Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Канцелария /

проф. д-р инж. Милчо Лепоев

Факултет по транспортно строителство, Катедра Железници

проф. д-р инж. Милчо Лепоев
Кабинет Б751
Приемно време

Четвъртък, 15:00-16:00h.

Телефон 9635245/647 gsm: 0888 738934
E-mail mlepoev_fte@uacg.bg
Семейно положение женен

Лекционни курсове

1. Лекционен курс по Горно строене и поддържане на железния път за студентите от сп. Транспортно строителство - 4 курс

2. Лекционен курс по Високоскоростни ж.п. линии за студентите от сп. Транспортно строителство - 4 курс

3. Лекционен курс по Безопасност, управление и нормативни документи в железопътния транспорт за студентите от сп. Транспортно строителство - 5 курс

4. Общ курс по Железници за студентите от сп. Транспортно строителство - 3 курс

5. Общ курс по Пътища и железници за студентите от сп. Хидротехническо строителство - 3 курс

Образование

1979 – 1982 ПЖИ "Тодор Каблешков", полувисше, специалност "Строеж, поддържане и възстановяване на жп линии"

1985 – 1991 Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС), строителен инженер по транспортно строителство – железопътно строителство,(магистър)

2006 Университет по архитектура строителство и геодезия (УАСГ) Доктор по научна специалност 02.15.11 "Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения" Тема: "Рециклиране на употребяван железопътен баласт и строителни отпадъци"

2007 - доцент по научна специалност 02.15.11 "Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения"

2012 - професор в професионално направление 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия" научна специалност "Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения"

Езици

немски, руски, чешки

Научни интереси

Високоскоростни ж.п. линии; Рециклиране на строителни отпадъци; Рециклиране на баласт; Горно строене на железния път; Екология; Проучване и проектиране на ж.п. линии;

Членство

1991 – Член на Национално сдружение "Общество на инженерите по железния път"

2002 - Член на UEEIV (Европейски съюз на железопътните инженери)

2005 - Евроинженер (UEEIV) 

2006 - Член на Национален експертен технически съвет към МРРБ 

2007г. - Член на консултативния съвет по направление Подобряване комплексното транспортно обслужване на гр. София и прилежащата крайградска зона към Железопътна администрация

2007 - Член на КИИП /Камара на инженерите по инвестиционно проектиране/

2009 - Член на редакционната колегия на списание "Железопътен транспорт"

 2009 - Член на Специализиран технически съвет към ДП "Национална компания железопътна инфраструктура" 

2010 - Член в Експертно-технически съвет към ДП "Национална компания железопътна инфраструктура" 

2010 - Член на Управителния съвет на Национално сдружение "Общество на инженерите по железния път"

2010г. - Председател на сертификацонно бюро в България към UEEIV

2011г. - Член на управителния съвет на Научно-техническото дружество по транспорт към СДНТ.

2011г. - Член на ОСЖД.

2012г. - Председател на Научно-техническото дружество по транспорт към СДНТ.

2012г. - Член на редакционния съвет на списание "Транспортно строителство & инфраструктура"

2013г. - Член на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югозападен район към Министерство на регионалното развитие и блатоустройството

2014г. - Член на Сдружение "Български форум за транспортна инфраструктура"

2014г. - Член на Управителния съвет на Сдружение "Български форум за транспортна инфраструктура"

2014 г.  - Член на обществен съвет в подкрепа на българските железници

 

 

 

Участие в научно-изследователски проекти

1996 - Инструкция за приемане и окачествяване на елементите от горното строене на железния път - НИТИЖТ

1996 - Разработване на техническа документация на шаблони за приемане и окачествяване на елементите от горното строене на железния път - НИТИЖТ

1997 - Проект "Разработване на технология за подновяване на железния път по разделен способ" - НИТИЖТ

1998 - Анализ на качеството на доставените материали за железния път - НИТИЖТ

1999 - Конструктивни подобрения на скрепление ПАК - 68И - НИТИЖТ

2001г. - ТС- БДЖ 00-021-2001 "Камък трошен рециклиран за конструктивни пластове на земно платно на ж.п. линии - фракция от 0мм до 32мм"

2001г. - ТС - БДЖ 00-022-2001 "Камък трошен (баласт), рециклиран за ж.п. линии- фракция от 22,4мм до 63мм"

2007г. - "Комплексен анализ на релси тип S33" с възложител ж.п. секция Пловдив към НКЖИ

2008 - Възможности за коригиране на някои толеранси и допустими стойности на неизправностите на железния път - НКЖИ

2009г. - Натурно статично изпитване на стоманен мост на км 133+334 в междугарието Самоводене - Велико Търново по ж.п. линията Русе - Подкова - ДП"НКЖИ"

2009г. - Натурно статично изпитване на стоманен мост на км 292+920  в междугарието Поликраище - Горна Оряховица по ж.п. линията София - Варна - ДП"НКЖИ"

2010г. - ТС - ЖИ 020-2010 "Връзки за ж.п. релси тип 49 Е1 и 60 Е1"

2010г. - ТС - ЖИ 019-2010 "Реброви подложки за железен път от валцуван стоманен профил"

2010г. - ТС- ЖИ 018-2010 "Траверси дървени обикновени за нормални (1435мм) ж.п. линии"

2010г. - Динамично изпитване на 6 броя предварително напрегнати моноблокови траверси СТ- 6 съгласно EN 13230 - 2:2003 - Център за научни изследвания и проектиране към УАСГ

2010г. - Натурно изпитване на стоманен мост на км 146 + 762 по IV ж.п. линия - Дебелец - Соколово - ДП"НКЖИ"

2011г. -  ТС  - ЖИ 022 - 2011 Съединение за блокиране на езиците на железопътните стрелки

2011г. - ТС- ЖИ 023 - 2011 Железопътни релси тип 49 Е1 (49кг/м) и 60 Е1 (60кг/м)

2011г. - Натурно статично изпитване на стоманен мост на км 119 + 138 в междугарието Янтра  - Горна Оряховица по 4-та ж.п. линия Дунав мост - Подкова - ДП"НКЖИ"

2012г. - Оценка и обобщен анализ на обект "Реконструкция и електрификация на жп линия Димитровград - Свиленград, фаза 4.1: Димитповград - Харманли" Участък № 3 - гара Симеоновград от км 253+650 до км 259+400 - вариант през гарата без разделни постове

