иизпълнението на бюджета на УАСГ, съгласно Закона за публичните финанси.

Изготвяне на счетоводна политика на УАСГ, съгласно Закона за счетоводството.
Всички дейности по бюджета на ВУ, Секторите СС и СО, ЦНИП – дейност „Наука“ и дейност „Проектиране“, консолидиране на отчетите.

Одобряване на разходите и контрол по приходите на всички структурни единици.
Изграждане на счетоводната методология и постоянното и допълване.


Нормативна база – постоянно променящя се, а в послединте две години въвеждане на нов сметкоплан и следващите от него промени.


Обслужване на всички оперативни и международни програми, на които ръководители са преподаватели в УАСГ.


Обслужване на договори „Еразъм+“, договор с РСърбия и договор с Виетнам.


Договори „Еразмус Мундос“ и „Университетски преподаватели за устойчиво развитие“.

Договори по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в процес на приключване - „Европейски стипендии“, „Европейски практики“ , две на факултетно ниво – АФ и СФ, две на ниво Ректорат.

Нови като продължения на предходните по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ - „Европейски стипендии“ и „Европейски практики“.

Предстоящи по ОП „Региони в растеж 2014-2020“.

Европейски научно-иследователски програми – 2 броя и предстоящи.

Изготвяне на поредица от справки и друга информация при одитиране от Сметната плата за заверка на ГФО, АДФИ, НОИ и НАП, както и одитиране от други институции, във връзка с Оперативните програми, научно-иследователски и Международни програми. Изготвяне на информация за последните от 3 до 5 години, във връзка с кандидатстване по същите.

Получаване на голям обем писма на МФ, МОН и други институции за прочит, обсъждане и изпълнение. След обработката на информацията, изготвяне на отчети / по 3 отчетни групи, с 6 дейности / и Баланс , състоящи се от голям брой съпътстващи основните отчети справки. Изготвяне на консолидирани отчети за НСИ и подаване на данъчна декларация по ЗКПО.

Съгласно указания на МФ изграждане и постоянно допълване на допълнителна отчетност, при която всяка стопанска операция води до няколко записвания и записвания в повече от една счетоводна база.

Работа с изцяло нова версия на счетовдния продукт, във връзка с необходимата информация за МОН, с голяма аналитичност.

Работа с 280 синетитчни сметки, с голям аналитичен разпад и 70 параграфа.
Постоянно дообучение на служителите без откъсване от работното място, като обучението на един служител продължава в рамките на една година, политика за обучение на млади кадри.

Изготвяне и подаване на координатор обществени поръчки информация за профила на купувача и годишна справка за АОП .

Искане на информация за задлъжнялостта на доставчиците на УАСГ, от НАП и Агенция Митници, и нов етап с оправомощено лице и работа с информационна система.

Във връзка с изискванията на одитиращите органи, за наблягане върху дейностите по опазването имуществото на УАСГ, извършването на инвентаризации в края на всяка отчетна година, преди годишното приключване, на всички активи и разчети, при твърде ограничено време за структурата на УАСГ. Това е време за реална проверка и осчетовдяване на резултати.

Предстоящо привеждане в действие на решението на МС за начисляване на Амортизационни отчисления.

Поддържане на нова функционалност на системата „Себра“
Изготвяне на информация за последните от 3 до 5 години, във връзка с кандидатстване по Оперативни програми , научни проекти и други международни проекти.

Качване на страницата на УАСГ на финансова информация.

Всички дейнсти са обвързани със срокове, което налага много стройна организация на планиране на годишните отпуски и взаимна заменяемост на човешките ресурси.