Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Описание

Описание

Катедрата е профилираща за специалност Водоснабдяване и канализация с две специализации: "Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения" и "Пречистване на водите". 

заявление за разпределение по профили след 3ти курс

таблица ексел

заявление за явяване на изпит кат. ВК

Прикаченият по-долу линк съдържа Наръчник за изготвяне на дипломни работи в УАСГ.

UserFiles/File/%D0%92%D0%9A%D0%9F%D0%92/Naruchnik%20na%20diplomanta%20UACG.pdf

 

Над 55 години обучението по специалност ВиК се извършва от катедра "ВКПВ" в ХТФ на УАСГ.

В този период са обучени над 4 500 студенти.

Дипломите по специалност ВиК са международно признати от FEANI – Европейската федерация на строителните инженери.

Структура на катедра "ВКПВ":

- Секция "Водоснабдяване";

- Секция "Канализация";

- Секция "ВиК на сгради";

- Секция "Химия".

Програми за обучение от катедра "ВКПВ":

- Магистри (редовна и задочна форма):

 • Профил "Мрежи и съоръжения";
 • Профил "Пречистване на води".

- Магистри за бакалаври:

 • "Мрежи съоръжения";
 • "Пречистване на вода";
 • "Газоснабдяване";
 • "Инженерна екология";
 • "Управление,мониторинг и експлоатация на газопреносни системи".

- Бакалаври:

 • "Инженерна екология".

Преподавателски състав на катедра "ВКПВ":

- Двама професори;

- Петима доценти;

- Шестима главни асистенти;

- Един асистент;

- Осем докторанти.

Лабораторна база:

- Акредитирана лаборатория по анализ на води, Заповед №А481/27.08.2014г., Серт. №239ЛИ;

- Лаборатория по водоснабдяване и ВиК на сгради;

- Лаборатория по канализация и пречистване на отпадъчни води и органична химия, биохимия и микробиология на водата;

- Симулационна водопроводна линия;

- Лаборатория по иновации;

- Лаборатория по технолотия на пречистване на водите.

Учебни и производствени практики:

- Специална практика - запознаване с ВиК обекти;

- Производствена практика;

- Преддипломен стаж.

Експертен потенциал на ВКПВ:

- Консултантска дейност

 • Стратегия за отрасъл ВиК (Световна банка);
 • Консултантски компании (JASPERS и др.);
 • Работни групи на МОСВ и МРРБ;
 • Изготвяне на технически анализ и тръжни документи по ФИДИК жълта/червена книга;
 • Изготвяне на национален каталог от мерки и програми от мерки за Дунавски и Черноморски водни басейни за внедряване на Рамковата директива за водите;
 • Участие в разработване на РПИП;
 • Техническа помощ за изготвяне на проекти във водния сектор ;
 • Надзор на проектирането и строителството.

- Научно-приложна дейност за последните 5 години:

 • 8 международни научни проекта;
 • Над 15 национални научни проекта;
 • Над 10 научни публикации в международни издания (вкл. в реферирани и индексирани издания и издания с импакт фактор);
 • Над 30 научни публикации в национални издания;
 • 190 цитирания в научната литература ( за 2017 и 2018 в SCOPUS и WoS);
 • 6 международни приложни проекта;
 • Над 50 национални приложни проекта.


Научно–изследователски проекти:

Проектите са разработени съгласно  FP4, FP5, FP6 и FP7 на Европейската Комисия
 

 • ABOT – “Assessment of water Balances and Optimization based Target setting across EU River Basins”, Grant Agreement no. 07.032900/2011/612888/SUB/D1, DG Environment –Halting Desertification in Europe;
 • 2011-2014 EU Commission DG Research FP7 - "Meso-level eco-efficiency indicators to assess technologies and their uptake in water use sectors“;
 • ОПНОИР (център за компетентност)  BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“;
 • H2020; project HYDROUSA “Demonstration of water loops with innovative regenerative business models for the Mediterranean region “HYDROUSA” Grant Agreement No 776643.
 • 2013-2015 Swiss-BG cooperation  - Innovative P-recovery from waste sludge (INNOVA P-recovery) No. IZEBZO_143004/1;
 • 2011-2013 EU Commission DG Environment- “Assessment of water Balances and Optimisation based Target setting across EU River Basins”;
 • 2011-2014 Strategic & Technological Advancement in Research on AgroEnergy, ,  финансиран от ЕК по 7 Рамкова програма за научни проекти.;
 • Оценка на въздействието на пречиствателните станции за отпадни води върху фази на околната среда (2018-2020)
 • Нови ефекти в нанотънки подредени органични филми (Лангмюир и Лангмюир-Блоджетови) и използването им за концептуално разработване на ново поколение биосензори за работа в течна среда с бъдещо приложение за мерене в полеви условия и мониторинг в реално време на трудно откриваеми замърсители във водата (включително антитероризъм) и/или ранна диагностика на заболявания чрез високо-чувствителна детекция на маркери в кръвта" (2019-2021)
 • Изследване поведението на алуминий във ВиК системата на гр. София (2019-2020) ЦНИП-УАСГ.
 • Интегрален подход за оценка на влиянието на органичните замърсители в отпадъчни води върху живите организми (2019)
 • Проучване на потреблението на питейна вода на територията на Столична община; Възложител Софийска вода АД (2018 – продължава);.
 • Определяне произхода на шествалентен хром в подземните води, (2017-2018) ЦНИП – УАСГ
 • Хидравлично изследване на ревизионни шахти от полипропилен, произведени от „Пайп лайф Бълария” (2014г. -2016г.);
 • Методика за оразмеряване на сградни аварийни дъждовни канализационни системи;  Възложител Huterer and Lehner, Австрия. (2016)
 • Оценка на агресивността и мероприятия за стабилизиране на водата в Софийската водоснабдителна система,   ЦНИП-УАСГ (2014-2015).

Публикации през последните години:

 • Alitchkov, D., Analysis of the Water Use in Different Types of Buildings, 4th Eurasian on Civil and Environmental Engineering (ECOCEE 2019), Istanbul, Turkey, 2019;
 • Alitchkov, D., E. Tzanov, V. Radovanov,  Investigation of Residential Water Demand in Sofia Municipality, 4th Eurasian on Civil and Environmental Engineering (ECOCEE 2019), Istanbul, Turkey, 2019;
 • Angelova, I. Ivanov, T. Venelinov "Study of hexavalent chromium origin in the groundwater of northern Bulgaria", (SGEM 2018) Conference proceedings, 5.1: 853-860;
 • Dimova G., Ribarova, I. and De Carne, F.), Understanding and Managing Urban Water in Transition, Grafton, Q., Daniell, K.A., Nauges, C., Rinaudo, J.-D., Chan, N.W.W. (Eds.) (Chapter 3 - Coping with extraneous water in sewerage systems. (2015), Springer, ISBN 978-94-017-9800-6;
 • Ribarova, I., Stanchev, P., Dimova, G., Assimacopoulos, D. (2013). A first iteration of an eco-efficiency assessment of Sofia’s urban water system, Procedia engineering, 70 (2014), 1411-1420;
 • Ribarova, I., Stanchev, P., Dimova, G., (2014). Complexity, assumptions and solutions for eco-efficiency assessment of urban water systems, Systems engineering procedia (under review, presented in a conference 17th European roundtable on sustainable consumption and production);
 • Ribarova I., Dimitrova S., Lambeva, R., Wintgens, T., Stemann J., Remmen, K. (2017).Phosphorus recovery potential in Sofia WWTP in view of  the national sludge management strategy, Resources, Conservation and Recycling, 116, 152-159;
 • Ribarova, I, Kovacheva, Tz, Dimitrova, S. 2018. Gray water footprint of waste water discharge in the Djerman River near Dupnitsa, Yearbook of UACEG, volume 51, issue 11
 • Ribarova, I., Stanchev, P., Assimacopoulos, D.. (2015). Co-benefits of innovative water saving solutions in an urban water system, in “Advances in Water Hydrology”, eds. Tommaso Moramarco, Silvia Barbetta, Luca Brocca, Water Resources Publication;
 • Stanchev, P., Ribarova, I. (2016). Complexity, assumptions and solutions for eco-efficiency assessment of urban water systems, Journal of cleaner production, 138, 229-236
 • T. Venelinov "Microwave-assisted digestion of sewege sludge materials for the determination of Cadmium using ETAAS", Годишник на УАСГ, 2019, 52 (2): 405-412;
 • T. Venelinov, "Comparison of ISO 21748 and ISO 11352 standards for measurement uncertainty estimation in water analysis", Ovidius University Annals Series: Civil Engineering, 2016, 18: 187-192;
 • T. Venelinov, "Uncertainty estimation of the determination of chemical sum parameters in water", Accred. Qual. Assur., 2017,15: 347-353;
 • Yotova, G.; Lazarova, S.; Kudłak, B.; Zlateva, B.; Mihaylova, V.; Wieczerzak, M.; Venelinov, T.; Tsakovski, S. Assessment of the Bulgarian Wastewater Treatment Plants’ Impact on the Receiving Water Bodies. Molecules 2019, 24, 2274-2289;
 • Koleva M., T. Venelinov, "Influence of data quality on Wastewater treament plant sizing", Годишник на УАСГ, 2018, 51 (6):19-26;
 • Аличков, Д., Т. Игнева, Е. Цанов, Б. Инджов, Теоретични основи при проектиране на кръгли ревизионни шахти и несъответствия при тяхното промишлено производство, сп. Водно дело, бр. 3/4,(2016);
 • Аличков, Д., Устойчиви площадкови и сградни дъждовни канализационни системи, Издателство „Анубис”, ISBN 978-619-215-043-3, София, (2017)
 • Аличков, Д., Б. Инджов, Е. Цанов, Т. Игнева, Особености на хидравличното поведение на канализационни шахти, произведени в заводски условия с три входящи и една изходяща тръби, Годишник на УАСГ, т. 50 (1), (2017);
 • Аличков, Д., Т. Игнева, Б. Инджов, Е. Цанов, Хидравлични изследвания на произведени в заводски условия събирателни канализационни шахти с две входящи и една изходяща тръби, сп. Водно дело, бр. 1/2, (2017);
 • Аличков, Д., Методика за оразмеряване на сградни аварийни дъждовни канализационни системи, Годишник на УАСГ, т. 50 (1), (2017);
 • Аличков, Д., Б. Захариева, Определяне на максималната дебелина на водния слой атмосферни води при оразмеряване на аварийни отводнителни системи на плоски покриви, сп. Водно дело, бр. 5/6, (2016);
 • Аличков, Д. Пропуски и неточности в действащото Българско законодателство при проектиране на аварийно отводняване на сгради, сп. БУЛАКВА  бр. 4, БАВ, (2016);
 • Петрова, П., Д. Аличков, Оценка на разхода на вода в административни сгради Осма международна конференция БУЛАКВА 2016: Иновативни решения за по-ефективни ВиК услуги, София, (2016);
 • Аличков, Д., Действашата нормативна уредба и подобряване на проектантската дейност при подготовка та и реализацията на проекти, финансирани от европейските фондове, сп. БУЛАКВА, бр. 4, (2015);
 • Аличков, Д., Прогнозиране на водопотреблението на населените места в Република България, сп. Водно дело, бр. 3/4, (2014);
 • Аличков, Д., Е. Цанов, Влияние на загубите на вода върху капацитета на елементите на водоснабдителните системи на населените места при тяхната реконструкция и/или рехабилитация, сп. БУЛАКВА, бр. 2, (2014);
 • Аличков, Д., С. Димитрова, Б. Инджов, Определяне на моделни параметри на масопренос на кислород в лабораторна аерирана колона, Годишник на УАСГ, т. XLVII, св. I-A, (2014);
 • Аличков, Д., С. Димитрова, Ир. Рибарова, Б. Инджов, Св. Лазарова, О. Карпузова Индиректен метод за определяне на моделни параметри за оценка преноса на кислороднв аерационни басейни, Годишник на ВИАС, т. XLVI, св. IX-B, (2013-2014)
 • Т. Венелинов, С. Цаковски, "Оценка на въздействието на пречиствателните станции за отпадъчни води върху водни обекти", Булаква, 2017 (4): 77-80;
 •  Тонев Р. , Димова Г. , Димитрова С. (2018). Изследвания върху коефициента на масови реакции при изчерпване на свободния активен хлор (САХ) във водоснабдителната мрежа на град София, Годишник УАСГ, Том 51/11, София;
 • Димова Г., Димитрова С., Тонев Р., Лазарова С., Ангелова И. (2018)  Отстраняване на нитрати от природни води чрез бавна филтрация и денитрификация, Том 51/11, София;
 • Тонев Р., Димова Г., Борисов Б. (2017).Технико-икономически параметри при дезинфекция на водата с хлорни реагенти, Екологично инженерство и опазване на околната среда, Бр. 3, 2017, ISSN 1311-8668;
 • Тонев Р. , Димова Г. , Димитрова С. (2017).Аналитични изследвания върху изчерпването на свободния активен хлор (САХ) в градските водоснабдителни мрежи, Годишник УАСГ,  Том. 50/3,  София;
 • Т. Венелинов, "Сравнимост на резултатите от химични измервания. Определяне на ХПК в отпадъчни води като примерно изследване", Водно Дело,(2016), 5/6: 23-27.