2014г. - Установяване технически параметри на наставови връзки с 4 и 6 отвора, означени с S49 и 49Е1, съгласно ТС ЖИ 020 - 2010г. ЦНИП при УАСГ

2014г. - Установяване годността на ж.п. стрелки ОД 1:9 R300 - 2 броя съглсано БДС 2873-75г ЦНИП при УАСГ

2015г. - договор БН - 175/2015г. Научно-изследователска тема:"Изследване на поведението на стоманени железопътни мостове с пътна конструкция от отворен тип при изграждане на стоманобетонна от затворен тип, обединена за съвместна работа с елементи от старата конструкция" ЦНИП при УАСГ

2020, “ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКСПЛОАТИРАНИ КОМБИНИРАНИ МОСТОВЕ В БЪЛГАРИЯ”, Финансиране: ЦНИП при УАСГ (договор №234/20), позиция: член на екипа

2020 “ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ХОРИЗОНТАЛНИТЕ НАПРЕЧНИ ИНЕРЦИОННИ СИЛИ ОТ ТРАФИК ЗА НАДЛЪЖНИТЕ ГРЕДИ НА СТОМАНЕНИ ЖП МОСТОВЕ С ОТВОРЕНА ПЪТНА КОНСТРУКЦИЯ”, Финансиране: ЦНИП при УАСГ (договор №231/20), позиция: член на екипа

2023, "СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИ ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ТОВАРНИ МОДЕЛИ С ОГЛЕД КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЖП ЛИНИИТЕ В Р. БЪЛГАРИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ", Финансиране от ЦНИП при УАСГ, Дог. БН-282-23, позиция: Р-л на екипа

2023, "АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПЕШЕХОДНИ ВЪЖЕНИ МОСТОВЕ В БЪЛГАРИЯ", Финансиране от ЦНИП при УАСГ, Дог. БН-281-23, позиция: член на екипа

07.2023 "Наредба за проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване" в Столична община, Р-л на Екипа по изготвяне на наредбата

2014-2020 ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" и МСЕ (Механизъм за Свръзване Европа), Сектор "Транспорт" - Повишаване на инженерно-техническия капацитет на звената за подготовка, управление и изпълнение на проекти.

Участие в проектиране и строителство

2001 - 2005 Подновяване на железни пътища в Република България PHARE LSIF 9811-01 в отсечките "Вакарел - Веринско", "Бутово - Павликени" и "Зимница - Стралджа - Царковски"

2004 - Разработване на проект за рециклиране на строителни отпадъци на територята на Столична община

Участие в международни проекти

2001 - Проект по програма Phare LSIF BG9811-01 "Реконструкция на железния път в междугарията "Зимница - Стралжа - Церковски" за скорости 160 км./ч.

2006 - Рецензент на проект "Рехабилитация на международен транспортен коридор "Пловдив - Свиленград" за скорост 160 км./ч.(участък "Крумово - Първомай")

2013 - Проект "Модернизация на железопътен участък Септември - Пловдив: част от Трансевропейската железопътна мрежа" - консултант координатор

2020 - Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2 - Консултант координатор

Научни и академични длъжности

1994 - 2000 Научно-изследователски и технологичен институт по ж.п. транспорт, научен сътрудник

1998 - 2000 УАСГ, кат. "Железници", хоноруван асистент

2000 - 2006 УАСГ, кат. "Железници", гл. асистент

2006 - УАСГ, катедра Железници, доктор

2007 УАСГ, кат. "Железници", доцент

2007 УАСГ, член на факултетния съвет на Факултета по транспортно строителство

2012 УАСГ, кат. "Железници", професор

2013 УАСГ, член на академичния съвет

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Железен път, Релсов път, Релса, Траверса, Баласт, Трошен камък Рециклиране, Екология, Преработка на строителни отпадъци, Високоскоростни ж.п. линии

Други длъжности и дейности

2021 Член на Експерен съвет по устройство на територията към НАГ - Столична община

2020 Ръководител на катедра "Железници", ФТС в УАСГ

2013 Консултант - координатор по ОП "Транспорт" към ДП "НКЖИ"

2012 Зам. ректор по социално-битови въпроси в УАСГ

2011 Консултант по ОП "Транспорт" - дирекция "Координация на програми и проекти" в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

2008 УАСГ, Ръководител на лаборатория към кат. "Железници"

2008 ДП "Национална компания железопътна инфраструктура", гл. експерт

2000 - 2007 РЕС България ЕАД, Изпълнителен директор

 

Публикации

1. Лепоев М. Рециклиране на употребяван железопътен баласт и строителни отпадъци – автореферат на дисертация, София 2005 г.

2. Гълъбов М., С. Котопанов, М. Лепоев – Еластично релсово скрепление СЕ – 1 – лабораторни изследвания, Годишник на НИТИЖТ, № 30, София 1992 – 1993 г., стр. 47 – 56.

3. Котопанов С., М. Гълъбов, М. Лепоев – Лабораторни и експлоатационни изпитания на еластичното релсово скрепление СЕ – 1, Сборник доклади от VІІ-ма научно-техническа сесия, ВВТУ „Т. Каблешков”, София, 1994 г., стр. 360 – 365

4. Котопанов С., М. Гълъбов, М. Лепоев – Нови видове подложки, отговарящи на изискванията на UIC – експлоатационни и лабораторни изпитания, Сборник доклади от VІІ-ма научно-техническа сесия, ВВТУ ”Т. Каблешков”, София 1994 г., стр. 366-373.

5. Гълъбов М., С. Котопанов, М. Лепоев, Б. Христов – Експлоатационни наблюдения и лабораторни изследвания на реброви подложки от високоякостен чугун, Сборник доклади от VІІІ-ма научно-техническа сесия, ВВТУ ”Т. Каблешков”, София 1995 г., стр. 440-445.

6. Лепоев М., М. Гълъбов, С. Котопанов – Проблеми при осигуряване на качествени материали за железния път, Списание „Железопътен транспорт”, бр. 1, 1996 г., стр. 35 – 37.

