Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Организация и икономика на строителството / Канцелария /

проф. д-р инж. Жулиета Манчева

Строителен факултет - Зам.-декан по научна и международна дейност

Строителен факултет, Катедра Организация и икономика на строителството - Ръководител катедра

проф. д-р инж. Жулиета Манчева
Кабинет Б 314, Б 1038
Приемно време

Приемно време/ Erasmus+ student hours (after Sept 25, 2023) at floor 10B, office 1038

Понеделник 14:00-15:00 ч. /Monday 2:00 pm -3:00 pm
Сряда 12:00-13:00 ч./ Wednesday  0:00 pm-1:00 pm

 

E-mail mancheva_fce@uacg.bg
Уебсайт www.uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2006

Лекционни курсове

Икономика на транспортното строителството, спец. "Транспортно строителство" - 2ри курс

Управление на риска на проекта, избираем курс за специалност ССС-VIII семестър, 4ти курс

Корпоративни финанси, спец. "Управление в строителството"- 3ти курс, ОКС бакалавър

Управление на риска, спец. "Управление в строителството"- 4ти курс, ОКС бакалавър 

Корпоративни финанси, спец. ССС - 5ти курс, специализация ТОС

Управление на риска на проекта, спец. "Управление на проекти в строителството", ОКС магистър

Икономика на строителството, спец. "Строителство на сгради и съоръжения"-4ти курс, ОКС магистър 

Economics of Construction, Structural Engineering, 4th course, Master's degree

Образование

Университет по архитектура, строителство и геодезия
Научна специалност „Организация и управление на производството (строителството)”, PhD.                 Тема на дисертацията "Оценка и оптимизация на риска при управление на разходите в инвестиционния строителен проект", научен ръководител: доц. д-р инж. Стефан Цонев

Университет за национално и световно стопанство
Специалност: Финанси, MSc

Университет по архитектура, строителство и геодезия
Специалност: Промишлено и гражданско строителство,MScEng, профил "Конструкции"

Научни интереси

Управление на риска на строителен проект;
Симулационен анализ;
Оптимизация на риска;
Устойчиво строителство;
Строителни финанси; 

 

Научни и академични длъжности

2018- до сега -професор
2011 - 2018 - доцент
2008 - 2011 - главен асистент
2007 - 2008 - старши асистент
2006 - 2007 - асистент

Публикации

Mavrova-Guirguinova, M., Mancheva, J., Pencheva, D. (2023). Decision analysis for robust long-term flood management: Uncertainty exploration using probabilistic approach and Information-gap decision theory. International Journal of Design & Nature and Ecodynamics, Vol. 18, No. 1, pp. 117-124. https://doi.org/10.18280/ijdne.180113

Манчева Ж. Анализ на неопределеността на разходите през жизнения цикъл на сгради. // Годишник на УАСГ, 2021, 54(4): 797-807. 
B. Sachansky, J. Mancheva. Cost-Benefit Analysis Of Construction Projects In The Context Of Sustainable development. Proceedings XXI International Scientific Conference on Construction and Architecture VSU'2021 14-16 October 2021, Sofia, Vol. 1a, pp 338-348.
Спасова, А., Манчева Ж., Петрова, Р. Международни типови договори за строителство и приложението им в България. Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия,  2019, 52 (4): 1127-1138, ISSN 2534-9759.
Спасова, А. Петрова, Р. Манчева, Ж. Ефикасно управление на ВиК проекти с договорните условия на FIDIC. Сп. “Водно дело” № 3/4, 2019, 28-37, НТС по водно дело, София. ISBN 2603-4786 

 

 

Публикации

Книги

Учебни материали

Курсови задачи и задания