 

Проектиране:
 

 • Assistance to Assessment of Regional Feasibility Studies Bulgaria, TA2018128 BG JEU, The Client: EIB advisory services (EIBAS), Luxemburg.,2018-2019;
 • ‘Strengthening strategic planning on climate change adaptation, including providing inputs for the preparation of a National Climate Change Adaptation Strategy, together with an Action Plan – for the Ministry of Environment and Water’. The involvement includes preparation of water sector assessment report in view of climate change adaptation, 2018;
 • Assistance to Assessment of Regional Feasibility Studies Bulgaria, TA2017042 BG JEU, The Client is the EIB advisory services (EIBAS), Luxemburg, 2017;
 • Development of Action plan for implementation of individual and other appropriate systems (IAS) following art. 3 (1) of Directive 91/271/EEC Investigation on the most viable solutions for Sludge Management from Urban Wastewater Treatment Plants and their financing in order to support the implementation of the National Strategic Plan for WWTP Sludge Management, 2016-2017;
 • Project for development of flood risk management plan in Danube river basin, 2015-2016
 • JASPERS Bulgaria – Operational Support to JASPERS in Screening of Bulgarian Water and Wastewater Projects Prepared for Cohesion Fund Co-Financing;
 • Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия" ОП "Околна среда 2014-2020г." ”Канализационна и водопроводна мрежа на гр.Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ-I A етап”; 2016-2019;
 • Доизграждане на канализационната система и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Дулово-прединвестиционни проучвания, идейни и работни проекти на ВиК мрежите и ПСОВ на гр. Дулово, 2014-2015;
 • Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в гр. Павликени, 2014-2015;
 • Интергриран проект за водния цикъл на гр. Троян- I и II етап;
 • Рехабилитация на водопроводната мрежа и реконструкция и разширение на канализационната мрежа на гр. Видин., 2014-2015;
 • Разработване на прединвестиционно проучване с варианти на решения и подготовка на инвестиционни проекти във връзка с разширение на ВиК мрежите и ПСОВ в кв. Меден Рудник, гр. Бургас, Януари 2013;
 • Детайлен хидравличен модел на съществуващата канализационна мрежа на кв. Меден Рудник, гр. Бургас;
 • Водоснабдителна и канализационна инфраструктура на курортно ядро „Боровец 1100” („Супер Боровец”) - работен проект;
 • Водоснабдяване на ниска зона на к.к. „Боровец” до ПСОВ „Яйцето” - работен проект;
 • Реконструкция на довеждащ канализационен колектор до ПСОВ – гр. Кюстендил - работен проект;
 • Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Райово – Община Самоков – II етап - работен проект;
 • Реконструкция на външен водопровод Рельово – Райово - работен проект;
 • Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Мадан - идеен проект;