7. Лепоев М., М. Гълъбов, С. Котопанов – Шаблони за контролиране на елементите от горното строене на железния път, Списание „Железопътен транспорт”, бр. 2, 1998 г., стр. 26 – 27.

8. Атанасов Ц., М. Лепоев – Особености на натоварването на стрелките и подобряване на техническото им състояние, Списание „Железопътен транспорт”, бр. 2, 1999 г., стр. 30 – 32.

9. Лепоев М., Т. Папазов – Концепции за по нататъшното използване на баласта за жm линии на БДЖ, Списание „Железопътен транспорт”, бр. 3, 2000 гр., стр. 20 – 23.

10. gl.as. ing. Lepoev, st. n. s. d-ro ing. doc.Calabov d-ro ing. Kirov = Renoviga cruzo por konstrukciaj tavoloi de la terabazo de ferovojlinino, 54, IFEF Kongreso, Plovdiv, Bulgaro, 01 – 07.06.2002 г.

11. Леоев М. – Рециклиране на железопътен баласт в отсечката Зимница – Стралджа – Церковски за скорост 160 km/h – Научна конференция „Опитът от оздравителната програма за железния път – проектиране, надзор, изпълнение”, Сливен – 01.06.2002 г.

12. Събев М., М. Лепоев – Изпитвания на елементи от възела на скреплението ПАК68 – И, Списание „Железопътен транспорт”, бр. 4, 2002 г., стр. 26 – 29.

13. Лепоев М., М. Гълъбов, Киров – Рециклованны щебень для конструктивных слоев земляного полотна железодорожных линии, V Международная конференция „Проблемы прочности материалов и сооружений на транспорте”, 27 – 28 юня 2002 г. Череповец, стр. 56 – 59

14. Dr. eng. Stefka Tzekova, eng. Milcho Lepoev – Possibilities for building wastes recycling generated on the territory of Sofia Municipality International Conference on Waste Management, Sofia, Bulgeria, 20 - 22 october 2004.

15. Лепоев М. – Възможности за рециклиране на строителни отпадъци на територията на Р България и екологичните аспекти на развитието на тази дейност. Четиринадесета научна конференция с международно участие „Транспорт 2004” – 11 – 12 ноември 2004 г., стр. 149 – 154.

16. Лепоев М. – Анализ на процеса на рециклиране на строителните отпадъци и на възможностите за повторната им употреба в строителството. Сп.”Строителство” – 1/2006 г., стр. 13 – 17.

17. Лепоев М. – Контролиране на характеристиките на строителния рециклиран материал и намаляване на вредните въздействия върху околната среда при рециклирането на строителни отпадъци. Сп.”Строителство” – ІІІ/2006 г., стр. 18 – 21.

18. Гл. ас. д-р инж. Милчо Лепоев – УАСГ, инж. Георги Шилов – ДП „ТСВ” – Преодоляване на последиците от свлачищата по жп мрежата - Списание „Железопътен транспорт”, кн. 4/2006 г., стр. 14 – 16.

19. Гл.ас. д-р инж. Милчо Лепоев – УАСГ – Проучване на възможностите за рециклиране на строителни отпадъци генерирани на територията на големите градове. НТК „ЕКО ВАРНА 2006” 

20. Гл. ас. д-р инж. Милчо Лепоев – УАСГ, гл. ас. д-р инж. Д. Дичев – ТУ , София , „Технология и показатели на процеса на рециклиране на строителни отпадъци” НТК "ЕКО ВАРНА 2006"

21. Гл. ас. д-р инж. Милчо Лепоев – УАСГ, „Рециклиране на железопътен баласт по транспортните коридори на Р България”, ENVIRONMENTAL WEEK Demolition and Construction Waste INFRA 22266, 31.05.2006 г., София.

22. Гл. ас. д-р инж. Милчо Лепоев – УАСГ, „Баластовата призма като елемент на железния път”, сп.”Железопътен транспорт”, кн. 5/2006 г., стр. 14 – 16.

23. Н.с. инж. М. Лепоев – Инструкция за приемане и окачествяване на елементите от горното строене на железния път. НК БДЖ, София, юни 1996 г.

24. н.с. инж. М. Лепоев, Разработване на технология за подновяване по разделен способ, НК БДЖ, София, ноември 1997 г.

25. С. Цекова, М. Лепоев – Интегрирана система за управление на строителните отпадъци, сп. „Железопътен транспорт”, бр. 11/12 – 2006 г., стр. 20 – 21.

26. М. Лепоев, В. Попов – Строителство на високоскоростен жп участък „Крумово – Първомай”, сп. „Железопътен транспорт”, бр. 2/2007 г., стр.38 – 40.

27. Assoc. Prof. Dr. Ing. M.Lepoev, Assoc. Prof. Dr. Ing. St. Todorov – Recycling of BUILDING REFUSES GENERATEDAT AREA OF SOFIA – 7-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “MODERN MANAGEMENT OF MINE PRODUCING, GEOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION SGEM 2007 г., стр. 154.

28. проф. д-р Йордан Тасев, д-р Димитър Дичев, доц. д-р М. Лепоев – Модернизация на магистралните жп линии – сп.”Железопътен транспорт” бр. 6/2007 г., стр. 10 – 13.

29. Проф. д-р инж. Йордан Тасев – НТС, доц. д-р инж. Милчо Лепоев, ас. инж. Кина Куцарова – УАСГ – Норми при проектиране и строителство на жп линии, сп.”Железопътен транспорт”, кн. № 9/2007 г., стр. 40 – 42.

30. Доц. д-р инж. Стойо Тодоров, доц. д-р Милчо Лепоев – УАСГ – Технически изисквания за съвместимост и безопасност по високоскоростните железопътни участъци на жп мрежа в Р България, Железопътен форум – 2007 , Тема „Българските железници в Европейския съюз- съвместимост и инвестиции” с международно участие, 11 – 12 октомври 2007 г., ВТУ „Тодор Каблешков” – София.

31. Й. Тасев, М. Лепоев, Д. Дичев – Удвояване и реконструкция на жп линия София – Радомир, Сп.”Железопътен транспорт”, кн.11/12 – 2007 г., стр. 34 – 38.

