Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Описание

Описание

Катедра "Железници" е основна катедра още от създаването на Висшето техническо училище – 1942 г. Неин основател и първи ръководител е проф. инж. Христо Цонев. Катедрата подготвя кадри за фирмите, които се занимават с проектиране, строителство, поддържане и инвеститорски контрол в областта на железопътния транспорт, метрото и градския транспорт.

Катедрата поддържа тесни контакти с основните потребители на кадри:

Фото галерия

 • Влак Сименс електрическа мотриса

Катедра „Железници“ е една от първите катедри, създадени още с основаването на Висшето техническо училище ВТУ (1942-1945), под името „Пътища и железници“. Първите професори в катедрата са назначени с царски указ: проф. Христо Цонев ръководител на катедра „Пътища и железници“ и проф. Балуш Балушев.

Катедрата обслужва основно Строителния факултет, специалност Строителство-съобщения. През 1953 г. до 1960 г отдел Съобщения се разделя на две специалности: Пътно строителство и Железопътно строителство. През 1960 г. специалността става една Пътно и железопътно строителство (ПЖС) до 1967 г. В периода 1967-73 г. специалностите пак се разделят на „Пътно строителство“ и „Железопътно строителство“. През 1973 г. специалността става „Транспортно строителство“.

Професорите от катедрата заемат редица ръководни длъжности:
проф. инж. Веселин Влайков е Декан на Строителния факултет за периода 1952-53 г.,
проф. инж. Веселин Влайков е Декан на Строителния факултет за периода 1954-55 г.,
проф. инж. Гено Иванов е Декан на Строителния факултет 1966-68 г.,
проф. д-р инж. Тодор Костов е Зам. Декан на Строителния факултет 1968-74 г.,
проф. д-р инж. Йордан Тотев е Декан на Строителния факултет 1979-1983 г.,
проф. д-р инж. Йордан Тотев е Декан на Строителния факултет 1983-1987 г.
доц. д-р инж. Михаил Събев е Зам. Декан на ФТС 1987-89 г.,
доц. д-р инж. Стойо Тодоров е Декан на ФТС 2008-2012 г.

Последователно ръководители на катедра „Железници“ са били:
проф. инж. Христо Цонев 1943 – 1952
проф. инж. Веселин Влайков 1952 – 1962
проф. инж. Владимир Табаков 1962 – 1965
проф. инж. Гено Иванов 1965 – 1977
проф. д-р инж. Тодор Костов 1977 – 1980
проф. д-р инж. Йордан Тотев 1980 – 1993
в.и.д. доц. д-р инж. Найчо Атанасов 1993 – 1995
проф. д-р инж. Михаил Събев 1994 – 2000
доц. д-р инж. Златка Денчева 2000 – 2004
доц. д-р инж. Стойо Тодоров 2004 – 2008
доц. д-р инж. Златка Денчева 2008 – 2012
проф.д-р инж. Стойо Тодоров 2012 – 2020
проф. д-р инж. Милчо Лепоев 2020 –

Вече години наред катедрата подготвя строителни специалисти по дисциплините:
„Проектиране и строителство на жп линии“
„Тунели“
„Гари, гарови съоръжения и жп експлоатация“
„Горно строене и поддържане на железния път“
„Специални железници“
"Техническа спецификация и оперативна съвместимост (ТСОС)"
"Нормативни документи и ТСОС"
"Високоскоростни ЖП линии"

Основатели на дисциплините "Изучаване, проектиране и постройка на железопътни линии" и "Горно строене и поддържане" са проф. инж. Хр. Цонев и проф. инж. В. Влайков.
Създатели на "Гари и гарови съоръжения" и "Експлоатация на железниците" са проф. инж.В. Влайков и проф. инж. Вл. Табаков.
За първи път лекции по "Тунели" и "Висящи въжени линии" изнася проф. инж. Любен Трънка.

Катедрата не е претърпяла значителни преобразования. От началото на съществуването си тя разполага с добре оборудвана научно-изследователска лаборатория, която непрекъснато се обогатява с нови експонати в областта на железопътното строителство и въжените линии. През 2011 г. лабораторията бе наименувана „Проф. Михаил Събев“.

