Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидротехника и хидромелиорации / Канцелария /

доц. д-р инж. Мария Маврова-Гиргинова

Хидротехнически факултет, Катедра Хидротехника и хидромелиорации - Ръководител катедра

Хидротехнически факултет, Катедра Хидротехника и хидромелиорации

доц. д-р инж. Мария Маврова-Гиргинова
Кабинет A425
Приемно време

Поправителна дата

петък 18.02.2022 от 13:00 в Teams

Телефон +359 889 884 321
E-mail margir_fhe@abv.bg

Образование

Доктор-инженер 1998г., УАСГ - София Защитена дисертация на тема: „Идентификация на поведението на бетонови язовирни стени в анализа на сигурността им с приложения на метода на изкуствените невронни мрежи” Магистър-инженер, специалност „Хидротехническо строителство” 1985г., УАСГ - София

Езици

Компетентност за четене, разговор и писане от 1 до 5 (1-отлични, 5-слабо) • Английски 1 1 2 • Руски 1 1 1

Професионални умения

Повече от 20 години преподавателска дейност в УАСГ в областта на: •Проектиране на Хидротехнически съоръжения; •Числено моделиране на напрегнатото и деформирано състояние на високи язовирни стени; •Идентификация на поведението на язовирни стени в етап на експлоатация; Обратен анализ. •Експлоатационна надеждност и техническа диагностика на хидротехническите съоръжения; •Анализ на риска, обусловен от хидротехнически съоръжения. •Анализ и управление на риска от наводнения. •Развиване на съвременни математически методи и информационни технологии в хидроинженерството; Приложения на изкуствени невронни мрежи. Ръководство и участие в разработването на повече от 40 научни, научнопрактически и проектантски задачи. Значителна по обем консултантска и експертна дейност в областта на хидротехническото строителство

Публикации

Mаvrova-Guirguinova M., D.Pencheva, M.Belyashka. Maps in the Context of the European Flood Risk Directive- Third International Conference on Cartography and GIS, Nessebar, June 15–20, 2010. Mаvrova-Guirguinova M., I.Filkov. Preliminary Flood Risk Assesment In Bulgaria - Fourth Bulgarian - Austrian Seminar “Flood Risk Directive: Austrian and Bulgarian Approaches to Implementation”, Sofia, October 29-30, 2009 Mаvrova-Guirguinova M., M.Belyashka, D.Pencheva. Directive 2007/60/ЕC for Flood Risk Management in the Context of the Common Approach of EU for Disaster Prevention, Special edition of BULAQUA Magazine, 2009 Popov Tz., М.Мavrova-Guirguinova, J.Vulchanova, B.Grozdanov, J.Jelev Guide for the Risk Assessment and the Materially Requirements to the Investigations of Potential Dangerous Objects, United Nations Development Programme for Bulgaria & Ministry of emergency situations, 97p., First Edition, 2008, Sofia Маvrova-Guirguinova M. Soft Computing Approaches for Dam Behavior Identification: Vucha Dam Case, Symposium: Operation, rehabilitation and up-grading of dams, ICOLD 2008, Sofia. Маvrova-Guirguinova M. A Study of Wind Waves Forecasting in The Black Sea Shallow Waters by Neural Network Modelling-European Geosciences Union General Assembly 2008-Vienna, Austria Mavrova-Guirguinova M., N.Valchev. Compatibility and Accuracy of Different Approaches for Wind Wave Modelling: Western Black Sea Shelf Case- CoastLab2008, Bari, Italy Маvrova-Guirguinova M., K.Galev Wind Wave Dimensions Estimation based on ANNs European Geosciences Union General Assembly 2007-Vienna, Austria Maradjieva M., M. Mavrova-Guirguinova Risk Analysis of Potential Failure of Embankment Dams based on Fuzzy Inference -The 7th International Conference on Hydroinformatics HIC 2006- Nice,France Maradjieva M., M. Маvrova-Guirguinova, V.Zaharieva. Risk-Based Analysis of Potential Failure of Rockfil Jovkovzi Dam Presented by Different Overtopping Scenarios- Proc.of Second Bulgarian-Austrian Seminar on Hydraulic Engineering and Environment, Sofia, 27-28 October 2005. Mavrova-Guirguinova M., A. Traikov, O. Todorov . Analisys of Arch Dam Ardino for Temperature Change – Proc. of International conference on Design and Construction of Buildings and Structures- DCB 2004, Plovdiv. Maradjieva M., M. Маvrova-Guirguinova. Approaches of Risk Level Estimation in Spillways Operation– Part ІI , Examples, BULAQUA, 2, 2004. Maradjieva M., M. Маvrova-Guirguinova. Approaches of Risk Level Estimation in Spillways Operation– Part І: Methodology, BULAQUA,1,2004. Mavrova-Guirguinova M., Up-to-Date Methods to Assign an Acceptable Risk for Embankment Dams, ANNUAL of UACEG, Vol.XL, scroll VІ, 2002-2003. Mavrova-Guirguinova M., A. Traikov. Influence of the Anchoring Depth on the Overall Stability of Concrete Dams – Proc. of International conference VSU'2004, Sofia. Traikov A., M. Mavrova-Guirguinova, O. Todorov. Structural Analysis of Ardino Arch Dam – Proc. of International conference VSU'2004, Sofia. Mavrova-Guirguinova M., A. Traikov. Reconstruction of Beli Iskar Dam Based on Prestressed Anchoring in the Rock Base - Proc. of Bulgarian-Austrian Seminar on Safety of Hydraulic Structures, Sofia, 30th–31st October 2003. Maradjieva M., M. Маvrova-Guirguinova. Risk Analysis of Site-Channel Spillways in Operation, ANNUAL of UACEG, Vol.XL, scroll VІ, 2003. .

Учебни материали

Информация
Фото галерия

  • 2017 HPP Freudenau
  • 2017 river Liesing