32. Проф. д-р инж. Йордан Тасев – НТС, доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ, гл. ас. д-р инж. Димитър Дичев – ТУ – София – Реконструкция на жп линия София – Димитровград (СЖ), сп.”Железопътен транспорт”, кн. 1/2008г., стр. 40 – 42.

33. Доц. д-р инж. М. Лепоев – Екологични проблеми при строителството и експлоатацията на жп линии – сп. „Железопътен транспорт”, кн. 2/2008 г. стр. 20 – 21.

34. Доц. д-р инж. Ст. Тодоров; доц. д-р инж. М. Лепоев – Съвместимост и безопасност на високоскоростните отсечки – сп. „Железопътен транспорт”, кн. 3/2008 г., стр. 36 – 38.

35. Доц. д-р инж. М. Лепоев; „За необходимостта от високоскоростни жп магистрали” – сп. „Железопътен транспорт”, кн. 4/2008 г., стр. 14 – 16.

36. Доц. д-р инж. М. Лепоев, „Реконструкция на жп линията Пловдив – Бургас”, сп. „Железопътен транспорт”, кн. 5/2008 г., стр. 18 – 20.

37. Проф. д-р инж. Йордан Тасев – ТУ, доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ, гл. ас. д-р инж. Д. Дичев – ТУ – София – „Екологични предимства на високоскоростните железопътни линии – ХІV научно-техническа конференция с международно участие „Транспорт, Екология – устойчиво развитие”. ТУ - Варна, 2008г.

38. проф. д-р инж. Й. Тасев, доц. д-р инж. М. Лепоев, д-р инж. Д. Дичев – Реконструкцията на железопътните възли – предпоставка за организиране на международно високоскоростно движение, сп. „Строителство”, бр. 3/2008 г., стр. 21 – 25.

39. проф. д-р инж. Й. Тасев, доц. д-р инж. М. Лепоев, д-р инж. Д. Дичев – Реконструкция на жп линията София-Пловдив, сп. „Железопътен транспорт”, кн. 6/2008 г., стр. 16-19.

40. доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ – Екологични аспекти при рециклиране на строителни отпадъци, сп. „Железопътен транспорт”, кн. 7/8-2008 г., стр. 40-42.

41. Проф. д-р инж. Йордан Тасев – НТСТ, доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ „Качествените кадри – приоритет на железниците”, сп. „Железопътен транспорт”, кн. 9/2008г., стр. 12-14.

42. Доц. д-р инж. М.Лепоев – „Изисквания към железния път при високоскоростно движение”, сп. „Железопътен транспорт”, кн. 10/2008 г., стр. 29 – 24.

43. Доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ, инж. Н. Николов „Съвременни изисквания при проектиране трасетата на високоскоростните железопътни линии”, сп.”Геодезия, картография, Земеустройство”, 3-4/2008 г., стр. 18-23.

44. Доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ – „Съвременни тенденции за конструкциите на железния път, осигуряващи възможности за движение на влаковете с високи скорости” – Международна научна конференция, Транспорт 2008 г. – 7 – 8 ноември 2008 г., статия 0274 – V – 13.

45. Доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ „Долно и горно строене на железния път при високи скорости” – сп.”Железопътен транспорт”, кн. 11/12 – 2008 г., стр. 35 – 39.

46. Проф. д-р инж. Й. Тасев, доц. д-р инж. М. Лепоев – „Железопътно проектиране и строителство при трудни теренни условия”, Списание „Строителство”, кн. 6/2008 г., стр. 24 – 28.

47. Проф. д-р инж. Йордан Тасев – НТСТ, доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ, д-р инж. Димитър Дичев – ТУ – София – „Реконструкция на ж п участък София – Своге, сп. „Железопътен транспорт”, кн. 1/2009 г., стр. 37 – 39.

48. Доц. д-р инж. М. Лепоев – „Оптимизиране показателите на високоскоростните ж п линии” – сп. „Железопътен транспорт”, кн. 2/2009 г., стр. 38 – 41.

49. Доц. д-р инж. М. Лепоев – „Високите скорости изискват двойни жп линии” – сп. „Железопътен транспорт”, кн. 3/2009 г., стр. 12 – 16.

50. Проф. д-р инж. Йордан Тасев – НТСТ, доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ, д-р инж. Димитър Дичев – ТУ – София – „Реконструкция на железопътната линия София – Мездра, сп. „Железопътен транспорт”, кн. 4/2009 г., стр. 40 – 43.

51. Проф. д-р инж. Йордан Тасев – НТСТ, доц. д-р инж. М.Лепоев – УАСГ, доц. д-р инж. Димитър Дичев – ТУ – София – „Ефективно и екологично чисто поддържане на железния път", ХV научно-техническа конференция с международно участие на тема: „Транспорт, екология – устойчиво развитие” – Еко Варна 2009, 20-22 май 2009 г. 

52. Доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ „Екологични предимства на заздравяване на железния път с многофункционални машини", ХV научно-техническа конференция с международно участие на тема: „Транспорт, екология – устойчиво развитие” – Еко Варна 2009, 20-22 май 2009 г. 

53. Проф. д-р инж. Йордан Тасев – НТСТ, доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ „Големите проекти изискват обществено обсъждане” – сп. „Железопътен транспорт”, кн. 5/2009 г., стр. 22 – 23

54. Проф. д-р инж. Йордан Тасев – НТСТ, доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ, д-р инж. Димитър Дичев – ТУ – София „Подобряване състоянието на железния път” , сп. „Железопътен транспорт”, кн. 6/2009 г., стр. 12 – 17.

55. Доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ „Модернизирана или нова модерна линия София – Видин” , сп. „Железопътен транспорт”, кн. 7,8/2009 г., стр. 16 – 19.

56. Проф. д-р инж. Йордан Тасев – НТСТ, доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ „За ускорена модернизация на жп линиите” , сп. „Железопътен транспорт”, кн. 9/2009 г., стр. 12 – 15.

57. Доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ „Отводняването – важно мероприятие при модернизацията на жп линии” – 19 –та Международна конференция – Транспорт 2009 ВТУ „Тодор Каблежков”.

58. Проф. д-р инж. Йордан Тасев – НТСТ, доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ „Съвременни тенденции за избор на типа на релсите при високи скорости за движение на влакове” – Международна научно – приложна конференция УАСГ 2009 – 29 - 31.10.09

59. Доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ „Подобряване транспортното обслужване в Северозападна България” , сп. „Железопътен транспорт”, кн. 10/2009 г., стр. 38 – 40.

