Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидравлика и хидрология / Описание

Описание

Преподавателите от катедрата обучават студенти по следните общообразователни и общотеоретични дисциплини

 • Механика на флуидите за специалност ВК
 • Хидромеханика за специалност ХС
 • Хидравлика I част за специалности ВК и ХС
 • Хидравлика II част за специалности ВК и ХС
 • Инженерна хидрология за специалност ВК
 • Инженерна хидрология и океанология за специалност ХС
 • Хидроинформатика за специалности ВК и ХС
 • Морска хидродинамика за специалност ХС
 • Речна морфология и корекция на реки за специалност ХС
 • Хидрология и хидравлика за специалност ТС
 • Водно дело за специалност Геодезия
 • Хидрология и хидравлика за специалност УУЗИ
 • Основи на управлението на водните ресурси за специалност УУЗИ

Катедрата е профилираща за специалност Управление на водните ресурси.

Тук може да намерите учебни програми на дисциплините, преподавани от преподаватели на кат. Хидравлика и хидрология.

Преподавателите от катедрата обучават докторанти по научна специалност Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство.

Научните интереси на преподавателите към катедрата са в областта на: хидравлика на открити течения в реки и канали, хидравлични процеси в напорни системи, хидравлично моделиране на хидротехнически съоръжения, хидроморфологични изследвания, хидроложко моделиране, управление на водни ресурси.

Преподавателите към катедрата участват в научно-изследователски проекти и проекти от практиката чрез ЦНИП.

Лаборатории към катедрата:

Централна научноизследователска лаборатория за хидравлични изследвания (ЦНИЛХИ) - 1ет. Ректорат, тел. 963 52 45/662;  зали 108,109 - блок А.

Лаборатория по Хидравлика - блок А, сутерен, тел. 963 52 45/662

 

 

Катедра “Хидравлика и хидрология” е основана през 1945 г, когато дисциплините хидрология и хидравлика се отделят от катедра “Водно строителство” и се обособяват в самостоятелна катедра. с ръководител проф. инж. Борис Марчинков. През 1946г. за асистенти към катедрата са назначени инж. Иван Маринов и инж. Милан Костов, а през 1948г. към същата е прехвърлен от катедра “Водно стопанство” и инж. Стефан Станчев.
С откриването на Хидротехническия факултет през 1949 г, на мястото на катедра “Хидрология и хидравлика” възникват две нови катедри - катедра “Хидрология” и катедра “Хидравлика и хидравлични моделни изследвания”.
За ръководител на катедра “Хидрология” е избран проф. инж. Борис Марчинков. В същата катедра първоначално работи и инж. Иван Маринов, а през 1952 година към нея е избран за асистент и инж. Живко Николов.
За ръководител на катедра “Хидравлика и хидравлични моделни изследвания” е избран доц. инж. Стефан Станчев. От 1950г. в същата катедра започва работа и ас. инж. Петър Каишев, а впоследствие към нея са назначени последователно за асистенти: инж. Никола Николов (1952г.), инж. Илия Нинов (1953г.), инж. Стефан Василев(1953г.) и инж. Георги Илчев (1954г.).
В края на 1952г. с активното участие на доц.инж. Стефан Станчев и асистентите инж. Петър Каишев и инж. Никола Николов е завършено основното обзавеждане на хидравличната лаборатория,. През 1953г. колективът на катедрата започва да извършва и хидравлични моделни изследвания на редица хидротехнически обекти у нас.
През 1954г. се извършва уедряване на някои катедри в хидротехническия факултет, при което катедра “Хидравлика и хидравлични моделни изследвания”, се слива с катедра “Хидротехнически съоръжения” и се образува нова катедра - “Хидротехнически съоръжения и хидравлика”, а катедра “Хидрология” се слива с катедра “Водно строителство” и се образува нова катедра - “Използване на водната енергия и хидрология”
За ръководител на катедра “Хидротехнически съоръжения и хидравлика” е избран проф. инж. Христофор Байданов, а след неговата смърт (1961г.) ръководството на същата се поема от проф. инж. Стефан Станчев.
За ръководител на катедра “Използване на водната енергия и хидрология” е избран проф.д-р инж. Тодор Радославов. През 1966г. ръководството на същата се поема от проф. инж. Борис Марчинков, а през 1969г. за ръководител на тази катедра е избран проф. д-р инж. Славчо Милославов. От 1955г. нататък в хидроложката група на същата катедра работи първоначално като асистент, а впоследствие и като доцент и инж. Стефан Сунгарски.
През 1956г. за ръководител на хидравличната лаборатория в рамките на катедра “Хидротехнически съоръжения и хидравлика” е определен инж. Щилиян Райнов. През 1969г. същата лаборатория се обособява като самостоятелно научно-изследователско звено - “Централна научно-изследователска лаборатория за хидравлични изследвания” (ЦНИЛХИ) с ръководител проф. Щилиян Райнов.
При утвърждаването на новия модел на института през 1973 г.се извършва и прегрупирането на катедрите по сродни дисциплини, в резултат на което се образуват следните 2 нови катедри при Хидротехническия факултет:
1. Катедра “Хидротехника” с ръководител проф. д-р инж. Славчо Милославов и
2. Катедра “Хидравлика и хидрология” с ръководител проф. инж.Стефан Станчев (1973-1981).
Ръководители на катедрата след проф. Стефан Станчев са били:
• проф. Иван Маринов (1982-1984);
• проф. Георги Илчев (1984-1988);
• проф. Живко Николов (1988-1990);
• проф. Емил Маринов (1990-1993);
• проф. Богдан Казаков (1993-2000);
• доц. Кръстю Даскалов (2000-2008);
• проф. Николай Лисев (2008-2020);
• доц. Весела Захариева (2020-).