Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Организация и икономика на строителството / Канцелария /

проф. д-р инж. Жулиета Манчева

Строителен факултет - Зам.-декан по научна и международна дейност

Строителен факултет, Катедра Организация и икономика на строителството - Ръководител катедра

проф. д-р инж. Жулиета Манчева
Кабинет Б 314, Б 1038
Приемно време

Присъствени консултации за зимен семестър на 2022/2023 акад. година:

Вторник 14:00-15:00 ч.
Четвъртък 12:00-13:00 ч.
E-mail mancheva_fce@uacg.bg
Уебсайт www.uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2006

Лекционни курсове

Икономика на транспортното строителството, спец. "Транспортно строителство" - 2ри курс

Управление на риска на проекта, избираем курс за специалност ССС-VIII семестър, 4ти курс

Корпоративни финанси, спец. "Управление в строителството"- 3ти курс, ОКС бакалавър

Управление на риска, спец. "Управление в строителството"- 4ти курс, ОКС бакалавър 

Корпоративни финанси, спец. ССС - 5ти курс, специализация ТОС

Управление на риска на проекта, спец. "Управление на проекти в строителството", ОКС магистър

Икономика на строителството, спец. "Строителство на сгради и съоръжения"-4ти курс, ОКС магистър 

Economics of Construction, Structural Engineering, 4th course, Master's degree

Образование

Университет по архитектура, строителство и геодезия
Научна специалност „Организация и управление на производството (строителството)”, PhD.                 Тема на дисертацията "Оценка и оптимизация на риска при управление на разходите в инвестиционния строителен проект", научен ръководител: доц. д-р инж. Стефан Цонев

Университет за национално и световно стопанство
Специалност: Финанси, MSc

Университет по архитектура, строителство и геодезия
Специалност: Промишлено и гражданско строителство,MScEng, профил "Конструкции"

Научни интереси

Управление на риска на строителен проект;
Симулационен анализ;
Оптимизация на риска;
Устойчиво строителство;
Строителни финанси; 

Научни и академични длъжности

2018- до сега -професор
2011 - 2018 - доцент
2008 - 2011 - главен асистент
2007 - 2008 - старши асистент
2006 - 2007 - асистент

Публикации

Спасова, А.Манчева Ж., Петрова, Р. Международни типови договори за строителство и приложението им в България. Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия,  2019, 52 (4), 1127-1138, ISSN 2534-9759.
Спасова, А. Петрова, Р. Манчева, Ж.С. Ефикасно управление на ВиК проекти с договорните условия на FIDIC. Сп. “Водно дело” № 3/4, 2019, стр. 28-37, НТС по водно дело, София. ISBN 2603-4786 
Spassova, A., J. Mancheva, F.Rangelova. Project integration management with FIDIC contracts under the umbrella of FAC-1. XIX International Scientific Conference by Construction and Architectura VSU’2019, october 17-19, 2019, Sofia, Bulgaria.
А. Геренски, Ж. Манчева, М. Маврова-Гиргинова. Вероятностен анализ на ефективността на управление на риска от наводнения след язовири. Годишник на УАСГ, том 51, бр.11, 2018,  стр. 13-33, ISSN 2534-9759
Ж. Манчева. Оценка на риска при управление на инфраструктурни пътни проекти. Годишник на  УАСГ, том 51, бр. 12, 2018, стр. 9-28, ISSN 2534-9759
Манчева Ж., Рангелова, Ф., Попова, В.. Рискови фактори влияещи на разходите и графика за изпълнение на инфраструктурни пътни проекти в България. Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия,  2017, 50 (4), 185-198.
Ж. Манчева. Система за управление на безопасност и здраве при работа в сектор строителство  Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“, 1-3 ноември 2017, София.(Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия, том 51 (5), стр.35-50, 2018.

Публикации

Книги

Учебни материали

Курсови задачи и задания