60. Проф. д-р инж. Йордан Тасев – НТСТ, доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ „Подобряване на транспортното обслужване на Пернишки регион”, сп. „Железопътен транспорт”, кн. 11/12/2009 г., стр. 18 – 22.

61. Проф. д-р инж. Йордан Тасев – НТСТ, доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ, доц. д-р инж. Димитър Дичев – ТУ – София „Съвременни тенденции при прогнозиране обема на превозите”, сп. „Железопътен транспорт”, кн. 1//2010 г., стр. 20 – 23.

62. Проф. д-р инж. Йордан Тасев – НТСТ, доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ, доц. д-р инж. Димитър Дичев – ТУ – София "Мястото на интермодалните терминали в транспортната система" - сп. "Железопътен транспрот", кн. 2/2010г., стр.18 - 22.

63. Доц. д-р инж. М. Лепоев "Рехабилитация на ж.п. линия Мездра - Г. Оряховица", списание "Железопътен транспорт", кн. 3/2010г., стр. 18 - 20.

64. Проф. д-р инж. Йордан Тасев – НТСТ, доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ, доц. д-р инж. Димитър Дичев – ТУ – София "Проблеми на модернизацията на българските железници" - сп. "Железопътен транспорт", кн. 4/2010г., стр.10 - 14.

65. Проф. д-р инж. Йордан Тасев – НТСТ, доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ, доц. д-р инж. Димитър Дичев – ТУ – София, инж. Д. Николова "Удвояване и реконструкция на ж.п. линии без прекъсване на движението" сп. "Железопътен транспорт" кн. 5/2010г., стр. 38 - 41.

66. Проф. д-р инж. Йордан Тасев – НТСТ, доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ "Перспективи за ж.п. линията София - Г. Оряховица - Варна" - XVI Научно - техническа конференция с международно участие "Трансопрт, екология - устойчиво развитие" Еко Варна '2010; 20 - 22 май 2010г. 

67. Проф. д-р инж. Йордан Тасев – НТСТ, доц. д-р инж. Димитър Дичев , доц. д-р инж. М. Лепоев "Определяне техническата съоръженост на пристанищните интермодални терминали" - XVI Научно - техническа конференция с международно участие "Трансопрт, екология - устойчиво развитие" Еко Варна '2010; 20 - 22 май 2010г. 

68. Проф. д-р инж. Йордан Тасев – НТСТ, доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ, доц. д-р инж. Димитър Дичев – ТУ – София "Изграждане на интермодални терминали - актуална строителна задача", сп. "Строителство"

69. Проф. д-р инж. Йордан Тасев – НТСТ, доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ "Комбинираните превози-транспортна система на бъдещето", сп."Индекс Пътища", кн.4/2010г., стр.45-48.

70.Проф. д-р инж. Йордан Тасев – НТСТ, доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ "Рециклираните пътнически вагони", сп."Железопътен транспорт", кн.7/8 - 2010г., стр.14 - 16.

71.Доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ "Реконструкция на ж.п. линията Радомир - Кюстендил - Гюешево", сп."Железопътен транспорт", кн.9/2010г., стр.10 - 12.

72. Проф. д-р инж. Йордан Тасев – НТСТ, доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ "Времето като фактор в железниците", сп."Железопътен транспорт", кн.10/2010г., стр.14 - 17.

73. Проф. д-р инж. Йордан Тасев – НТСТ, доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ "Проблеми на тунелното строителство", сп."Железопътен транспорт", кн.11/12-2010г., стр.18 - 22.

74.Проф. д-р инж. Йордан Тасев – НТСТ, доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ "На България е необходима единна транспортна мрежа", сп."Индекс Пътища" 2010г.,бр.6 стр.30 - 35.

75. Проф. д-р инж. Йордан Тасев – НТСТ, доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ "Перспективи за развитие на транспортен възел Бургас" сп. ЖП транспорт, кн. 2/2011 г., стр. 30-35.

76. Доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ "Турските железници - важна част от оста Европа - Близкия Изток" сп. Строителство и градът, бр. 5/7-13.02.2011 г., стр. 12-13.

77. Проф. д-р инж. Йордан Тасев – НТСТ,доц. д-р инж. Д. Дичев - ТУ, доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ "Нов етап в инфраструктурната офанзива на ОВВ", сп. ЖП тронспорт, кн. 4/2011 г., стр. 34-38.

78.  Проф. д-р инж. Йордан Тасев – НТСТ, доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ "За успешна реализация на ОП Транспорт - реконструкция и модернизация на жп линии у нас", сп. Наука и общество, издание на Федерацията на научно - техническите съюзи, бр. 1/28.01.2011 г., стр. 14-15.

79. Доц. д-р инж. М. Лепоев – УАСГ "Съвременни решения на горното строене на железния път в тунели и метрополитени", ХVІІ-та научно - техническа конференция с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", ЕКО Варна 2011 г. /19-21.05.2011 г.

80. Доц. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ, "Тенденцията е да се изграждат интермодални терминали", в. Строител, бр. 21/27.05.2011 г., стр. 30.

81. Проф. д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ Доц. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ Доц. д-р инж. Димитър Дичев - ТУ - София "Проблеми на пътническите ж.п. превози на Балканите" сп. "Железопътен транспорт" кн. № 6/2011г. стр. 14-18 

82. Доц. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ "Интермодалните терминали развиват държавите" в. "Строител" бр.27 от 08.07.11г. стр.30

83. Доц. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ д-р инж. Св. Атанасов "Оптимални температурни интервали при полагане на безнаставов релсов път" сп."Железопътен транспорт" кн. №9/2011 стр.42-44

84. Доц. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ "Съвременни конструкции на железния път върху монолитна основа" - ХХ Международна научна конференция "Транспорт 2011" ВТУ "Тодор Каблешков"

85. Проф. д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ доц. д-р инж. М. Лепоев - "Рехабилитациятя на ж.п. линиите - актуална и реално изпълнима задача" сп. "Железопътен транспорт" кн. №11/12 - 2011г.

