Начало / За Университета / Служби и отдели към Ректората / Отдел "Докторанти и продължаващо обучение" / Тел. указател /

инж. Светлана Василева

Ректорат, Отдел "Докторанти и продължаващо обучение" - Инспектор

инж. Светлана Василева
Кабинет Р214
Приемно време

10 - 11 ч. и 14 - 15 ч.

Телефон 02/8654940
E-mail svetlana_fhe@uacg.bg
Семейно положение омъжена

Образование

1987 г. - Английска езикова гимназия "Георги Кирков" гр. Пловдив
1994 г. - Университет по архитектура, строителство и геодезия, специалност "Промишлено и гражданско строителство" профил "Конструкции"
2001 г. - Специализации “Одит на системи за управление на качеството” и “Статистически методи за управление на качеството”, успешно издържан изпит за Вътрешен одитор (Сдружение “Клуб 9000” и Съюз на специалистите по качество в България)

Езици

• Английски език
• Руски език

Професионални умения

• Строителен инженер. 
• Системи за управление на качеството. Одит на системи за управление на качеството. Изисквания на EN ISO 9001:2000. Статистически методи за управление на качеството.
• Осигуряване на качеството във висшето образование, процедури и практики. Европейска система за трансфер на кредити (ECTS). Акредитация на висшите училища, процедури, документация, нормативна уредба.
• Организация на дейностите, свързани с учебния процес във висшите училища и разработване на свързаните с тях вътрешно-университетски наредби и правилници. Рекламно и медийно представяне на дейностите на УАСГ, организация на различни представителни форуми, събрания, конференции.

Участие в международни проекти

 • Участие в международен образователен проект TREE (Teaching and Research in Engineering Education), 2004-2008, финансиран от Европейската комисия по тематично направление “Образование”, като представител на УАСГ, отговарящ за различните образователни и научно-изследователски аспекти от учебната работа на студентите и докторантите, както и във връзка с акредитационните процедури, качество на обучението и европейските тенденции в областта на висшето образование.
 • Участие в международен интегриран проект AQUASTRESS, финансиран от Европейската комисия по тематично направление “Устойчиво развитие, глобални промени и екосистеми” по Шеста рамкова програма (2005-2009) като част от екипа на българския регионален партньор. От октомври 2006 г. наред с останалите задачи, пряко отговаря за оценяване на процесите и техния анализ под ръководството на Cemagref, Франция.

 

Други длъжности и дейности

 • 2001 - 2011 г. Координатор на Системата за управление на качеството на учебната дейност
 • 2002 - 2020 г. Началник на Учебен отдел
 • от 2020 г. Инспектор към сектор "Докторантури и продължаващо обучение" на отдел "Учебни дейности" и сътрудник към Центъра за качество и акредитация
 • Подготовка на университетските документи за акредитация на инженерните специалности във FEANI. През септември 2005 г. FEANI дава акредитация на инженерните специалности от УАСГ. (За сведение: FEANI – Европейска федерация на националните инженерни асоциации със седалище в Брюксел. FEANI е официално призната от Европейската комисия като организацията, представляваща инженерната професия със съвещателен глас в ЮНЕСКО и Съвета на Европа. Организацията присъжда европейското звание Евроинженер.)
 • Участие в проект BG051PO001-3.1.09-0016 „Кариерно израстване и повишаване на
  квалификацията на академичния състав в УАСГ по ОП “РЧР”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС (2013-2014).
   

Публикации

1. доц. д-р инж. Славейко Господинов, инж. Светлана Василева, "Необходимост, предпоставки и възможности за въвеждане на система за управление на качеството във висшето геодезическо образование". Сборник изнесени доклади на Международен симпозиум “Геодезически, фотограметрични и спътникови технологии –развитие и интегрирано приложение”,София, 08-09 ноември 2001 год.

2.Assoc.Prof.Dr.Petar Kalinkov, Assoc.Prof.Dr. Zdravko Bonev, Dipl.Eng. Svetlana Vassileva, Academic Responses to Quality Reforms in Higher Education: Introducing Internal Quality Assurance System in the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy – Sofia. SEFI Annual Conference, January 2002, Florence.

3. Nils Ferrand, Jean-Emmanuel Rougier, Irina Ribarova, Anna Denkova, Matt Hare, Albena Popova, Svetlana Vasileva, Geraldine Abrami, Supporting a multi-levels participatory modelling process for floods and droughts co-management.

Хоби

Астрология и нумерология