Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Описание

Описание

Катедрата е основана през 1942 г. в резултат от обнародвания през 1941 г. Закон за висшето техническо образование под името "Геодезия и астрономия".

През 1945 г., съгласно приета наредба-закон за изменение и допълнение на Закона за висшето техническо образование, името на катедрата се променя на "Геодезия".

През 2001 г. от нея се формират катедра "Геодезия и геоинформатика" и катедра "Приложна геодезия". Катедрата обучава студентите от Геодезическия факултет по дисциплините: Геодезия, CAD системи, Математическа обработка на геодезическите измервания, Геоинформатика, Бази данни и графични системи, Кадастър, Морска геодезия, Многоцелеви кадастър, Проектиране на БД и ГИС, Информационни системи на кадастъра и др.

Катедра " Геодезия и геоинформатика" води учебен процес и по дисциплината Геодезия със студентите от Архитектурния, Строителния (до 2009 год.), Транспортния и Хидротехнически факултети на УАСГ.

В катедрата се обучават докторанти и специализанти по различни научни и приложни области.

Нашите дипломанти може да видите тук.

Фото галерия

  • Учебно спортна база

ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

Обн. ДВ. бр.56 от 29 Юни 1993г., изм. ДВ. бр.63 от 5 Август 1994г., изм. ДВ. бр.10 от 27 Януари 1998г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г., доп. ДВ. бр.107 от 28 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение е допустимо:

Т.9. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) възпроизвеждането на вече публикувани произведения от общодостъпни библиотеки, учебни или други образователни заведения, музеи и архивни учреждения, с учебна цел или с цел съхраняване на произведението, ако това не служи за търговски цели;
 

УЧЕБНИЦИ и РЪКОВОДСТВА:

1. Геодезия I част - [pdf, 14Mb]
2. Геодезия II част - [pdf, 13Mb]
3. Ръководство по Геодезия - [pdf, 18Mb]
4. Учебник по ТМОГИ - [pdf, 11Mb]
5. Ръководство по ТМОГИ - [pdf, 8Mb]
6. Учебник по Геодезия за студенти от СФ, ХТФ, ТФ и АФ - [pdf, 13Mb]