Начало / Наука и проектиране / Направление "Научни изследвания" / Лаборатории

Лаборатории

Лаборатория по информационни технологии

Лабораторията обслужва Архитектурния факултет.

Проблемна научноизследователска лаборатория Филтрация и устойчивост

Лабораторията функционира към катедра Хидравлика и Хидрология.

Хидротехнически съоръжения

Лабораторията се управлява и използва от катедра Хидротехника

ВЕЦ и ПАВЕЦ

Лабораторията се управлява от катедра Хидротехника

Мултимедийна лаборатория за Културно-историческо наследство

Мултимедийната лаборатория за Културно-историческо наследство е част от Лабораторията за информационни технологии при Архитектурния факултет.

Помпени станции и напоителни системи

Лабораторията функционира към катедра Хидромелиорации.

Експлоатация на хидромелиоративни системи, опазване на околната среда

Лабораторията функционира към катедра Хидромелиорации.

Отводнителни системи и корекции на реки

Лабораторията функционира към катедра Хидромелиорации.

Автоматизация на напоителните и отводнителните системи и съоръжения

Лабораторията функционира към катедра Хидромелиорации.

Агромелиорации

Лабораторията функционира към катедра Хидромелиорации.

Водоснабдяване и пречистване на природни води

Лабораторията функционира към катедра Водоснабдяване, Канализация и Пречистване на водите.

ВиК на сгради

Лабораторията функционира към катедра Водоснабдяване, Канализация и Пречистване на водите. 

Третиране на твърди отпадъци

Лабораторията функционира към катедра Водоснабдяване, Канализация и Пречистване на водите.

Лаборатория Химия; Химия на водата; Химия в строителството

Лабораторията функционира към катедра Водоснабдяване, Канализация и Пречистване на водите

 

Геотехника

В лабораторията се провежда обучение на студентите по лабораторна практика и по Земна механика и фундиране.

Железници

Лабораторията "Проф. д-р инж. Михаил Събев" към катедра "Железници" е създадена с откриването на катедрата. Първоначално се е помещавала в Ректората, но след построяването на корпус Б и Аула максима е била преместена в специално оборудвано помещение.

В лабораторията се провежда обучение на студентите по дисциплините: "Проектиране и строителство на жп линии", "Горно строене и поддържане на железен път", "Специални железници", "Гари и гарови съоръжения и жп експлоатация", "Общ курс по железопътно строителство".

Пътища

В лабораторията се провежда практическо обучение на студентите по дисциплините:

  • Строителство на пътища;
  • Поддържане и реконструкция на пътища.
Лаборатория по конструктивно моделиране и изследване за въздействия от вятър, земетръс и пожар

Изграждащата се към катедра „МДПК” компютърна лаборатория е предназначена за конструктивно моделиране, анализ и изследване на строителни конструкции за въздействия от вятър, земетръс и пожар. Тя се използва за научни цели и допълнително обучение на студенти, дипломанти, и докторанти.

Учебна и изпитвателна лаборатория по технология и механизация на строителството

Учебно-изпитвателната лаборатория при катедра Технология и механизация на строителството е акредитирана от Държавната инспекция за териториално устройство и строителен контрол.

Университетска строителна изпитвателна лаборатория

Акредитирана от БСА.

Катедра “Строителни материали и изолации”.

Лаборатория по картография и географски информационни системи

Лаборатория по картография и географски информационни системи (ГИС) е създадена със заповед №389/02.09.2022 г. на Ректора на УАСГ. Тя е приемник на Лаборатория по картография, която на 1-ви март 2013 г. е наименувана на името на проф. д-р инж. Бенямин Коен - виден български учен и преподавател по картография 1930-2003.

Лабораторията по картография и ГИС е оборудвана с лицензиран софтуер на Intergraph, Autodesk, Adobe, Corel, Trimble, КБ Панорама. Разполага с GPS устройства Trimble Juno SB, 3D принтер и пясъчен контейнер с добавена реалност.

Изчислителна лаборатория

Изчислителната лаборатория разполага със съвременно компютърно оборудване, лицензиран софтуер на Microsoft, Autodesk, ESRI, MathWorks, Колма, Геокад и др.

Геодезически склад

Геодезическия склад разполага с модерни и прецизни геодезически инструменти, осигурява учебния процес на всички факултети по дисциплини свързани с геодезията.

Лаборатория за анализ на води

Лабораторията за Анализ на Води е част от Университетската Строителна Изпитванелна Лаборатория

Обхватът на акредитацията в направление „анализ на води“ включва питейна вода, повърхностна вода и отпадъчна вода с 6 показателя за всеки тип изпитвана вода –

  • химическа потребност от кислород,
  • нитратен азот (NO3-N),
  • амониев азот (NH4-N),
  • общ фосфор (PO4-P),
  • общ органичен въглерод
  • хлориди (Cl-).

 

Учебна и научноизследователска лаборатория „Масивни конструкции”

Лабораторията осигурява обучението (лабораторни занятия) по
дисциплините:
•Обследване и изпитване на строителни конструкции;
•Обследване и изпитване на строителни съоръжения;
•Основи на строителното дело;
•Строителни конструкции и съоръжения;

Лаборатория по фотограметрия, дистанционни изследвания и обработка

Лаборатория по „Фотограметрия, дистанционни изследвания и обработка на пространствени данни“ е създадена със заповед №389/02.09.2022 г. на Ректора на УАСГ. Тя е приемник на Лаборатория по „Дистанционни изследвания и обработка на пространствени данни“.
Лаборатория по „Фотограметрия, дистанционни изследвания и обработка на пространствени данни“  е оборудвана със софтуер на Agisoft Metashape. QGIS, ESA SNAP, PhotoMod, Разполага с GNSS устройство Hi Target, Безпилотна летателна система Yuneec H520E с RGB и Термалнан камера, Цифрови RGB камери, Ръчен скенер с хибридна технология EinScan H, 3D принтер.