Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Канцелария /

проф. д-р инж. Владимир Костов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Геотехника

проф. д-р инж. Владимир Костов
Кабинет Р105а
Приемно време вторник - 16.06.2020 - от 11.00 до 13.00 часа;понеделник - 22.06.2020 - от 11.00 до 13.00 часа;сряда - 24.06.2020 - от 11.00 до 13.00 часа;петък - 26.06.2020 - от 11.00 до 13.00 часа;понеделник 29.06.2020 - от 11.00 до 13.00 часа.За контакти: vladimir.kostov@vizi-engineering.com
Телефон 9635245/434
E-mail ...
Място и дата на раждане София 19,04,1955
Семейно положение женен

Лекционни курсове

УПРАЖНЕНИЯ • По „Земна механика” за специалността ТС, 3 курс • По „Фундиране” за специалността ТС, 3 курс • По „Земна механика и фундиране” за специалността ССС, ТС, 3 курс. ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ • По „Подземни транспортни съоръжения” за специалността СТС, 4 курс

Образование

1973 - Средно образования - СПТУ "Иван Вазов" - София; 1980 - Висше образование - ВИАС - София, специалност:строителен инженер (Промишлено и гражданско строителство - конструкции; 1981 - Следдипломна квалификация по "Стоманобетонни конструкции" - ВИАС - София;    2011 - научна и образователна степен "доктор".

Езици

руски - писмено и говоримо; английски - писмено и говоримо

Професионални умения

Специалист по: - Лабораторни и полеви, статични и динамични земномеханични изследвания; - Натурни изпитвания на анкери, стени и фундаментни конструкции; - Проектиране на укрепителни и фундамнтни конструкции.

Членство

От 1986 год. - член на "Българско дружество по земна механика и геотехническо инженерство" и на междунаровната организация ISSMGE; От 2004 год. - Член на "Камара на инженерите в инвестиционното проектиране"; От 2005год. - Член на TK - 56, Технически комитет по внедряване на Европейските норми за оразмеряване на строителните конструкции.

Участие в научно-изследователски проекти

1. Ш.5001. “Усъвършенстване на нормите за проектиране на стоманобетонни мостове на базата на метода на граничните състояния” – 1980 – 1985 год. 2. Ш5105. “Проучване на дефектите и авариите в строителството” – 1980 – 1985 год. 3. О – 5604 – S3 – Поведение на земната основа при динамични въздействия 4. О – 5605 – S1 – Методи за проучване и прогнозиране на напрегнатото и деформирано състояние на земната основа и почвените масиви. 5. Ис – 383/86 – Определяне на якостните и деформационни характеристики на строителните почви посредством статичен пенетрометър. 6. Ис – 389/86 – Експериментално изследване на фундаменти със стъпаловидна основна плоскост. 7. Ис - 402/88 Изследване на цименто-глинени суспензии, самовтвърдяващи се при забавящи добавки. 8. Ис - 408/88 – Експериментално изследване на подпорни стени от армирана почва. 9. БН – 1/2001 – Оценка на състоянието и надеждността на сгради и инженерни съоръжения – Iви етап. 10. БН – 12/2001 – Синхронизиране на работата в СИЛ по Земна и скална механика във връзка с изискванията на БДС – ISO/IEC 17025 “Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране” и Еврокод 7. 11. БН - 6/2005 - Съпоставяне на резултатите от полеви и лабораторни тестове на почвени проби – корелационни зависимости. 12. БН - 66/2006 - Изработване на конус за статическа пенетрация с електронна регистрация на върховото съпротивление и мантелното триене.

Участие в проектиране и строителство

Изготвяне на инженерногеоложки и геотехнически доклади – 107 бр.: - за жилищни и обществени сгради - 85 броя; - за бензиностанции - 19 броя; - за хвостохранилище „Бенковси”, „Люляковица” и „Елещница” – 3 бр.; - за АЕЦ „Козлодуй” – 1 бр.; - за ТЕЦ ‘Марица изток” – 3 бр.;; - за „Дунав мост II” – 2 бр. Участие в земномеханични изследвания – 235 бр.: - лабораторни изследвания – 108 бр. - полеви изследвания – 127 бр. Проектиране на ново строителство, реконструкции, укрепяване – 152 бр.: - реконструкции и възстановяване - 19 броя - ново строителство -10 броя; - укрепяване - 123 броя. Участие в технически проучвания, наблюдения на деформациите и обследвания – 121 бр.: - технически проучвания – 101 бр; - наблюдения на деформациите – 18 бр. ; - обследвания – 2 бр. Участие в натурни изпитвания - приемателни и експертни – 80 бр. : - стоманобетонни пътни мостове - 19 броя ; - стоманени и пластмасови мостове - 3 броя; - тунели - 1 брой - Витиня; - телевизионни кули - 1 брой - Копитото; - резервоари - 1 брой; - промишлени и обществени сгради - 13 броя; - пилоти и фундаменти – 6 бр; - анкери и почвени гвоздеи - 36 бр. Изготвяне на технически експертизи - 106 броя.