86.Доц. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ "Развитието на БДЖ ЕАД и ДП НКЖИ и мастото им в условията на пазарна икономика"; сп. "Железопътен транспорт" кн.1/2012 стр.16-19 

87. Доц. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ "Развитие на ж.п. възел Варна" - Еко Варна 2012г. 

88. Доц. д-р инж М. Лепоев - УАСГ "Перспективи за българската ж.п. мрежа" сп."Железопътен транспорт" №5/2012г. стр.22-25

89.Проф. д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ  проф. д-р инж. М. Лепоев - "Бъдещето на международните експресни влакове" сп. "Транспортно строителство & инфраструктура" бр.1/2012 стр.16-21

90. Проф. д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ проф. д-р инж. М. Лепоев - "Ролятя ня инженерите по железопътно строителство на съвременния етап" Международна юбилейна научно - приложна конференция - наука и практика 15-17 ноември 2012 г. - УАСГ - София", том 3, стр. 243-247

91. Проф. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ - "Реконструкцията и модернизацията на българските железници - приоритетна задача" Международна юбилейна научно - прилжна конференция - наука и практика 15-17 ноември 2012 г. - УАСГ - София", том 3, стр. 249-253

92. Проф. д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ проф. д-р инж. М. Лепоев - "Приносът на възпитаниците на УАСГ в гаровото строителство" - сп. "Транспортно строителство & инфраструктура" 1/2013 стр. 38-40

93. Проф. д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ проф. д-р инж. М. Лепоев - "Проблеми на експертната оценка на ж.п проектите" - сп. "Транспортно строителство & инфраструктура" 2/2013 стр. 24-26

94. Проф. д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ проф. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ инж. Милена Асенова - НТСТ - "Възможности за подобряване на пътническите превози между Варна и София" - XIX Научно - техническа конференция с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", ЕКО ВАРНА 2013г.

95. Проф. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ - "Модернизация на железопътната инфраструктура - съществен фактор за решаване на екологични проблеми" - XIX Начно - техническа конференция с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", ЕКО ВАРНА 2013г.

96. Проф. д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ проф. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ - "Централна гара София: многофункционален пътнически терминал", сп. "Железопътен транспорт", кн. 5/2013г. стр. 34-37

97. Проф. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ - "Образованието и икономиката са скачени съдове", в. "Строителство имоти", бр.21(1014) 3-9.06.2013г. стр. 6

 98. Проф. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ, инж. Вилфрид Боневиц - "Намаляване износването в елементите от горното строене", сп. "Транспортно строителство & инфраструктура" бр.3/2013 стр.42-45

99. Проф. д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ, проф. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ - "Ролята на държавата за развитието на българските железници" - VIII-8 ÷ VIII-14, XXI Международна научна конференция Транспорт 2013, 10-13.10.2013г. - Фредерик Жолио Кюри - ВТУ "Тодор Каблешков"

 100. Проф. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ, В. Донев - УАСГ - "Модерни високоскоростни ж.п. технологии" - сп. "Железопътен транспорт", бр. 10/2013г, стр.30-34

101. Проф. д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ, проф. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ - "Железопътните инженери - съществен фактор за развитието на единната транспортна система в България" - Научно - техническа конференция с международно участие на тема: "Българските железници - пътят за европейско развитие"(Железопътен форум 2013г.) - София 14-15.XI.2013г.

102. Проф. д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ, проф. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ, инж. Милена Асенова- НТСТ  - "Проблеми на модернизацията на северозападната ж.п. мрежа" - сп. "Железопътен транспорт" бр.11-12/2013г. стр.30-34

103. Проф. д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ, проф. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ, инж. Милена Асенова - НТСТ - "Инфраструктурни проблеми и проекти за реконструкция и модернизация на северозападната железопътна мрежа" - сп. "Транспортно строителство, Инфраструктура" бр.4/2013г, стр. 12-14

104.Проф. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ, Нина Постолова - УАСГ, Сотир Сотиров, Петър Тасев - НТС - "Екологичните измерения на инфраструктурните проекти" сп. "Железопътен транспорт" кн.1, 2014г. стр. 42-45

 105. Проф. д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ, проф. д-р инж. Милчо Лепоев - УАСГ, инж. Милена Асенова - НТСТ - "Модел за комплексно транспортно обслужване на Югозападна България" сп. "Железопътен транспорт", кн.3/2014г., стр. 30-35

 106. Проф. д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ, проф. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ "Високоскоростните железопътни линии към черноморието - принос за решаване на екологични проблеми" ХХ Научно - техническа кионференция с международно участие "Транспорт, екология - Устойчиво развитие" ЕКО ВАРНА 15-17 май 2014г. 

107. Проф. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ, проф. д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ "Железниците като инструмент за превръщането на България в транспортен център на Балканите" сп. Геополитика бр.3/2014г. стр.3-10

108. Проф. д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ, проф. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ "Инфраструктурни проблеми при реконструкцията на железопътните линии в Балканския регион", сп. "Транспортно Строителство Инфраструктура", бр.6/2014г. стр.25-28

109. Проф. д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ, проф. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ "Реконструкция на железопътната магистрала запад - изток - приоритетен обект за оперативна програма "Транспорт и инфраструктура" - Международен научен форум "Техника и строителни технологии в транспорта - 2014 г." 18-19.09.2014 г., село Баня, община Разлог; ВТУ "Тодор Каблешков"

110. Проф. д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ, проф. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ, инж. М. Асенова - ВТУ "Т. Каблешков" "Намаляване времепътуването на влаковете - основен показател за оперативна програма "Транспорт и инфраструктура" - Международен научен форум "Техника и строителни технологии в транспорта - 2014 г." 18-19.09.2014 г., село Баня, община Разлог; ВТУ "Т. Каблешков"

111. Проф. д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ, проф. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ "Да или не на интермодален терминал в София" в-к "Железничар" бр.28, 25.09-01.10.2014 г., стр. 3

 112. Проф. д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ, проф. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ "Необходимата подкрепа за железниците" сп. "Железопътен транспорт", кн. 10/2014 г. стр. 20 - 24

113. Проф. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ, проф. д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ "Железниците като фактор за международната интеграция" сп. "Геополитика" бр.6/2014 г., стр. 8-14

114. Проф. д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ, проф. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ, инж. Петър Тасев - НТСТ "Концепции за модернизация на пътническия вагонен парк" сп. "Железопътен транспорт", кн. 1/2015 г.  стр. 18 - 23

115. Проф. д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ, проф. д-р инж. Милчо Лепоев - УАСГ, инж. Милена Асенова - ВТУ "Разписанието - критерий за избор на екологичен транспорт" - XXI Научно-техническа конференция с международно участие на тема: Транспорт, екология - устойчиво развитие, ЕКО Варна 2015 г.