Разнообразите на преподаваните в катедрата дисциплини предполага и големия диапазон на издадените през годините учебници и учебни помагала:
"Изучаване, проектиране и постройка на железопътни линии", Хр. Цонев, 1945 и 1945 г.
"Земни работи", Хр. Цонев, 1945
"Железопътно горно строене, релсови съединения и гари", Хр.Цонев, 1946
"Висящи въжени линии – част I" Л. Трънка, 1947
"Висящи въжени линии – част II" Л. Трънка, 1953
"Железопътно дело. Том I – Изучаване и проектиране на железници" В. Влайков, 1949
"Железопътно дело. Том III – Гари" В. Влайков, 1953
"Железопътно дело. Том IV – Сигнализация и осигурителни инсталации" В. Влайков, 1950
"Железопътно дело. Том V – Експлоатация на железниците", В. Влайков, 1951
"Железопътно дело. Том І – Изучаване, проектиране и построяване на железници", В. Влайков, 1955
"Железопътно дело. Общ курс", В. Влайков, Л. Трънка, 1954
"Железопътно дело – част ІІ", В. Влайков, 1956
"Железопътни гари и гарови съоръжения. Том І – Устройство и обзавеждане на жп гари", Вл. Табаков, 1956
"Железопътни гари и гарови съоръжения. Том ІІ – Сигнални, осигурителни и съобщителни уредби", Вл. Табаков, 1960
"Вентилация на тунели през експлоатацията", Л. Трънка, 1959
"Тунели", Л. Трънка, 1964
"Учебно-методично ръководство по железопътно дело – част І", Т. Костов, Й. Тотев, 1971
"Учебно-методично ръководство по железопътно дело – част ІІ", Т. Костов, Й. Тотев, 1978
"Горно строене и поддържане на железния път", Г. Иванов, 1980
"Поддържане и ремонт на железния път", М. Събев, 1985
"Железопътно строителство" Т. Костов, Й. Тотев, М. Събев, 1991
"Норми за проектиране на пътни и железопътни тунели" – авторски колектив с ръководител проф. Й. Тотев
„Проектиране и строителство на жп линии“, С. Тодоров, учебник за УАСГ, 2006 г.
„Пътища и железници“, В. Николов, С.Тодоров, учебник за УАСГ, 2011 г.
"Високоскоростна железница - съвременен обществен транспорт", М. Лепоев, учебник, 2011г.

Първостепенна задача пред преподавателите в катедрата винаги е била подготовката на млади специалисти на високо ниво. В изнасяния лекционен материал са отразявани новостите в железопътната наука на даден етап от нейното развитие. Чрез провеждането на практики в изграждащи се и съществуващи обекти студентите са запознавани с особеностите на транспортното строителство и транспортната инфраструктура.
Проучването, проектирането и изграждането на много железопътни обекти са дело на възпитаници на УАСГ в това направление. Една голяма част от тях днес ръководят поддържането и ремонта на железопътните линии и съоръжения.

Членовете на катедра "Железници" неизменно участват в технически съвети и научни конференции в проектирането, изготвянето на експертизи, даването на рецензии и становища за най-значимите обекти в областта на транспортното строителство. Към тази дейност могат да се отнесат:
проектирането и изграждането на тунелите по автомагистралите "Хемус" и "Тракия";
участието в разработването на ТИД-а на софийския метрополитен;
консултантска и проектантска дейност по строителството на 1-ви метродиаметър с фирма Тайсей.
изготвяне на проекти за реконструкции на гари;
подобряване на трасетата на съществуващите жп линии с оглед допускане на по-високи скорости по тях;
удвояване и електрификация на линиите от железопътната мрежа;
аварийно укрепване на голяма част от транспортните ни тунели;
участие в изготвянето на работни проекти на малки и средни железопътни мостове
Проектиране на реконструкцията на жп линията „Пловдив - Свиленград за 160 км/ч“ първи етап Крумово - Първомай и т.н.

За големите си заслуги проф. Веселин Влайков е удостоен в Дрезден с почетното звание "доктор хонорис кауза".

През 2009 г. бе учредена парична награда на името на проф. Събев от дъщеря му инж. Вера Събева и съпругата му. Наградата се дава на дипломанта от специалност „Транспротно строителство“ профил „Железопътно строителство“, които се е представил най-добре на дипломната защита.
До сега носители на наградата „проф. д-р инж. Михаил Събев“ са:

 • 2009 Инж. Васил Георгиев Шилов
 • 2010 Инж. Петко Цолов Тодоров
 • 2011 Инж. Васил Димитров Василев
 • 2012 Инж. Халил Халилов Мусов
 • 2013 инж. Цветан Валентинов Благоев
 • 2014 инж. Лора Велкова Марчева
 • 2015 инж. Данчо Лисев
 • 2016 инж. Николай Любомиров Вълчев
 • 2017 инж. Боян Георгиев Георгиев

През 2011 г. бе учредена стипендия на името на проф. Тодор Костов от сина му доц. д-р Чавдар Димитров. Носители на наградата са:

 • 2012  Цветан Валентинов Благоев
 • 2013  Ина Венциславова Арангелова
 • 2014 Първан Сашков Петров
 • 2015 Гергана Лазарова Георгиева
 • 2016 Боян Георгиев Георгиев.