Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Описание

Описание

Катедрата обучава студентите от специалност "Архитектура" по дисциплините: Градоустройство, Паркова и ландшафтна архитектура, Регионално планиране, Управление в градоустройството и архитектурата, Ландшафтно планиране, Географски информационни системи, Урбанизъм и др.

В бакалавърската програма на специалност "Урбанизъм", катедрата обучава студентите по дисциплините: История на урбанизма, Въведение в урбанизма, Умения за учене и комуникация, Анализ на градската среда, Теория на урбанизма, Градско планиране, Околна среда и устойчиво развитие, Градска композиция, Съвременна Европа, Транспортни системи, Географски информационни системи, Урбанистична политика, Статистически методи, Планиране на извънградски територии, Регионално планиране, Урбанизъм и законодателство, Техническа инфраструктура, Теория на управлението, Социална политика, Системи за пространствено планиране в Европа, Градско обновяване, Научни методи, Управление на проекти и др.

В магистърската програма на специалност "Урбанизъм", катедрата обучава студентите по дисциплините: Теория на урбанизма - II, Статистически методи - II, Общ устройствен план (ОУП) на град, Интегрирано планиране и др.

Катедрата обучава студентите в по-голямата част от дисциплините от специалност "Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране".

Катедрата води и дипломно проектиране, специализанти, както и докторанти по научна специалност "Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство".

Катедра "Градоустройство" има водеща роля в обучението по специалност "Урбанизъм", образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър. Бакалавърската програма е въведена в учебната програма на УАСГ през 2002г. като резултат от успешно приключил проект, финансиран по програма PHARE-TEMPUS. Програмата е рецензирана от водещи експерти от страната и чужбина и е акредитирана от Националната агенция за оценка и акредитация в България. Обучението по специалността в двете образователно-квалификационни степени се извършва от екип висококвалифицирани преподаватели от Университета по архитектура, строителство и геодезия, преминали специализирана подготовка в eвропейски университети. В процеса на обучение като хонорувани и гост-преподаватели участват изявени професионалисти и академици от България и от Европа.

От 2006 година професията „Урбанист” е включена в Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в България. Към 2012г. професията е с код 2164-6001, попадаща в група 216 "Архитекти, проектанти, земемери и дизайнери", подклас 21 "Специалисти по природни и технически науки", клас 2 "Специалисти".

Професионалната квалификация "Урбанист" с образователно-квалификационна степен "магистър" дава възможност за предоставяне на проектантски услуги в областта на устройственото планиране и придобиване на проектантска правоспособност според разпоредбите на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

Бакалавърската програма притежава сертификат за качество за периода 2016-2022 г., удостоверяващ, че са изпълнени Европейските стандарти за качество на програмите за планиране според Хартата на Асоциацията на училищата по планиране в Европа (AESOP), допълнени от ефективна интернационализация на процеса на преподаване и обучение.

Програмата по Урбанизъм е разработена на модулен принцип и въвежда Европейска система за трансфер на кредити и за контрол на качеството. Съгласно изискванията на водещи международни професионални и академични организации, образованието по урбанизъм развива знания относно:

 • историята на урбанизма като институция и професия;
 • характера, целите, теорията и методите в урбанизма;
 • културните различия в урбанизма на европейско и световно равнище;
 • развитието на природните и културни ценности, въздействието на човешката дейност върху околната среда и принципите на устойчивото развитие;
 • политическия, институционалния и законодателния контекст на урбанистичната практика;
 • механизмите за прилагането на урбанистичната политика;
 • връзката на урбанизма с другите видове планиране.


Учебната програма развива умения и ценности в следните области:

 • методи за определяне и решаване на проблемите в мултидисциплинарни колективи;
 • правилно мислене относно концепциите, инструментите и мерките за управление на знанията в тяхното практическо приложение в жизнената среда;
 • техники за събиране, обработка и анализ на данните, включително използването на съвременни технологии;
 • оценяване и управление на околната среда;
 • анализиране на бъдещите потребности на обществото;
 • интегриране на естетически принципи в урбанизма;
 • съхраняване на културните ценности в заобикалящата човека среда;
 • използване на словесна, писмена и графическа комуникация;
 • спазване на принципите на професионалната етика.

Обучението в бакалавърската програма е с продължителност 4 години, включващи 7 семестъра обучение и 1 семестър дипломно проектиране или разработване на дипломна работа по избрана от студента тема. Обучението в магистърската програма е с продължителност 2 години, включващи 2 семестъра обучение и 1 семестър дипломно проектиране или разработване на дипломна работа по избрана от студента тема. Обучението се реализира чрез учебни планове и програми, включващи задължителни и избираеми дисциплини, под формата на лекции, семинари и проектиране. При завършване се присъждат съответно образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър".

Успешно завършилите бакалавърската програма могат да продължат образованието си в магистърски учебни програми в УАСГ, в други университети от страната и чужбина.

Завършилите специалността "Урбанизъм" могат да намерят професионална реализация на различни равнища в частния и държавния сектор и в различни области:

 • като специалисти в управлението на градовете и общините, на промените в природната и застроената обкръжаваща среда и при съчетаването на интересите на индивидуалната личност и обществото;
 • като консултанти в инвестиционния процес за ефективно използване на земята;
 • като експерти в областта на стратегическото планиране, формирането на регионалната, градоустройствената и жилищната политика, планирането на туризма, на инфраструктурата и комуникациите, в областта на ландшафтното планиране и опазването на околната среда, при управлението на земята и собствеността;
 • като участници в екипи за проектни и научни изследвания, при разработване и промяна на законодателството в регионалното и градско планиране и опазването на околната среда.

Потенциални работодатели биха могли да бъдат проектантски и консултантски фирми, агенции за недвижими имоти, предприемачи, всички звена и нива на държавната администрация и органите на местното управление, както и международни и местни неправителствени организации. Урбанистите участват в управлението на териториите и общините в съответствие със съвременната практика на европейските страни. Те могат да работят и на свободна практика като независими консултанти.