116. Проф. д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ, проф. д-р инж. Милчо Лепоев - УАСГ "Реконструкция на ж.п. магистралата Запад - Изток като приоритетна задача", сп. "Железопътен транспорт", кн. 4/2015 г., стр. 34-38

117. Проф. д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ, проф. д-р. инж. Милчо Лепоев - УАСГ, инж. Милена Асенова - ВТУ "Пловдив - образец за комплексно транспортно обслужване", сп. "Транспортно строителство & Инфраструктура", бр.9/2015 г., стр. 46-49

118. Проф. д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ, проф. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ, инж. Милена Асенова - НТСТ "Разписанието - критерий за избор на екологичен транспорт" XXI Научно-техническа конференция с международно участие на тема: Трансорт, екология - устойчиво развитие, ЕКО Варна 2015 г., 14-16.05.2015 г.

119. Проф. д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ, проф. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ - "Да подкрепим инфраструктурните проекти на железниците", сп. "Транспортно строителство & инфраструктура", бр. 11/2015 г., стр. 14-16

120. Доц. д-р инж. Лазар Георгиев, проф. д-р инж. М. Лепоев, ас. инж. Цветан Благоев, инж. Мартина Николова, катедра "Железници", УАСГ - "Проблеми при поддържането на стоманените мостове и оценка на остатъчния ресурс на умора", VIII Национална конференция по пътища с международно участие, 30.09-03.10.2015 год.

121. Ас. инж. Цветан Благоев, инж. Мартина Николова, доц. д-р инж. Лазар Георгиев, проф. д-р инж. Милчо Лепоев - УАСГ "Възможности за привеждане на стар стоманен ж.п. мост към съвременните условия на експлоатация", XXII Международна научна конференция "Транспорт 2015" ВТУ Тодор Каблешков, 08.10.2015 год, Боровец, стр. VIII-59 - VIII-66

122. Проф. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ, проф. д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ - "Трансевропейски жп проект дава шанс за превръщането ни в международен транспортен център", сп. "Железопътен транспорт", кн. 2/2016 г., стр. 22-25

123. Проф. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ, проф. д-р инж. Йордан Тасев - НСТС - "Реално изпълними железопътни проекти с висока технологична и екологична насоченост", сп. "Транспортно строителство & Инфраструктура", бр. 13/2016 г., стр. 40-43

124. Проф. М. Лепоев - УАСГ - "Диагностика на железния път и изпълнение на приоритетни железопътни проекти", IX Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие, 5-8 Октомври 2016 г., IV Сесия

125. Проф. М. Лепоев - УАСГ, проф.  д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ "Съвременни концепции за развитие на българските железници", сп. "Геополитика & геостратегия", бр. 6, 2016, стр. 122-129

126. Проф.  д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ, проф. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ, инж. Петър Тасев - НТСТ - "Обновяването на пътническите вагони е неотложна задача", "Железопътен транспорт", бр. 2, 2017, стр. 14-17

127. Проф. д-р инж. М. Лепоев - УАСГ, проф. д-р инж. Йордан Тасев - НТСТ, инж. М. Асенова - БДЖ ПП - "Дълголетие подчинено на професионализма" в-к "Железничар", бр. 22, 14-20.09.2017 г.

128. Д-р Цветан Благоев, проф. д-р М. Лепоев - "Съвременни технологии за полагане на безнасталов железен път при дълги тунели" - сп. "Железопътен транспорт", бр. 11/12, стр. 20-24

129. Проф. М. Лепоев, проф. Йордан Тасев - "Възпитаници на УАСГ - основен фактор за развитието на българските железници" - Международна юбилейна научна конференция 75 години УАСГ - 1-3.11.2017 г. София

130. Проф. д-р инж. Йордан Тасев, проф. д-р инж. Милчо Лепоев, инж. Петър Тасев - "Съвременни насоки за взаимодействие на магистралния и градския релсов транспорт", сп. "Железопътен транспорт", кн. 1/2018, стр. 18-20

131. Проф. Йордан Тасев, проф. Милчо Лепоев, инж. Милена Асенова - "Къде да потърсим баланса в обслужването", вестник "Железничар", бр. 6, 15-21.02.2018, стр. 5

132. Проф. Йордан Тасев, Проф. М. Лепоев, инж. П. Тасев - "Възможности за подобряване на пътническите ж.п. превози" - сп. "Железопътен транспорт", кн.4/2018г., стр. 14-18

133. Проф. Йордан Тасев - НТСТ, Проф. М. Лепоев - УАСГ, инж. П. Тасев - НКЖИ - "Модернизацията на Подбалканската ж.п. линия - необходима и възможна" - сп. "Железопътен транспорт", кн. 6/2018г., стр. 20-24

134. Проф. М. Лепоев - УАСГ, проф. Йордан Тасев - НТСТ, инж. М. Асенова - БДЖ ПП - "Трасето София - Мездра: препоръки и възможности" - в. "Железничар", бр. 16, 26.07-01.08.2018 г., стр. 3

135. Проф. М. Лепоев - УАСГ, д-р инж. В. Жеков - ДП НКЖИ - "Хармонизация на националните нормативни документи за проектиране на железния път с изискванията на Регламент 2099/2014", списание "Механика, транспорт, комуникации" том 17, бр.3, 2019 г., статия №1848

136. Проф. д-р инж. М. Лепоев, д-р инж. Владимир Жеков - "Методи за определяне, измерване и мониторинг на еквивалентна коничност", XI Конференция по транспортна инфраструктура с международно участие, 11-13.11.2018г., Несебър

137. Eng. Ivan Gogev, Associate prof. dr eng. Lazar Georgiev, prof. dr eng. Doncho Partov, prof. dr eng. Milcho Lepoev "Danybe Bridge between Ruse and Giurgiu. Construction and Maintenance.", X International Conference on Bridges in Danube Basin 25th to 27th September 2019 in Vienna.