Участие в международни проекти

"Soil propertiies evaluation for numerical modelling of soil-pipelina interaction" - National Technical University of Athens (Institute of Structural Analysis and Aseismic Research)- 1995

Научни и академични длъжности

Главен асистент (вж научно равитие)

Публикации

НАУЧНИ СТАТИИ 1. Костов Вл., Оценяване възможността на втечняване на водонаситени пясъци, Годишник на ВИАС, том XXXIV, свитък IV, 1989. 2. Димов Д., Костов Вл., Автоматизация на опитното определяне на работната диаграма на бетоните, Строителство, кн. 11, 1989. 3. Гълъбова Н., Костов Вл., Филтрационни изследвания на цименто-бентонитови смеси в триосов апарат, Годишник на ВИАС, том XXXV, свитък IV, 1991. 4. Костов Вл., Зърнометрична крива от комбиниран анализ – особености и построяване, Годишник на УАСГ, том XXXIX, свитък IV,1997-1998. 5. Костов Вл., Укрепяване на вертикални откоси с гвоздеи, Годишник на УАСГ, том VL, свитък IV, 1999 – 2001. 6. Костов Вл., Софев Р., Определяне на специфичната плътност на почвите и особености при използването й в ареометровия анализ, Юбилейна научна конференция – 60 години УАСГ, Сборник доклади, Том 8, стр. 323 – 327, Ноември 2002. 7. Желев Ж., Софев Р., Костов Вл., Геотехнически проблеми на гаров комплекс „Русе-пътническа”, Юбилейна научна конференция – 60 години УАСГ, Сборник доклади, Том 8, стр. 347 – 356, Ноември 2002. 8. Божинов Б., Костов Вл., Оксанович Л., Изследвания на сляганията на сгради, фундирани върху почви с прослойки от тини и торф, Годишник на УАСГ, том XLI, свитък IV,2003-2004. 9. Ninov J., Vl. Kostov, Possibility of Deposition of Stabilized Soil Covers on Mine Dumps for Sulfide Ore Waste, Rudy I metale nieźelazne, R.52 2007 nr 7, Warszawa. 10. Костов Вл., Укрепяване с почвени гвоздеи – определяне на оразмерителните усилия в гвоздеите и носещата способност на почвата, сп. Строителство, 2010 – под печат. 11. Костов, Вл., Укрепяване с почвени гвоздеи – определяне на максималното разстояние между тях, сп. Строителство - бр.4/10, 2010. ДОКЛАДИ НА КОНФЕРЕНЦИИ И НАУЧНИ СЕСИИ 1. Марков Т., Паничков Д., Костов Вл., Актуални проблеми в развитието на подвижните вертикални натоварвания на мостовите конструкции и съоръжения, Сборник “Новости в транспортното строителство”, Варна, 1983. 2. Димов Д., Костов Вл., Относно методиката за установяване на реалните работни диаграми () на бетона и армировъчните стомани, Сборник “Нови строителни материали”, Варна, 1986. 3. Dingosov, G., Sotirov, P., Jellev, J., Kostov, Vl. Forced Vibration Tests of Compacted Gravel-Sand, XII International Conference for Soil Mechanics and Foundation Engineering, Rio de Janejro, 1989. 4. Kostov, V., Laboratory and in situ Determination of Dynamic Parameters of Gravel-Sand, “Third Joung Geotechnical Engineers Conference”, USSR, Raubichi, 1989. 5. Germanov, T., Kostov, V. Geotechnical Problems in Earthquake Regions. Proc. “First Sofia - Kyoto University Joint Seminar Workship on Civil Engineering, Sofia, 01 – 03.11.1990, pp 40-42. 6. Германов Т., Костов Вл., Характеристики на хвоста за изследване динамичната устойчивост на хвостохранилище “Бенковски”, Доклади на четвъртия български национален конгрес по язовирно строителство, София, 10-11 юни, 1993, стр. 107-118. 7. Kostov, V., Germanov, T. Determination of Tailings Properties for Seismic Response Analysis of a Tailings Dam, Proc. “First International Congress on Environmental Geotechnics”, Edmonton, Alberta, Canada, 10-15 July 1994, pp 499-504. 8. Kostov, V., Germanov, T. Liquefaction Potential Evaluation of Sands from NPP Sites, Proc.”XIII ICSMFE”, New Delhi, Oxford & IBH Publishing CD, Vol.3, pp 1311-1320, 1994. 9. Kostov, Vl., Liquefaction potential evaluation of sands from a nuclear power plant, Proc. “ 12th Danube –European Conference”, Passau, Germany, 27 – 28. 05.2002 . 10. Denev D., Kostov Vl., Testing the deformation properties of soils under gravel layers with a static penetrometer, “ The 2nd International Young Geotechnical Engineers’ Conference”, Constantza – Mamaia, 7-10 September, 2003. 11. Димов Д., Вл. Костов, Ог. Ганчев, В. Чобанов, Теоретико – Експериментално определяне на динамичните характеристики на системата „земна основа - фундаменти” за компресори К102А и К102Б в ЛНХБ, Международна научно-приложна конференция УАСГ2009 12. Димов Д., Вл. Костов, Комплексен безразрушителен метод за определяне IN SITU на действителната носимоспособност на изливни пилоти, Международна научно-приложна конференция УАСГ 2009.

Книги

Земна механика
д-р инж. ВЛАДИМИР КОСТОВ, д-р инж. Мирослав Тодоров

Учебни материали


Информация