Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Описание

Описание

Специалността "Архитектура" се открива през 1943 г. - една година след основаването на първото Висше техническо училище в България. През 1951 г. е основан и Архитектурният факултет с 8 катедри. В Архитектурния факултет на УАСГ се извършва обучение и подготовка на студенти по специалностите "Аритектура", "Урбанизъм" и "Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране" (ЛАЛП). Тук се обучават и подготвят и специализанти и докторанти, извършва се отговорна научно-изследователска дейност, разработват се проекти на значими архитектурно-градоустройствени обекти.

брошура Архитектура

брошура Урбанизъм

Студентите по специалността АРХИТЕКТУРА се приемат след състезателни анонимни конкурсни изпити - 1 по математика и 3 по рисуване. Те се провеждат във втората половина на месец юли.

До 2003 година в Архитектурния факултет са се дипломирали над 6000 архитекти. През учебната 2010/2011 година в Архитектурния факултет се обучават около 1100 български и чуждестранни студенти. Обучението се осъществява от колектив от 27 хабилитирани и 50 нехабилитирани преподаватели. Част от дисциплините се преподават от преподаватели от другите факултети на УАСГ. В обучението участват голям брой хонорувани преподаватели-специалисти с богат практически опит.

Факултетът осъществява значителна международна дейност, включваща и студентски обмен с различни европейски училища по Архитектура.

Випускниците на Архитектурния факултет се дипломират с държавни дипломи за висше образование, като получават квалификацията "архитект". Те могат да се реализират в широк кръг от дейности - комплексно проучване, планиране и устройство на териториални, ландшафтни и селищни системи; градоустройствено планиране на градове, села, градски ансамбли, центрове и функционални зони; архитектурно проектиране на жилищни, обществени, промишлени и аграрни сгради, комплекси и съоръжения; обзавеждане и дизайн на интериорни и екстериорни пространства; ръководство и организация на строителството и строителното производство; ведомствена и фирмена инвестиционна политика; проучвателни и контролни функции на общините в областта на градоустройството и архитектурата; научно изследователска, внедрителска и преподавателска дейност.

Специалността УРБАНИЗЪМ е нова за Университета по архитектура, строителство и геодезия и за страната. Тя е резултат от успешно приключил проект, финансиран по програма PHARE-TEMPUS. Програмата е рецензирана от водещи експерти от страната и чужбина и е акредитирана от Националната агенция за оценка и акредитация в България. Обучението по специалността се извършва от екип висококвалифицирани преподаватели от Университета по архитектура, строителство и геодезия, преминали специализирана подготовка в eвропейски университети. В процеса на обучение като хонорувани и гост-преподаватели ще участват изявени професионалисти и академици от България и от Европа.

Програмата е разработена на модулен принцип и въвежда Европейска система за трансфер на кредити и за контрол на качеството. Съгласно изискванията на водещи международни професионални и академични организации, образованието по урбанизъм ще развива знания относно:

 • историята на урбанизма като институция и професия;
 • характера, целите, теорията и методите в урбанизма;
 • културните различия в урбанизма на европейско и световно равнище;
 • развитието на природните и културни ценности, въздействието на човешката дейност върху околната среда и принципите на устойчивото развитие;
 • политическия, институционалния и законодателния контекст на урбанистичната практика;
 • механизмите за прилагането на урбанистичната политика;
 • връзката на урбанизма с другите видове планирания.

Учебната програма ще развива умения и ценности в следните области:

 • методи за определяне и решаване на проблемите в мултидисциплинарни колективи;
 • правилно мислене относно концепциите, инструментите и мерките за управление на знанията в тяхното практическо приложение;
 • техники за събиране, обработка и анализ на данните, включително използването на съвременни технологии;
 • оценяване и управление на околната среда;
 • анализиране на бъдещите потребности на обществото;
 • интегриране на естетически принципи в урбанизма;
 • съхраняване на културните ценности в заобикалящата човека среда;
 • използване на словесна, писмена и графическа комуникация;
 • спазване на принципите на професионалната етика.