138. Проф. д-р инж. М. Лепоев, доц. д-р инж. Лазар Георгиев "Нормативна уредба за осигуряване на оперативна съвместимост на железния път в Р. България", 24 международна научна конференция "Транспорт 2019 г.", ВТУ "Тодор Каблешков", Боровец, 3-5.10.2019 г.

139. Проф. д-р инж. М. Лепоев, доц. д-р инж. Лазар Георгиев, д-р инж. Владимир Жеков "Определяне на строителни габарити на базата на кинематични габарити GB и GA", International Scientific Conference "Machinery and Construction Technologies in Transport" 2020, 9th-11th September

 140. Любомир Здравков, Вътю Танев, Милчо Лепоев, Лазар Георгиев, “Стоманен жп мост до спирка „Владо Тричков“. Състояние и подготовка за измерване”, ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ, Том 53, Бр.4, 2020, стр.993-1002, ISSN 1310-814X – печатно издание, ISSN 2534-9759 – онлайн издание
EN: L. Zdravkov, V. Tanev, M. Lepoev, L. Georgiev, STEEL RAILROAD BRIDGE AT THE BEGINNING OF VLADO TRICKOV RAILWAY STATION. CONDITION AND PREPARATION FOR MEASUREMENT, ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA, 2020, Volume 53, Issue 4, 2020, pp.993-1002, ISSN 1310-814X (print), ISSN 2534-9759 (online).

141. Milcho LEPOEV, Lazar GEORGIEV, Vladimir ZHEKOV, "ANALYSIS OF THE INTERFACE BETWEEN NATIONAL APPLICABLE GAUGE IN THE BULGARIAN NETWORK AND GAUGE GC, BG AND GA", XIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC-EXPERT CONFERENCE ON RAILWAYS RAILCON ’20, http://railcon.rs/, ISBN 978-86-6055-134-6, pp.81-83.

142. Lazar Georgiev, Lyubomir Zdravkov, Vatyu Tanev, Milcho Lepoev, “Equivalent nosing force for a steel railway bridge based on in situ measurements”, Structural Engineering for Future Societal Needs, IABSE CONGRESS GHENT 2021, pp.1273-1279, ISBN: 978-3-85748-176-5 – Scopus

143. Милчо Лепоев, Лазар Георгиев, Владимир Жеков, “ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪВМЕСТИМОСТ НА СТРОИТЕЛНИ ГАБАРИТИ – ЗА ДОЛНА ЧАСТ”, Годишник на УАСГ - София, Том 54, Брой 4, 2021, стр.647-653, ISSN 1310-814X – печатно издание, ISSN 2534-9759 – онлайн издание
EN: Milcho Lepoev, Lazar Georgiev, Vladimir Zhekov, INVESTIGATION OF COMFORMITY OF CONSTRUCTION GAUGE – FOR LOWER PART”, Annual of the UACEG - Sofia, Volume 54, Issue 4, 2021, pp.647-653, ISSN 1310-814X (print), ISSN 2534-9759 (online)

144. Милчо Лепоев, Тодор Анастасов, Лазар Георгиев, “ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ТРАФИКА В СОФИЯ”, Годишник на УАСГ, Том 56, Брой 1, 2023, стр.35-42, ISSN 1310-814X – печатно издание, ISSN 2534-9759 – онлайн издание

145. Lepoev M., “The Septemvri-Dobrinishte narrow-gauge railway line – a unique project for Balkans”, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1276 (2023) 012027, doi:10.1088/1757-899X/1276/1/012027, 12th International Scientific Conference Civil Engineering Design and Construction (DCB 2022) 07/09/2022 - 10/09/2022 Online

146. Eмил Михайлов, Владимир Жеков, Милчо Лепоев, НАПРЕЖЕНИЯ В БАНДАЖИТЕ НА ТРАМВАЙНИТЕ КОЛЕЛА ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ ВЪРХУ ЧУЖДО ТЯЛО В УЛЕЯ НА РЕЛСИТЕ, ТRANSPORT, ECOLOGY – SUSTAINABLE DEVELOPMENT (2022) 29, pp. 5 - 12, ISSN (Online) 2367- 6965 ISSN (Print) 2367- 6299

147. Miltcho Lepoev, "Challenges for technical specifications for interoperability (TSI) in the European Union (EU)",XI International Conference “Heavy Machinery-HM 2023”, Vrnjačka Banja, 21– 24 June 2023, pp. B.61-64, ISBN-978-86-82434-01-6

 148. M.Lepoev, V.Zhekov, "Study of the interaction of a modified rim profile with rail profiles used in the tram track of the city of Sofia", doi:10.1088/1757-899X/1297/1/012015, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1297 (2023) 012015

149. K.Mirchev, M.Lepoev, "Analysis of the impact of rail head wear on railway superstructure stability", doi:10.1088/1757-899X/1297/1/012014, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1297 (2023) 012014

Друга информация

Научен Ръководител на пет докторанти от които трима успешно защитили:

д-р инж. Коста Костов

д-р инж. Цветан Благоев

д-р инж. Светла Димитрова

Награди:

Студентска награда - Хаос, 2012 г.

Почетна грамота - Научно - технически съюзи по транспорта към Федерация по научно - техническите съюзи в България - 2013 г.

Студентска награда - Хаос, 2015 г. 

 

Книги


"Желана реалност - сбъдната мечта" - 2011г.
Инж. Кирил Енев, доц. д-р инж. М. Лепоев

Развитие на вагонния парк и организация на движение на пътническите влакове в българските железници - 2012г.
Проф. д-р инж. Йордан Тасев, доц. д-р инж. Милчо Лепоев, маг. инж. Петър Тасев

Други

Ръководство за разработване на учебен проект по ж.п. строителство 2008г.
Доц. д-р инж. Зл. Денчева, доц. д-р инж. М. Лепоев, гл. ас. инж. С. Пишмиров, ас. инж. Вл. Попов

Ръководство за разработване на учебен проект по ж.п. строителство 2013г.
Доц. д-р инж. Зл. Денчева, проф. д-р инж. М. Лепоев, гл. ас. инж. С. Пишмиров, гл. ас. инж. Вл. Попов

Хоби

футбол, плуване, екскурзии