Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Описание

Описание

Катедра „Пътища“ има богата история и заслужено място сред водещите катедри при Университета по архитектура, строителство и геодезия – гр. София. В годините на своето съществуване катедрата се утвърждава като водещо учебно и научно-изследователско звено по всички направления на транспортното строителство в България.

Катедра „Пътища“ обучава студенти по дисциплините:

 • Общ курс по пътно строителство;
 • Проектиране на пътища и възли;
 • Строителство на пътища;
 • Градоустройство, градско движение и улици;
 • Аеродрумно строителство;
 • Поддържане и реконструкция на пътища;
 • Транспортни системи;
 • Организация и безопасност на пътното движение;
 • Съвременни технологии в пътното строителство.

Завършилите специалността „Транспортно строителство“ с образователна степен „магистър“ могат да намерят професионална реализация като ръководни, аналитични и приложни специалисти в:

 • Държавните и местни администрации;
 • Изследователски звена;
 • Проектантски колективи;
 • Фирми и други предприятия в системата на инфраструктурата.

Катедрата предлага магистърска програма „Транспортно строителство“ в задочна форма, предоставяща на обучаващите се задълбочена теоретична и практическа подготовка в съответната професионална област.

От началото на учебната 2017/2018 г., катедрата ще предложи на студентите нова магистърска програма „Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура“. Реализацията на магистрите по тази програма дава възможност за работа освен в областта на придобитата първа бакалавърска или магистърска специалност, както и в:

 1.  Управление на корпоративни общности в областта на транспортната инфраструктура
 2.  Управление на пътна и улична мрежа;
 3.  Управление на строителството и поддържането на транспортната инфраструктура.
 4.  Екипи за проектиране, строителство и поддържане на транспортната инфраструктура;
 5.  Офериране и калкулация на инфраструктурни проекти;
 6.  Производствено-технически отдели;

През месец септември 2014 г. по инициатива на катедра „Пътища“ при УАСГ – гр. София е учреден „Български форум за транспортна инфраструктура“, с цел да бъдат обединени усилията на учени, пътни експерти, браншови организации и администрация в търсенето на най-добри решения при изграждането и поддържането на транспортна инфраструктура у нас /http://www.forumti.bg/.

Началото на 2017 г., катедра „Пътища“ подписа меморандуми за сътрудничестно с две водещи фирми „HTI България“ ЕООД и ACO Академия, като основната им цел е да се създадат иновативни и висококвалифицирани специалисти, които да се реализират успешно в областта на транспортното строителство. Партньорството включва обновяване на дисциплини, свързани с новите технологии в областта и създаване на иновативен подход за преподаване.