Обучението е с продължителност 4 години, включващи 7 семестъра обучение и 1 семестър дипломно проектиране или разработване на дипломна работа по избрана от студента тема. То се реализира чрез учебни планове и програми, включващи задължителни и избираеми дисциплини, под формата на лекции, семинари и проектиране. При завършване се присъжда образователно-квалификационна степен "бакалавър".

Успешно завършилите това равнище на обучение могат да продължат обучението си в специално разработени за потребностите на страната магистърски програми.

Завършилите специалността "Урбанизъм" могат да намерят професионална реализация на различни равнища в частния и държавния сектор и в различни области:

 • като специалисти в управлението на градовете и общините, на промените в природната и застроената обкръжаваща среда и при съчетаването на интересите на индивидуалната личност и обществото;
 • като консултанти в инвестиционния процес за ефективно използване на земята;
 • като експерти в областта на стратегическото планиране, формирането на регионалната, градоустройствената и жилищната политика, планирането на туризма, на инфраструктурата и комуникациите, в областта на ландшафтното планиране и опазването на околната среда, при управлението на земята и собствеността;
 • като участници в екипи за проектни и научни изследвания, при разработване и промяна на законодателството в регионалното и градско планиране и опазването на околната среда.

Потенциални работодатели биха могли да бъдат проектантски и консултантски фирми, агенции за недвижими имоти, предприемачи, всички звена и нива на държавната администрация и органите на местното управление. Урбанистите участват в управлението на териториите и общините в съответствие със съвременната практика на европейските страни. Те могат да работят и на свободна практика като независими консултанти.

Управлението на Архитектурния факултет се осъществява от следните органи:

 • Общо събрание - Висш орган на управление на Факултета, в който участват всички хабилитирани преподаватели, представители на нехабилитираните преподаватели, на служителите, на студентите и на докторантите. Общото събрание избира членовете на Факултетния съвет и Декана на Факултета.
 • Факултетен съвет - Колективен орган за управление, който координира действията на всички звена на Факултета, избира заместник декани, утвърждава учебните планове и програми, взема решения за обявяване на конкурси за преподаватели и провежда избори за преподаватели в съответствие с изискването на действащите закони.
 • Декански съвет - Съвещателен орган, в който участват деканът, заместник деканите, ръководителите на катедри и звена.
 • Декан - Ръководи цялостната дейност на Факултета и представлява Факултета пред органите на Университета, пред български и чуждестранни организации.
 • Заместник-декани - Подпомагат Декана в ръководството на дейността на Факултета по определени направления.
 • Факултетна канцелария - осъществява административна дейност във Факултета и обслужва административно студентите.

Архитектурният факултет се състои от 8 специализирани катедри: Градоустройство; Сградостроителство; Жилищни сгради; Обществени сгради; Промишлени и аграрни сгради; Интериор и дизайн в архитектурата; История и теория на архитектурата; Рисуване и моделиране. В тях се провежда обучението по основните учебни дисциплини от учебния план. В някои от тях се организира обучението на специализиращите дисциплини /пакети учебни дисциплини по профил/ и се провежда специализирано дипломно проектиране. Към архитектурния факултет има Лаборатория по автоматизирани методи в архитектурното проектиране и Архитектурен кабинет за обучение, в който се извършват различни дейности подпомагащи архитектурното образование.

Адресът на електронната поща на факултета е far@uacg.bg

В обучението на студентите по Архитектура участват и преподаватели от катедри от други факултети в УАСГ.

Катедра Учебна дисциплина
Геодезия Геодезия
Дескриптивна геометрия и Техническо чертане Дескриптивна геометрия
Масивни конструкции Стоманобетонни конструкции
Метални, дървени и пластмасови конструкции Стоманени и дървени конструкции
Строителна механика Строителна механика
Строителни материали и изолации Строителни материали
Организация и икономика на строителството Организация на строителството
Икономика на строителството и архитектурата
Технология и механизация на строителството Технология на строителството и охрана на труда
Математика Математика
Физика Строителна физика
Чужди езици Чужд език
Обществени науки Философия
Обща икономическа теория
Естетика
Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт

Партньори на Архитектурния факултет