Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидротехника и хидромелиорации / Описание

Описание

Катедрата е профилираща за защитената специалност "Хидростроителство" (пет годишна магистърска програма) и  и за кратките магистърски програми по  "Хидротехническо строителство" и "Хидромелиоративно строителство".

Преподавателите от катедрата обучават докторанти по научните специалности "Хидротехническо строителство" и "Хидромелиоративно строителство" и провеждат следдипломно обучение и специализации в сферата на хидростроителството . 

Катедра "Хидротехника и хидромелиорации" е създадена през 2016 г. като обединение на две от най-дълго съществувалите катедри от Хидротехническия факултет - "Хидротехника" и "Хидромелиорации".

Екипът на катедрата работи и подготвя специалисти в областта на проучванията, проектирането, строителството и експлоатацията на:

  • язовири и съоръженията към тях;
  • хидроенергийни системи и съоръжения, подземни хидротехнически съоръжения;
  • хидромелиоративни (напоителни и отводнителни) системи;
  • корекции на реки, пристанищни и брегозащитни съоръжения;
  • хвостохранилища и сгуроотвали, опазване на околната среда;
  • водостопански изследвания.

Изследователският и практически опит и наличието на мощни програмни системи позволяват обучение на високо ниво и решаване на сложни и нестандартни проблеми в областта на хидротехническото и хидромелиоративно строителство. 

В учебните лаборатории към катедрата се демонстрират типови конструкции на хидротехнически съоръжения, онагледяват се експлоатационните режими на оборудването на ВЕЦ и ПАВЕЦ с активни и реактивни турбини и обратими агрегати. Могат да се симулират преходни процеси в напоителни канали и да се изследват работните режими на помпите в мелиоративни и помпени станции. Провеждат се изпитвания за определяне характеристиките на дъждовални апарати и крила за капково напояване. Могат да се провеждат моделни хидравлични изследвания чрез ЕХДА и на реални съоръжения - язовирни стени, диги и др.